Dzielnicowy bliżej Nas - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Dzielnicowy bliżej Nas

Dzielnicowy bliżej Nas

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Program „Dzielnicowy bliżej nas”, którego inauguracja nastąpiła w 2016 roku, ma za zadanie  faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. W pracy dzielnicowych wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu przywrócenie rangi temu jakże ważnemu stanowisku, które ugruntowane jest już historycznie, jak żadne inne stanowisko w Policji.

 

 

 

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych:

 

- Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
- Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
- Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
- Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
- Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
- Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
- Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
- Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

 


 Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. Tomasz Pałubski
telefon 44 647-95-20, kom. 516-438-313
adres e-mail: tomasz.palubski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów
wtorek 10.00- 12.00
czwartek 17.00- 19.00
dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z Wydziału Prewencji

Punkt mieści się przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71, 11 piętro lokal 102

 

DZIELNICOWI

 

Rejon służbowy nr 1 - dzielnicowy asp. Piotr Jakóbik, 
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 763
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów nr nieparzyste do granic miasta, trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ul. Twardosławicka i Polna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej do ul. Szkolnej nr nieparzyste, ul. Szkolna nr parzyste do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ul. Słowackiego. 

Rejon służbowy  nr 2 – dzielnicowa sierż. Sylwia Gołąb,
telefon (44) 647- 95-14, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Polna i Twardosławicka nr nieparzyste do granic miasta, ul. A. Krajowej do ul. Łódzkiej nr nieparzyste, ul. Łódzka do granic miasta nr parzyste/.
 
Rejon służbowy nr 3 – dzielnicowy  st. asp. Marek Kubiak,
telefon (44) 647-95-11, 516- 436- 792
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Szkolna nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. A. Krajowej – ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Łódzkiej - ul. Łódzka nr nieparzyste do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ul. Polnej do granic miasta.

Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy  - mł. asp. Arkadiusz Nowak,
telefon (44) 647- 91-54,  516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Stronczyńskiego i nr nieparzyste do ul. Cmentarnej, ul. Stronczyńskiego nr parzyste do ul. Piłsudskiego - ul. Piłsudskiego nr nieparzyste do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ul. Wojska Polskiego. 
 
Rejon służbowy nr 5 – dzielnicowy - st. asp. Radosław Jakóbczak,
telefon (44) 647- 91-54, 516-436- 795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ul. Wojska Polskiego do granic miasta, ul. Inżynierska cała do ul. Cmentarnej - ul. Cmentarna do ul. Wojska Polskiego - ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od ul. Cmentarnej do Wolborskiej, ul. Wolborska nr parzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr parzyste do granic miasta. 

Rejon służbowy nr 6 - dzielnicowy mł. asp. Piotr Stępień,
telefon (44) 647-95-15, 516- 436- 798
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sulejowska nr nieparzyste od ul. Wyzwolenia do granic miasta, ul. Wyzwolenia nr nieparzyste od ul. Sulejowskiej do ul. Wolborskiej - ul. Wolborska nr nieparzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr nieparzyste do granic miasta.
 
Rejon służbowy nr 7 -zastępstwo pełni dzielnicowy mł. asp. Arkadiusz Nowak
telefon (44) 647-91-54, 516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika  nr parzyste od ul. Stronczyńskiego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr nieparzyste do ul. Wyzwolenia - ul. Wyzwolenia  nr parzyste do ul. Wolborskiej, ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste do ul. Stronczyńskiego - ul. Stronczyńskiego nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego.

Rejon służbowy nr 8 - dzielnicowy  - mł. asp. Mariusz Gal, zastęstwo na okres od 1.06.2017 r. -15.09.2017 r. st. asp. Adam Czogała, tel. 516-436-877
telefon 44 647-95-18, 516- 438-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika nr nieparzyste od ul. Batorego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr parzyste od Ronda do granic miasta, ul. Batorego nr parzyste od ul. Kopernika do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr parzyste do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ul. Roosevelta do granic miasta.
 
Rejon służbowy nr 9 – dzielnicowy sierż. Aleksandra Bogucka,
telefon (44) 647-95-14, 516- 436- 809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Roosevelta nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr nieparzyste do ul. Batorego- ul. Batorego nr nieparzyste do ul. Kopernika – ul. Kopernika  nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego- ul. Piłsudskiego nr parzyste do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od ul. Piłsudskiego do ul. Roosevelta.
Rejon służbowy nr 10 - dzielnicowy asp. Piotr Lisicki,
telefon (44) 647-95-18, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr nieparzyste od granic miasta do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Żelaznej- ul. Żelazna nr nieparzyste do ul. Roosevelta nr nieparzyste od ul. Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.
 
Rejon służbowy nr 11 – dzielnicowy  mł. asp. Piotr Glinka
telefon (44) 647-95-11,  516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr parzyste od granic miasta do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr parzyste od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr nieparzyste od ul. Kostromskiej do  A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Słowackiego - ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do granic miasta. 
 
Rejon służbowy nr 12 - dzielnicowy st. asp. Adam Czogała,
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do ul. Żelaznej - ul. Żelazna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego  nr parzyste od ul. A. Krajowej do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr nieparzyste do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Słowackiego.

 

 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY

 


Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: sylwester.niesmialek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. (0-44) 616-96-30
Kierownik Posterunku Policji
   st. asp. Sylwester Nieśmiałek

 

Punkt Przyjęć Interesantów – Czarnocin
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 11.00-13.00
Budynek Urzędu Gminy w Czarnocinie
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp. Łukasz Wróbel , tel. 516-436-898
po uprzednim kontakcie telefonicznym


Rejon służbowy nr 13,  asp. Jarosław Pełczyński,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 878
przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko,  Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 
 
Rejon służbowy nr 14, sierż. szt. Michał Biernacki,
telefon (44) 615-51-75,    516- 436- 918
przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości:  Białkowice, Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,  Pomyków, Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,   
 
Rejon służbowy nr 15, mł. asp. Kamil Waszczykowski,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 907
przyjmowanie interesantów:
wtorek w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Moszczenica Wola,
 
Rejon służbowy nr 16,  st.sierż. Adam Szmydt
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 880
przyjmowanie interesantów:
środa w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock,   
 
Rejon służbowy nr 17, mł. asp. Łukasz Wróbel,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 898
przyjmowanie interesantów:
piątek w godz. 8.00 - 12.00 pod nr tel. (44) 615-51-75
miejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie


Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie
telefon (44) 610-23-10
e-mail: radoslaw.blazejewski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Punkt Przyjęć Interesantów w Aleksandrowie
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 10.00-15.00
Budynek Urzędu Gminy przy Ośrodku Zdrowia
Aleksandrów 39 B

 Rejon służbowy nr 18, asp. Krzysztof Kuleta,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 034
Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 
Rejon służbowy nr 19, asp. szt. Bogusław Lenart,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 062
Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, 17- go Stycznia, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Rudnickiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.
 
Rejon służbowy nr 20, mł. asp. Norbert Michałowicz,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 091,  
miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.
 
Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 123,   
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podpałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.
 
Rejon słuzbowy nr 22, mł. asp. Michał Urbański,
telefon (44) 61023-10,  516- 437- 126,  
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach
e-mail: dariusz.gladysz@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów – Rozprza
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 15.00-17.00
Budynek Urzędu Gminy w Rozprzy
Al.900-lecia 3, tel.: 44 615-80-07
Dzielnicowy pełniący dyżur: sierż. szt. Piotr Jabłoński

Punkt Przyjęć Interesantów w Ręcznie
Dzień i Godziny przyjęć: środa 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Ręcznie
ul. Piotrkowska 5
tel.: 44 781-32-69

Punkt Przyjęć Interesantów - Łęki Szlacheckie
Dzień i Godziny przyjęć: piątek 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich
Łęki Szlacheckie 13 D
tel.: 44 787-53-25


Rejon służbowy nr 23,  st. asp. Krzysztof Kaczmarek,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 221
- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
 
Rejon służbowy nr 24,  asp.sztab. Waldemar Kozłowski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 153
- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
 
Rejon służbowy nr 25,  sierż.szt. Kamil Ślusarczyk,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 163
- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
 
Rejon służbowy nr 26,  sierż. szt. Piotr Jabłoński,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 227
Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.
 
Rejon służbowy nr 27,  st. sierż. Karolina Banaszczyk,
telefon (44) 681-80-09,    516- 436- 939
- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
e-mail: krzysztof.pach@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów w Woli Krzysztoporskiej
wtorek 10.00- 13.00
czwartek 16.00- 19.00
dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z KP Grabica
Punkt mieści się w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2

 

Rejon służbowy  Nr 27, asp. Karol Wrzeszcz,
telefon (44) 616-11-77,  516- 436- 977
miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.
 
 
Rejon służbowy  Nr 28, mł. asp. Hubert Michalak,
telefon (44) 616-11-77,  516- 437- 002
miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.
 
Rejon służbowy Nr 31, sierż. szt. Mariusz Jachymski,
telefon (44) 616-11-77,   516- 436- 941
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

 

 

Piotrkowscy dzielnicowi- odwaga i empatia, to ich wyróżnia!

Służba dzielnicowych to odpowiedzialny i społecznie potrzebny kontakt ze społecznością. Aby pokazać ich pracę trzeba powiedzieć o obowiązkach służbowych i zadaniach opartych na programie „Dzielnicowy bliżej nas” czy też aplikacji mobilnej „Moja komenda”. Uchylając rąbka tajemnicy powiemy o ich zainteresowaniach i osiągnięciach poza służbą. Okazuje się, że kilku z nich ma się czym pochwalić.

Formuła funkcjonowania służby dzielnicowych wpisuje się w program „Dzielnicowy bliżej nas” wraz z funkcjonującą od września 2016 roku Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa co stanowi spójny system zbliżający Policję do społeczeństwa. W tym właśnie systemie szczególną rolę odgrywają dzielnicowi. Ich obecność w przydzielonych rejonach służbowych jest znacznym ułatwieniem w kontaktach z mieszkańcami małych lub większych społeczności. Służba ta realizuje również prewencję kryminalną i procedurę dotyczącą „Niebieskiej karty”. Dzielnicowi są obecni w zespołach interdyscyplinarnych w gminach jak również współpracują z innymi jednostkami policji oraz instytucjami, samorządami lokalnymi i placówkami oświatowymi. Zakres ich obowiązków rozszerza się wraz ze zmieniającą się porą roku. W okresie letnim niektórzy dzielnicowi pełnią służbę w komisariacie wodnym w Bronisławowie. Jednym z głównych zadań funkcjonariuszy jest dbanie o bezpieczeństwo osób zarówno pływających łódkami jak i kąpiących się. Cechuje ich odpowiedzialność i doświadczenie poparte licznymi szkoleniami i zdobytą wiedzą w tym zakresie. Z kolei w okresie zimowym do priorytetowych zadań dzielnicowych należą kontrole miejsc szczególnie zagrożonych. Mając doskonałe rozpoznanie w terenie docierają do miejsc, które  są ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia samotnych, bezdomnych osób. Na bieżąco kontrolują pustostany, piwnice, altany, dworce, czasem też klatki schodowe domów wielorodzinnych. Im niżej na zewnątrz spada słupek rtęci, tym większą trzeba wykazać czujność. Uświadamiają tym osobom obecność zagrożenia oraz starają się nakłonić ich do skorzystania z pomocy, jaką oferują wyspecjalizowane instytucje.

Rewir dzielnicowych z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
to 12 rejonów służbowych gdzie w codziennej służbie dzielnicowi realizują swoje zadania. Do tego dodać należy dzielnicowych w czterech komisariatach na terenie powiatu. Policjanci pełnią też dyżury w punktach przyjęć interesantów.
Ich staż służby jest zróżnicowany: Czternastu policjantów nie przekroczyło 10 lat służby, dziewięciu ma staż od 10 – 20 lat, a trzech ma na swoim koncie ponad 20 lat pracy. Większość stanowią policjanci w korpusie aspirantów, a sześciu to korpus podoficerów.

Dzielnicowi są zawsze i wszędzie- po prostu na wyciągnięcie ręki.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. „Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Androidem i na iOS. Usługa jest bezpłatna.


Mimo tylu obowiązków wielu dzielnicowych ma swoje hobby i zainteresowania. Dominuje sport (piłka nożna, sporty zimowe, wędkarstwo, motoryzacja, książka i film). Jak mówią „wszystko po to, aby odreagować stres i naładować akumulatory”. Dzisiaj niektórzy dzielnicowi pochwalili się sukcesami zawodowymi, inni ujawnili swoje hobby.   

Jako pierwszą przedstawiamy jedyną kobietę wśród dzielnicowych:

st. sierż. Karolina Banaszczyk, dzielnicowa z Komisariat Policji w Gorzkowicach (5 lat służby)
Pani Karolina interesuje się muzyką klasyczną i rockową. Gra w orkiestrze OSP Ręczno na saksofonie, ponadto jest strażakiem ochotnikiem w OSP Ręczno.

mł. asp. Mariusz Gal, rejon służbowy nr 8 (od 10 lat w służbie)
Interesuje się ratownictwem medycznym i wodnym. Posiada przeszkolenia w tym zakresie. W okresie letnim często pełni służbę w komisariacie wodnym w Bronisławowie dbając o bezpieczeństwo osób wypoczywających. Ale znajduje też czas na swoje wyjątkowe hobby poza służbą. Aspirant Gal interesuje się pszczelarstwem. Ma własna pasiekę. Należy do Regionalnego Koła Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 2015 został odznaczony przez Zarząd brązową odznaką zasłużonego pszczelarza.

mł. asp. Piotr Stępień, rejon służbowy nr 6  (10 lat w służbie) 
Jego hobby to sporty walki i strzelectwo sportowe. W 2006 roku zajął I miejsce w Powiatowych Zawodach w Strzelaniu Indywidualnym LOK.


Dwóch policjantów zawalczyło o Dzielnicowego  Roku

asp. Adam Czogała, rejon służbowy nr 12 ( pond 13 lat w służbie),
W roku 2009 zajął I miejsce w zawodach Dzielnicowy Roku na szczeblu wojewódzkim,
 

mł. asp Artur Orziński, rejon służbowy nr 2 (10 lat w służbie)
W roku 2016 zajął V miejsce jako Dzielnicowy Roku na szczeblu wojewódzkim.

Od 1 lutego 2017 roku w rewirze dzielnicowych podejmie służbę policjantka, która wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami w zakresie pełnienia służby patrolowej. Posiada duża wiedzę zawodową co udowodniła wygrywając konkurs na to stanowisko.
 

 

 


 Aplikacja "Moja Komenda" kontakt z policją i dzielnicowymi na wyciagnięcie ręki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
 
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.
 
„Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Android. Wersja na iOS już została opublikowana. Usługa jest bezpłatna. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- 14 września 2016 roku ruszyła w województwie łódzkim

W województwie łódzkim ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł sam zadbać o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach: w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych, drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych a trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Warto podkreślić, że teraz także Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli a nawet ulic.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Aby wprowadzić dane do mapy skorzystaj z linku znajdującego się na stronie www.piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl

Jeśli masz wątpliwości, co do sposobu działania map, możesz skorzystać z Ruchomego Punktu Informacyjnego, który 15 września 2016 r. w godzinach 13.00 - 15.00 pojawi się w Piotrkowie Trybunalskim na parkingu przed Urzędem Miasta ul. Pasaż Rudowskiego 10.

  

 

 

 

Dzielnicowy bliżej nas – oddajmy głos społeczeństwu
Konferencja w Brzezinach

23 sierpnia 2016r w Urzędzie Miasta w Brzezinach odbyła się konferencja „ Dzielnicowy bliżej nas”. Organizatorem konferencji był Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Cezary Petrus oraz Starosta Brzeziński Edmund Kotecki. Sala konferencyjna urzędu wypełniona była po brzegi, co potwierdza społeczną potrzebę takich inicjatyw.

W ciągu kilkugodzinnej konferencji przybliżono programy prewencyjne „Dzielnicowy bliżej nas" oraz "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Przedstawiciele różnych środowisk na co dzień współpracujący z Policją, wymienili poglądy i wskazali oczekiwania wobec dzielnicowych. Na bazie doświadczeń płynących z konsultacji społecznych zbudowano platformę współpracy do realizacji wspólnie przyjętych rozwiązań. W konferencji zabrało głos łącznie 25 prelegentów. Mówcy reprezentowali służby mundurowe, instytucje cywilne i władze samorządowe. Nie zabrakło głosu przedstawicieli Kościoła Katolickiego oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Każdy z prelegentów podkreślał znaczenie współpracy z dzielnicowym na własnym gruncie. Szybko okazało się, jak ważną rolę pełnią dzielnicowi w kontakcie ze społeczeństwem i podmiotami pozapolicyjnymi. Lista dziedzin i płaszczyzn współpracy zdawała się nie mieć końca. Ciekawym elementem, odbiegającym od konferencyjnej formuły spotkania, była prezentacja Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi dotycząca rozpoznania osób pod wpływem środków psychoaktywnych. 

W trakcie konferencji zostało wyróżnionych dwóch druhów ochotników z OSP RP w Rewicy w gminie Jeżów: Krzysztofa Długosza i Piotra Mazgajewskiego za odnalezienie 8-letniego chłopca zaginionego na mokradłach leśnych. Wyróżnieni zostali także policjanci z KPP w Brzezinach: mł.asp. Łukasz Małkus i mł.asp. Stańczyk – za zatrzymanie agresywnego sprawcy grożącego wysadzeniem budynku wielorodzinnego, poprzez podpalenie i eksplozję butli z gazem propan-butan.

Konferencja w Brzezinach była zwieńczeniem kampanii prowadzonej od lutego 2016r. W trakcie 19 spotkań, w których uczestniczyło blisko 500 osób, brzezińscy policjanci przybliżyli projekt Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Natomiast w lipcu i sierpniu 2016  prowadzili z mieszkańcami spotkania przybliżające program prewencyjny „Dzielnicowy bliżej nas”. Przygotowana przez policjantów akcja z wykorzystaniem plakatów, ulotek, apeli odczytywanych w kościołach, przekazów internetowych i gazetowych spotkała się z zainteresowaniem i życzliwością powiatu brzezińskiego.

Na zakończenie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – insp. Dariusz Walichnowski, który podsumował wystąpienia prelegentów. Docenił wkład i troskę o bezpieczeństwo wszystkich obecnych na konferencji i podkreślił rolę służby dzielnicowych, tak odpowiedzialnej i społecznie potrzebnej. Kampania „Dzielnicowy bliżej nas” będzie kontynuowana na terenie innych jednostek policji garnizonu łódzkiego.


 

 

Inauguracja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – konferencja w Urzędzie Miasta

15 września 2016 r. z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Piotra Nowickiego w auli Urzędu Miasta odbyło się spotkanie poświęcone nowemu projektowi jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jej założenie to poprawa bezpieczeństwa porządku publicznego. Pomysł ten zrodził się w oparciu o przeprowadzone policyjne analizy jak i potrzebę bezpośredniego zaangażowania obywateli, którzy będą wskazywać niebezpieczne miejsca w ich najbliższym otoczeniu. Miejsca, które budzą niepokój i są uciążliwe każdego dnia.

Wśród zaproszonych gości na konferencji obecni byli Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, miejscy radni, Dziekan Dekanatu Piotrkowskiego ks. Stanisław Nowacki, przedstawiciele służb mundurowych współpracujących z Policją, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i rad osiedli, kierownik Referatu Zarzadzania Kryzysowego i Obrony i przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jacek Rzepkowski i Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Marcin Dziubecki przygotowali prezentacje na temat map zagrożeń i dokładny sposób funkcjonowania nowej aplikacji. Kierownik dzielnicowych piotrkowskiej Policji przedstawił wszystkich dzielnicowych oraz wskazał zasięg podległych im rejonów służbowych. Na zakończenie komendant piotrkowskich policjantów podziękował wszystkim za udział i wyraził przekonanie, że realizacja tego projektu spotka się dużym zainteresowaniem obywateli i przyniesie zamierzone efekty.
W godzinach 13.00 – 15.00 na parkingu przed budynkiem Urzędu Miasta uruchomione było mobilne   centrum informacyjne, gdzie każdy mógł sprawdzić jak w rzeczywistości wygląda zgłaszanie na platformę informacji o potencjalnym zagrożeniu w danym miejscu, na danym terenie.  


 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- konferencja w Starostwie Powiatowym i spotkania w powiatach

20 września 2016 roku w Sali Kolumnowej Starostwa Powiatowego piotrkowscy policjanci spotkali się z władzami naszego powiatu aby zaprezentować nową aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł sam zadbać o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami.

Wczorajsze spotkanie zainaugurował Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Piotr Nowicki. W konferencji udział wzięli Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, Przewodnicząca Rady Powiatu Paulina Dziadczyk, radni, wójtowie, burmistrzowie oraz przewodniczący rad gmin i miast powiatu. Obecni byli także Kierownik Zarządzania Kryzysowego i Spraw Społecznych Ryszard Musiałowicz, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków Grzegorz Badziak, Komendant Państwowej Straży Łowieckiej Marek Starosta  i Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Marek Stanik.
Zebrani goście mieli możliwość obejrzeć prezentacje multimedialne przygotowane przez I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Jacka Rzepkowskiego i Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Marcina Dziubeckiego. Na wczorajszym spotkaniu zaprezentowali się również dzielnicowi z Komisariatów Policji w: Sulejowie, Wolborzu, Gorzkowicach i Grabicy.  

Warto podkreślić, że dzięki nowej aplikacji każdy może mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli a nawet ulic.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Aby wprowadzić dane do mapy skorzystaj z linku znajdującego się na stronie www.piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl

W powiatach jako pierwszy działanie interaktywnej strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie podległym swojemu działaniu zaprezentował Komisariat Policji  w Gorzkowicach.    
6 września 2016 r. Komendant Komisariatu Policji w Gorzkowicach podinsp. Grzegorz Sikora przeprowadził prelekcję w oparciu o prezentację multimedialną na spotkaniu z Sołtysami w gminie Gorzkowice a następnego dnia zaprezentował nową aplikację i jej obsługę na Komisji Bezpieczeństwa. Natomiast 8 września policjanci z Komisariatu w Gorzkowicach spotkali się z pracownikami Urzędu Gminy Ręczno i Sekretarzem w Łękach Szlacheckich.
Należy podkreślić, że funkcjonariusze z Gorzkowic w ramach codziennej służby patrolowej, w trakcie spotkań z młodzieżą szkolną i w bezpośrednim kontakcie z interesantami na bieżąco informują społeczeństwo o nowej aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest aktywna od 14 września 2016 roku..      

 

 

PIOTRKOWSCY DZIELNICOWI NA POMOC BEZDOMNYM

Kolejne mroźne noce i czyhające zagrożenie dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Przypominamy, że dzielnicowi zarówno z miasta jak i powiatu piotrkowskiego szczególnie w okresie jesienno – zimowym kontrolują i sprawdzają miejsca gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie organizmu. Noc spędzona w ujemnej temperaturze na ławce może skończyć się tragicznie. Policjanci informują bezdomnych o możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznych ośrodków, które wszystkim potrzebującym oferują nocleg i ciepły posiłek. W nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku w godzinach 19.00 – 3.00 rano dzielnicowi uczestniczyli w akcji „Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych” . Podczas prowadzonych działań dzielnicowi dokładnie sprawdzali pustostany, altany śmietnikowe, piwnice, klatki schodowe, skwery, place, dworce oraz działki letniskowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Funkcjonariusze wylegitymowali 8 osób bezdomnych, w tym 2 kobiety i 6 mężczyzn. Wszystkie osoby zostały poinformowane o możliwości przewiezienia do noclegowni lub do miejsca zamieszkania rodziny. W dwóch przypadkach mężczyźni zostali odwiezieni i przyjęci przez członków rodziny. Okazało się także, że 36-letnia wylegitymowana kobieta była poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności przez sąd i dlatego została zatrzymana w policyjnym areszcie.  

Zimową porą na wychłodzenie organizmu są także szczególnie narażone osoby starsze. Jeśli znamy takie osoby, żyjące samotnie, nie wstydźmy się sprawdzić i spytać czy potrzebują naszej pomocy. Należy pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. 

Dodatkowo podczas pełnionej służby piotrkowscy dzielnicowi ujawnili 16 wykroczeń szczególnie uciążliwych. We wszystkich przypadkach zastosowali pouczenie.

 

 

Spotkanie dzielnicowych z historią w tle

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Wolborzu gościli na swoim terenie Grupę Historyczno-Eedukacyjną „Szare Szeregi” z Warszawy, która postanowiła spędzić zimowe ferie w powiecie piotrkowskim. Goście stacjonują na terenie gminy Czarnocin. Miejsce nie jest przypadkowe. Spotkanie 14 lutego miało charakter wyjątkowy ze względu na przypadającą w tym dniu 75 rocznicę powołania Armii Krajowej.

 

 

Policjanci w ramach prowadzonej akcji „Dzielnicowy bliżej nas” zorganizowali z dwudziestopięcioosobową Grupą Historyczno-Edukacyjną "Szare Szeregi '' wspaniałe spotkanie. Dzielnicowy z gminy Czarnocin mł. asp. Łukasz Wróbel i dzielnicowy z gminy Wolbórz sierż. szt. Michał Biernacki przeprowadzili pouczającą prelekcję na temat bezpiecznych ferii i zaprezentowali policyjny sprzęt, który na co dzień wykorzystują w służbie. W zamian młodzież z grupy "Szarych Szeregów ''  przedstawiła ciekawą inscenizację walk i działań wojennych Armii Krajowej w okresie II Wojny Światowej. Wczorajsze spotkanie zakończyło się złożeniem zniczy i wartą honorową przy tablicy pamiątkowej w hołdzie poległych za wolność naszej Ojczyzny. To właśnie 6 czerwca 1943 roku Oddział Warszawski Grupa Szturmowa  „Szarych Szeregów” dokonała wysadzenia mostu na rzece Wolbórka przy stacji kolejowej w Czarnocinie. Dla wszystkich uczestników była to wspaniała lekcja historii.

 

Dzielnicowi w szkole- Cyberprzemoc oraz narkotyki i dopalacze

Policjantki z Komisariatu Policji w Gorzkowicach odwiedziły uczniów z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Niechcicach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pedagodzy. Tematem przewodnim przeprowadzonych spotkań była Cyberprzemoc oraz Dopalacze i Narkotyki. Policjantki przeprowadziły prelekcje z młodzieżą na temat zagrożeń towarzyszących w korzystaniu z internetu, powiedziały o odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne w obszarze cyberprzestępczości i narkomanii.

Przeprowadzona 20 lutego 2017 r. w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym prelekcja miała na celu uświadomienie młodzieży o zagrożeniach płynących z użytkowania Internetu i telefonii komórkowej, a jednocześnie zapoznanie z zasadami odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych technologii. Policjantki z komisariatu w Gorzkowicach podczas spotkania wykorzystały prezentację multimedialną oraz filmy edukacyjne. Uczniowie dowiedzieli się  jak postępować w przypadku zetknięcia z przemocą w wirtualnym świecie. Panie policjantki uświadamiały o odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową i powiedziały jak zapobiegać w przyszłości popełnianiu tego typu przestępstw przez młodzież.
Drugim ważnym tematem to „Narkotyki i dopalacze. Istotnym zagadnieniem było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z sięganiem młodych osób po używki, w szczególności alkohol i narkotyki, w tym „zabójcze” w skutkach dopalacze. Funkcjonariuszki podkreśliły ogromną rolę i znaczenie rodziców w procesie wychowania dzieci, a także komunikowania się w ich sprawach z wychowawcą, pedagogiem czy dyrektorem szkoły. Przypomniały młodzieży, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami (posiadanie, zażywanie, sprzedawanie) jest nielegalne. Ostrzeżenia dotyczyły również dopalaczy.

 

Dzielnicowy ujawnił wykroczenie

Kobieta kierująca jednośladem uszkodziła zaparkowany przy ulicy Szkolnej pojazd. Właściciel volkswagena wycenił szkody na kwotę 400 złotych. Całe zdarzenie zaobserwował patrolujący rejon dzielnicowy. Teraz 31- latka odpowie za popełnione wykroczenie.

21 lutego 2017 r około godziny 13.00 na ulicy Szkolnej doszło do uszkodzenia mienia. Wstępne ustalenia będącego na miejscu zdarzenia dzielnicowego wskazują, że 31- letnia kobieta jadąca rowerem uszkodziła prawidłowo zaparkowany samochód volkswagen passat. Jednoślad miał na kierownicy zamontowany koszyk, z którego wystawała metalowa skrzynka a na tylnym bagażniku znajdowała się duża torba wypełniona złomem. W pewnym momencie torba spadła na ulicę. Kobieta nie zastanawiając się zeskoczyła z roweru aby pozbierać rozsypane po jezdni przedmioty a jednoślad odrzuciła na w stojący w poblizu pojazd. Zdarzenie zaobserwował będący w patrolu dzielnicowy, który niezwłocznie powiadomił dyżurnego Policji, wykonał oględziny uszkodzonego auta i wraz z 31- latką udał się do komendy. Właściciel volkswagena wycenił szkody na 400 zlotych. Kobieta przyznała się do uszkodzenia auta. Wkrótce odpowie za popełnione wykroczenie.  

 

 

Stop dopalaczom - Nie terroryzmowi - dzielnicowy rozmawia z młodzieżą

08 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie dzielnicowy z Komisariatu Policji w Grabicy sierż. szt. Mariusz Jachymski wspólnie z pracownicami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowali spotkanie z młodzieżą pn. "Stop dopalaczom i Nie terroryzmowi".

 W pogadance wzięło udział 96 uczniów. Celem spotkania było poinformowanie słuchaczy o niepokojącym zjawisku jakim są dopalacze, a także uświadomienie, jakim mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Ważne jest aby uświadomić młodym ludziom – potencjalnym nabywcom szkodliwych substancji, jakie niebezpieczeństwa związane są z zażywaniem narkotyków, a tym samym uczyć ich wartościowego i szczęśliwego życia bez używek. Młodzież poznała także konsekwencje niewłaściwego zachowania w szkole oraz poza nią a także zasady postępowania na wypadek ataku terrorystycznego w szkole.


 

 

 

Dzielnicowi w szkole

9 marca 2017 roku dzielnicowi z Komisariatu Policji w Wolborzu spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu.

W ramach akcji ,, Dzielnicowy bliżej nas'' sierż. szt. Michał Biernacki i mł. asp. Łukasz Wróbel przeprowadzili prelekcję na temat podstawowych zasad ruchu drogowego, zachowania wobec osób obcych oraz w przypadku napotkania agresywnego zwierzęcia. Dzieci miały możliwość poznania bliżej pracy policjanta i jednocześnie mogły zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez „niebieską” formację w codziennej pracy. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały opaski odblaskowe. Funkcjonariusze skierowali do najmłodszych apel – Pamiętajcie, dzięki elementom odblaskowym stajemy się widocznymi i tym samym bardziej bezpiecznymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.

 

 

Dzielnicowi z Wolborza zatrzymali sprawcę rozboju
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące wobec 24- letniego mieszkańca powiatu, który dokonał rozboju na 81- letniej kobiecie. Mężczyźnie grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.  

23 marca 2017 roku około godziny 3.30 mieszkanka gminy Moszczenica powiadomiła dyżurnego o awanturze w domu, kradzieży telefonu i złotej biżuterii na jej szkodę. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że nieznany sprawca w godzinach rannych wybił szybę i dostał się do domu 81- latki skąd najpierw zabrał telefon komórkowy, a następnie obezwładnił kobietę i zażądał wydania pieniędzy. Kiedy usłyszał odmowę zerwał ze staruszki złoty łańcuszek i kolczyki powodując straty około 1000 zł. Po dokonaniu kradzieży mienia sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Zawiadomieni o rozboju policjanci sprawdzili przyległy teren, wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Pomocnym w ustaleniu sprawcy okazał się policyjny pies, który doprowadził dzielnicowych do mieszkania podejrzewanego 24- latka. Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci ujawnili przedmioty pochodzące z przestępstwa. Ponadto funkcjonariusze znaleźli w paczce po papierosach susz roślinny. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Prokurator Rejonowy po przesłuchaniu  podejrzanego skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.
25 marca Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec 24- latka trzymiesięczny areszt. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

 

 

Dzielnicowe w patrolu rowerowym- odwiedziły gimnazjalistów

Wakacje tuż, tuż! Jak spędzić je bezpiecznie, czego unikać i do jakich porad się zastosować ?
13 czerwca porad udzielały dzielnicowe na spotkaniu z grupą uczniów Gimnazjum numer 5 w Piotrkowie Trybunalskim.
Aby promować bezpieczeństwo dzielnicowe z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim   przygotowały prelekcję, która miała zwrócić uwagę młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Podczas spotkania z uczniami klas I – III dzielnicowe przypomniały o podstawowych zasadach obowiązujących podczas letniego wypoczynku nad wodą, jazdy na rowerze i górskich wycieczek. Policjantki apelowały też aby każdy pieszy, również ten przemieszczający się w terenie zabudowanym wyposażony był w element odblaskowy. O zmroku z takim elementem niechroniony uczestnik ruchu drogowego widziany jest nawet z odległości 150 metrów, natomiast bez odblasku zaledwie z 30- 40 m. Funkcjonariuszki przypomniały, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Z dzisiejszego spotkania, które odbyło się w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” gimnazjaliści na pewno wyszli z większą świadomością, że powinni być w życiu bardzo rozważni, bowiem od tego zależeć może ich przyszłość.

 

 

 

 SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY Z UDZIAŁEM DZIELNICOWYCH

Narkotyki – profilaktyka uzależnień- akcja skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bezpieczny internet.


W ciągu ostatnich dwóch tygodni w ramach programu  ,, Bezpieczne Miasto 2017” w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim został przeprowadzony cykl szkoleń przez Specjalistę Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego we współpracy z policjantami: profilaktykami i dzielnicowymi Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Tematyka dotyczyła współczesnych zagrożeń związanych z eksperymentowaniem przez młodzież z narkotykami i środkami psychoaktywnymi. Uczniowie zapoznali się z charakterystyką najpopularniejszych narkotyków, których zażywanie prowadzi do trwałych uszkodzeń całego organizmu. Pogłębili również swoja wiedzę w zakresie profilaktyki uzależnień. W szkoleniach wzięło udział ponad 600 uczniów.
 

6 listopada 2017 roku piotrkowscy policjanci  w ramach w/w programu  przeprowadzili 3 szkolenia  „Bezpieczny Internet”, którego hasłem przewodnim było – bezpieczeństwo korzystania z internetu. Prelekcje skierowane były do uczniów klas VI i VII piotrkowskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. W szkoleniu, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury udział wzięło około 500 uczniów z terenu miasta. Przedmiotowe szkolenie przeprowadził trener edukacji medialnej z Pracowni Filmoznawczej i Medioznawczej z siedzibą w Łodzi. Zapoznał zgromadzoną młodzież z tematyką cyberprzemocy, powiedział jak dbać o swój komputer, budować hasła dostępu do kont i bezpiecznie przeprowadzać transakcje na aukcjach internetowych.

Organizatorami  szkoleń byli: Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Urząd Miasta.