Dzielnicowy bliżej Nas

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Program „Dzielnicowy bliżej nas”, którego inauguracja nastąpiła w 2016 roku, ma za zadanie  faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. W pracy dzielnicowych wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu przywrócenie rangi temu jakże ważnemu stanowisku, które ugruntowane jest już historycznie, jak żadne inne stanowisko w Policji.

 

 

 

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych:

 

- Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
- Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
- Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
- Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
- Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
- Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
- Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
- Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

 

Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

p.o.Kierownika Rewiru Dzielnicowych - asp.szt. Marek Kubiak
telefon 44 647-95-20, kom. 516-438-313
adres e-mail: marek.kubiak@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 

Punkty Przyjęć Interesantów:

1 Punkt mieści się przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71, 11 piętro lokal 102

   wtorek     10:00-12:00

   czwartek  17:00-19:00

2 Punkt mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 127 B

   poniedziałek  10:00-12:00

   środa               17:00-19:00

dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z Wydziału Prewencji, tel. kontaktowy 44 647-95-20

 


Połączenia telefoniczne bedą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym prosimy o kontakt
z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub dyżurnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 


                                                                       DZIELNICOWI

Rejon służbowy nr 1 - dzielnicowy st. asp. Piotr Jakóbik, 
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 763
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów nr nieparzyste do granic miasta, trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ul. Twardosławicka i Polna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej do ul. Szkolnej nr nieparzyste, ul. Szkolna nr parzyste do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ul. Słowackiego. 

Dzielnicowy st. asp. Piotr Jakóbik w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania pojazdów wzdłuż ulicy Polnej w Piotrkowie Tryb. na odcinku między ulicą Armii Krajowej a ulicą Kostromską. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wydziału Ruchu Drogowego, a także pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb. mają za zadanie wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego oraz ułatwić codzienne funkcjonowanie mieszkańcom okolicznych bloków.


Rejon służbowy  nr 2 – dzielnicowa st. sierż. Sylwia Gołąb,
telefon (44) 647- 95-14, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Polna i Twardosławicka nr nieparzyste do granic miasta, ul. A. Krajowej do ul. Łódzkiej nr nieparzyste, ul. Łódzka do granic miasta nr parzyste/.

Dzielnicowa st. sierż. Sylwia Gołąb w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką uszkodzeń oraz kradzieży mienia dokonywanych w rejonie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słoneczna Polana” i „Oaza” przy ulicy Brzeźnickiej i ulicy Gęsiej w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z Zarządem Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słoneczna Polana” oraz „Oaza” mają za zadanie ograniczyć ilość dokonywanych włamań i uszkodzeń mienia (popełnianych czynów zabronionych) w tym rejonie, spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników Rodzinnych Ogródków Działkowych, a także wzrost świadomości działkowiczów w zakresie zabezpieczenia własnego mienia.  


Rejon służbowy nr 3 – dzielnicowy  asp.szt. Radosław Jakóbczak
telefon (44) 647-91-54, 516- 436-795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
ul. Szkolna nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. A. Krajowej – ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Łódzkiej - ul. Łódzka nr nieparzyste do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ul. Polnej do granic miasta.

Dzielnicowyasp. szt. Radosław Jakóbczak  w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, demoralizacji osób nieletnich gromadzących się w rejonie skweru i placu zabaw przy ulicy Łódzkiej 37 i 39w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z mieszkańcami pobliskich budynków mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków.

 

Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy  - mł. asp. Arkadiusz Nowak,
telefon (44) 647- 91-54,  516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Stronczyńskiego i nr nieparzyste do ul. Cmentarnej, ul. Stronczyńskiego nr parzyste do ul. Piłsudskiego - ul. Piłsudskiego nr nieparzyste do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ul. Wojska Polskiego. 

Dzielnicowy mł. asp. Arkadiusz Nowak w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania i niszczenia mienia, zdarzeń

o charakterze kryminalnym w rejonie Parku Jana Pawła II przy ulicy Słowackiego w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca

z właścicielami sklepów i restauracji mieszczących się na przyległym terenie mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i właścicieli placówek usługowo- handlowych.

 
Rejon służbowy nr 5 – dzielnicowy - asp.szt. Radosław Jakóbczak,
telefon (44) 647- 91-54, 516-436- 795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ul. Wojska Polskiego do granic miasta, ul. Inżynierska cała do ul. Cmentarnej - ul. Cmentarna do ul. Wojska Polskiego - ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od ul. Cmentarnej do Wolborskiej, ul. Wolborska nr parzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr parzyste do granic miasta. 

Dzielnicowy asp.szt. Radosław Jakóbczak w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających oraz niszczenia mienia przez osoby nieletnie gromadzące się w rejonie ulicy Wojska Polskiego 3 w Piotrkowie Tryb.. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z mieszkańcami pobliskich budynków mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 6 - dzielnicowy mł. asp. Michał Biernacki,
telefon (44) 647-95-11, 516- 436- 798
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sulejowska nr nieparzyste od ul. Wyzwolenia do granic miasta, ul. Wyzwolenia nr nieparzyste od ul. Sulejowskiej do ul. Wolborskiej - ul. Wolborska nr nieparzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr nieparzyste do granic miasta.

Dzielnicowa mł. asp. Katarzyna Dębińska  w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką bezpieczeństwa osób przebywających na terenach akwenów wodnych, zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu, zdarzeń dotyczących kradzieży mienia w rejonie kąpieliska „Słoneczko” oraz zbiornika wodnego „Bugaj” w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej, współpraca z Dyrekcją placówek oświatowych mieszczących się w rejonie służbowym nr 6, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół „Mam Sąsiada” mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a także użytkowników wskazanych obszarów wodnych.


Rejon służbowy nr 7 - dzielnicowy - mł. asp. Arkadiusz Nowak
telefon (44) 647-91-54, 516-436-830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


ul. Kopernika  nr parzyste od ul. Stronczyńskiego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr nieparzyste do ul. Wyzwolenia - ul. Wyzwolenia  nr parzyste do ul. Wolborskiej, ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste do ul. Stronczyńskiego - ul. Stronczyńskiego nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego.

Dzielnicowy mł. asp. Arkadiusz Nowak w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia, zaśmiecania, spożywania alkoholu oraz środków odurzających w rejonie boiska Orlik

przy ulicy Leonarda 12 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego

i Wywiadowczego oraz współpraca Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 przy ulicy Leonarda 5 w Piotrkowie Tryb. a także mieszkańcami pobliskich budynków mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się na wskazanym terenie,

co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków oraz osób korzystających w sposób prawidłowy ze wskazanego miejsca.


Rejon służbowy nr 8 - dzielnicowy  - mł. asp. Mariusz Gal, zastępstwo st.sierż. Aleksandra Bogucka tel. 516-436-809, 44 647-95-14
telefon 44 647-95-18, 516- 438-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika nr nieparzyste od ul. Batorego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr parzyste od Ronda do granic miasta, ul. Batorego nr parzyste od ul. Kopernika do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr parzyste do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ul. Roosevelta do granic miasta.

Dzielnicowy mł.  asp.  Mariusz Gal w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką demoralizacją osób nieletnich, spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania w rejonie sklepu „Justyna” przy ul. Czynszowej 4. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpracaz właścicielami sklepu przy ul. Czynszowej 4 mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 9 – dzielnicowy st. sierż. Aleksandra Bogucka,
telefon (44) 647-95-14, 516- 436- 809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Roosevelta nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr nieparzyste do ul. Batorego- ul. Batorego nr nieparzyste do ul. Kopernika – ul. Kopernika  nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego- ul. Piłsudskiego nr parzyste do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od ul. Piłsudskiego do ul. Roosevelta.

Dzielnicowa st.sierż. Aleksandra Bogucka  w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania w rejonie placu zabaw mieszczącego się w Piotrkowie Tryb. między blokami przy ulicy Piastowskiej 5/7 i ulicy Próchnika 18/20. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Piotrkowie Tryb. przy ul. Jagiellońskiej 7 mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 


Rejon służbowy nr 10 - dzielnicowy st. asp. Piotr Lisicki,
telefon (44) 647-95-18, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr nieparzyste od granic miasta do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Żelaznej- ul. Żelazna nr nieparzyste do ul. Roosevelta nr nieparzyste od ul. Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.

Dzielnicowy st. asp. Piotr Lisicki  w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznegoi spoczynku nocnego, zaśmiecania, zachowań przyczyniających się do demoralizacji osób nieletnich użytkujących boisko przy zbiegu ulicy Nałkowskiej i ulicy Sygietyńskiego w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową i mieszkańcami pobliskich budynków mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych wykroczeń i czynów zabronionych przez osoby przebywające na terenie boiska, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających w sposób prawidłowy ze wskazanego miejsca oraz mieszkańców okolicznych bloków.

 

 

 
Rejon służbowy nr 11 – dzielnicowy  mł. asp. Piotr Glinka
telefon (44) 647-95-11,  516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr parzyste od granic miasta do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr parzyste od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr nieparzyste od ul. Kostromskiej do  A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Słowackiego - ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do granic miasta. 

 

Dzielnicowy mł. asp.  Piotr Glinka w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe w tym spożywania alkoholu, zaśmiecania, grupowania się osób bezdomnych naruszających normy prawne w rejonie bloków zlokalizowanych przy Słowackiego 86/88 oraz ulicy Słowackiego 98 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z administracją Piotrkowskiej Spółdzielnie Mieszkaniowej przy ulicy Belzackiej 66 w Piotrkowie Tryb. mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych budynków.


Rejon służbowy nr 12 - dzielnicowy asp.szt. Adam Czogała,
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do ul. Żelaznej - ul. Żelazna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego  nr parzyste od ul. A. Krajowej do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr nieparzyste do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Słowackiego.

Dzielnicowy asp. szt. Adam Czogała w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe, zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego, demoralizacji osób nieletnich oraz uszkodzeń i włamań do pojazdów zaparkowanych w rejonie Domu Handlowego „Kwadrat” wraz z mieszczącej się w nim dyskoteki „MANGO” przy ulicy Belzackiej 66 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne we współpracy z administracją Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Belzackiej 66 w Piotrkowie Tryb., pracownikami Świetlicy „BARTEK” przy ulicy Norwida 4 w Piotrkowie Tryb., mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych, zdarzeń dotyczących uszkodzenia mienia oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków oraz właścicieli placówek handlowo- usługowych.

 

 

                                                      
 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY


                     Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: sylwester.niesmialek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. (0-44) 616-96-30
Kierownik Posterunku Policji
   asp. szt.  Sylwester Nieśmiałek

Dzień i Godziny przyjęć: każdy poniedziałek 10:00 - 14:00

 

Punkt Przyjęć Interesantów – Czarnocin
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 11.00-13.00
Budynek Urzędu Gminy w Czarnocinie
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp. Łukasz Wróbel , tel. 516-436-898
po uprzednim kontakcie telefonicznym


Rejon służbowy nr 13,  st.asp. Jarosław Pełczyński,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 878
e-mail: dzielnicowy.wolborz1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko,  Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 

Starszy dzielnicowy, st.asp. Jarosław Pełczyński w okresie 01.01-30.06.2019r.prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieużywania elementów odblaskowych, przez niechronionych uczestników ruchu drogowego poza obszarem zabudowanym, na odcinku pomiedzy miejscowością Młoszów a m-ścia Kaleń, gm. Wolbórz. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji, Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu oraz funkcjonariuszy WRD KMP w Piotrkowie Trybunalskim mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

Dzielnica nr 14Rejon służbowy nr 14, sierż. sztab. Łukasz Pirek
telefon (44) 615-51-75,    516- 436- 918
e-mail: dzielnicowy.wolborz2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości:  Białkowice, Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,  Pomyków, Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,  
 
Dzielnicowy, sierż. sztab. Łukasz Pirek w okresie 01.01-30.06.2019r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieużywania elementów odblaskowych, przez niechronionych uczestników ruchu drogowego poza obszarem zabudowanym, na odcinku pomiędzy miejscowością Wolbórz a m-ścią Żywocin, gm. Wolbórz. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji, Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu oraz funkcjonariuszy WRD KMP w Piotrkowie Trybunalskim mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

Dzielnica nr 14Rejon służbowy nr 15, mł. asp. Kamil Waszczykowski,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 907
e-mail: dzielnicowy.wolborz4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
wtorek w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Moszczenica Wola,

Dzielnicowy,  mł.asp. Kamil Waszczykowski w okresie od 01.01-30.06.2019r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niestosowania się do znaku poziomego P-4 „ linia podwójna ciągła”, który usytuowany jest na drodze wojewódzkiej 716, przy wyjeździe z parkingu sklepu Biedronka w Moszczenicy. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji, Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Piotrkowie trybunalskim mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu na wskazanym odcinku drogi oraz okolicznych mieszkańców.

 

Dzielnica nr 16

 
Rejon służbowy nr 16,  sierż. szt.  Adam Szmydt
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 880
e-mail: dzielnicowy.wolborz3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
środa w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock,  

Dzielnicowy, sierż. szt. Adam Szmydt w okresie od 01.01-30.06..2019r. prowadzi działania priorytetowe związane brakiem właściwej infrastruktury drogowej w tym brak jakiegokolwiek oznakowania skrzyżowania usytuowanego w m-ści Karlin, przy zbiegu ulicy słonecznej z ulica Nową . Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale terenowego Urzędu Gminy w Moszczenicy, mają za zadanie ograniczyć ilość dezorientujących manewrów przez kierujących, którzy nie są w stanie rozróżnić drogi nadrzędnej z drogą podrzędną, co pozwoli na wzrost wzrost poczucia bezpieczeństwa zarówno wśród mieszkańców, jak i wśród innych uczestników ruchu w tym rejonie.


 
Rejon służbowy nr 17, asp. Łukasz Wróbel,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 898
e-mail: dzielnicowy.wolborz5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
piątek w godz. 8.00 - 12.00 pod nr tel. (44) 615-51-75
miejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie

Dzielnicowy .asp. Łukasz Wróbel w okresie od 01.01-30.06.2019r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieużywania elementów odblaskowych, przez niechronionych uczestników ruchu drogowego poza obszarem zabudowanym, na odcinku pomiędzy miejscowością Biskupia Wola, gm. Czarnocin a m-ścią Baby, gm. Moszczenica. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji, Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu oraz funkcjonariuszy WRD KMP w Piotrkowie Trybunalskim mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród wszystkich uczestników ruchu w tym rejonie oraz okolicznych mieszkańców.


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie
telefon (44) 610-23-10
e-mail: radoslaw.blazejewski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Punkt Przyjęć Interesantów w Aleksandrowie
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 10.00-15.00
Budynek Urzędu Gminy przy Ośrodku Zdrowia
Aleksandrów 39 B

 
Rejon służbowy nr 18, st. asp. Krzysztof Kuleta,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 034
e-mail: dzielnicowy.sulejow1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof Kuleta w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. prowadzi działania priorytetowe związane z „Niestosowaniem się do znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów oraz naruszanie przepisów dotyczących parkowania pojazdów na pasach zieleni na ulicy Piotrkowskiej w Sulejowie w pasie drogi krajowej nr 12”.

Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionych służb patrolowych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie oraz funkcjonariuszy WRD KMP w Piotrkowie Tryb. mają przyczynić się do zwiększenia świadomości o konsekwencjach prawnych tego rodzaju zachowań wśród osób dopuszczających się przedmiotowych czynów a w przyszłości może wpłynąć na znaczy spadek popełniania tego rodzaju wykroczeń w danym miejscu a tym samym na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców podległego rejonu. Plan realizowany przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Sulejowie, Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lodzi Rejon Opocznie.

      

 
Rejon służbowy nr 19, mł. asp. Sebastian Zielonka
telefon (44) 610-23-10,
e-mail: dzielnicowy.sulejow2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, 17- go Stycznia, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Rudnickiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.

Dzielnicowy mł. asp. Sebastian Zielonka w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. realizuje założenia planu priorytetowego, tj. działania związane z ujawnianiem wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania w rejonie sklepu ogólnospożywczego w Sulejowie przy ul. Wschodniej 17a.

Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionych służb patrolowych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie. a w tym Ogniwa Kryminalnego mają przyczynić się do zwiększenia świadomości o konsekwencjach prawnych tego rodzaju zachowań wśród osób dopuszczających się przedmiotowych czynów a w przyszłości może wpłynąć na spadek wykroczeń w danym miejscu oraz wpłynąć na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców .Plan realizowany przy współpracy Miejskiej Komisji Alkoholowej przy UM w Sulejowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie.

 

 

 

Rejon służbowy nr 20, mł. asp. Norbert Michałowicz,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 091, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.

Dzielnicowy mł. asp. Norbert Michałowicz  w okresie od  01.01.2019r. do 30.06.2019r. realizuje założenie priorytetowe w oparciu o zagrożenie naniesione na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa tj. „Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem stanowiące wykroczenie uciążliwe, do którego dochodzi w rejonie dwóch sklepów spożywczo-przemysłowych w miejscowości Bilska Wola, gmina Sulejów, do których dochodzi w godzinach popołudniowo-wieczornych”

W związku z realizacją powyższego planu będą kierowane w rejon zagrożony funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulejowie celem oddziaływania prewencyjnego i eliminowania przedmiotowych wykroczeń, jak również przeprowadzone zostaną pogadanki w okolicznych Szkołach, spotkania z właścicielami sklepów, których problem dotyka.

 

Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 123, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
  
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podpałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Nejman w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. w założonym planie priorytetowym prowadzi działania związane z ujawnianiem i zwalczaniem wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem, w szczególności w miejscowościach Poniatów ul. Szkolna rejon sklepu ogólnospożywczego ABC.

W związku z realizacją powyższego planu zainicjowano zwiększenie ilościowe pełnionych służb patrolowych w miejscowości Poniatów w szczególności w godzinach popołudniowych mających na celu ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zobligowanie właścicieli placówek handlowych o umieszczeniu w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu. Do działań planu włączono Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejowie, przedstawiciele samorządu lokalnego.

 


 
Rejon słuzbowy nr22, asp. Michał Urbański,
telefon (44) 61023-10,  516- 437- 126, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
 
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. 

Dzielnicowy asp. Michał Urbański w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. realizuje założenia planu priorytetowego związanego ze zwalczaniem wykroczeń uciążliwych społecznie tj. spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania i publicznego dopuszczania się nieobyczajnych wybryków w miejscach publicznych w miejscowości Aleksandrów pow. Piotrków Tryb. w rejonie przystanku PKS, do których dochodzi w godzinach otwarcia pobliskich sklepów 6.00-20.00 a nawet do późnych godzin nocnych.

Realizacja działań objętych planem zakłada ograniczenie spożywania alkoholu i pozostałych wykroczeń we wskazanym miejscu o około 1/3 poprzez zwiększenie częstotliwości patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie, które będą kierowane w rejon zagrożony celem oddziaływania prewencyjnego i eliminowania przedmiotowych wykroczeń, we wskazanym rejonie. Do działań włączono Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Aleksandrowie oraz właścicieli miejscowych sklepów.

 

 

 
            Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach
e-mail: mariusz.adamek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów – Rozprza
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 15.00-17.00
Budynek Urzędu Gminy w Rozprzy
Al.900-lecia 3, tel.: 44 615-80-07
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp.  Piotr Jabłoński

Punkt Przyjęć Interesantów w Ręcznie
Dzień i Godziny przyjęć: środa 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Ręcznie
ul. Piotrkowska 5
tel.: 44 781-32-69

Punkt Przyjęć Interesantów - Łęki Szlacheckie
Dzień i Godziny przyjęć: piątek 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich
Łęki Szlacheckie 13 D
tel. 44 787-53-25

Rejon służbowy nr 23,  asp.szt. Krzysztof Kaczmarek,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 221
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
Dzielnicowy asp.szt. Krzysztof Kaczmarek- rejon służbowy nr 23 cała gmina Gorzkowice

Dzielnicowy w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz przypadkami nieobyczajnych wybryków, kierowania pojazdami przez nietrzeźwych kierujacych w miejscowości Szczukocice 16 w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego OLA do jakich dochodzi w godz. popołudniowych i wieczornych. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Gorzkowicach oraz Sołtysem Sołectwa mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców .

 


Rejon służbowy nr 24,  asp.sztab. Waldemar Kozłowski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 153
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
Dzielnicowy asp. szt. Waldemar Kozłowski -rejon służbowy 24- cała gmina Łęki Szlacheckie

 

Dzielnicowy w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, niszczenia pobliskiego placu zabaw, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego oraz przypadkami nieobyczajnych wybryków w miejscowości Trzepnica w rejonie sklepu do jakich dochodzi w trakcie funkcjonowania sklepu. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Łekach Szlacheckich mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 25,  mł. asp. Marcin Kowalski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 163
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
Dzielnicowy mł. asp. Marcin Kowalski -rejon służbowy 25-cała gmina Ręczno

Dzielnicowy w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem,
w miejscowości Bakowa Góra 40a w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego do których dochodzi w trakcie gdy sklep jest czynny. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji
w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Ręcznie oraz Sołtysem Sołectwa Bąkowa Góra mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 26,  mł. asp. Piotr Jabłoński,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 227
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.
Dzielnicowy mł. asp. Piotr Jabłoński-rejon służbowy 26- gmina Rozprza - część północna

Dzielnicowy w okresie01.01.2019r. do 30.06.2019r r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz przypadkami nieobyczajnych wybryków w miejscowości Lubień 52 w rejonie sklepu przy sali OSP . Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji
w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy, personelem przedmiotowego sklepu oraz Sołtysem Sołectwa Lubień mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

.Rejon służbowy nr 27, p.o.st. sierż. Marcin Błaszczyk
telefon (44) 681-80-09,    516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.p

- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.
Dzielnicowy p.o.st. sierż. Marcin Błaszczyk-rejon służbowy 27- gmina Rozprza część południowa

Dzielnicowy w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
w miejscowości Białocin 36 w rejonie sklepu spożywczego
do jakich dochodzi w trakcie funkcjonowania sklepu. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z personelem przedmiotowego sklepu, Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rozprzy oraz Sołtysem Białocin mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
e-mail: krzysztof.pabich@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

dyżury w KP Grabica w:

poniedziałek 10.00-14.00 pełni

Komendant KP Grabica lub wyznaczona przez niego osoba

Punkt Przyjęć Interesantów w Woli Krzysztoporskiej
wtorek 10.00- 13.00
czwartek 16.00- 19.00
dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z KP Grabica
Punkt mieści się w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2

 

Rejon służbowy  Nr 28, st. asp. Karol Wrzeszcz,
telefon (44) 616-11-77,  516- 436- 977
e-mail: dzielnicowy.grabica1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.

Dzielnicowy st. asp. Karol Wrzeszcz  w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką związaną ze zjawiskiem łamania zakazu wjazdu pojazdów przekraczających dopuszczalną masę całkowitą w miejscowości Majków Duży poprzez ujawnianie sprawców tego wykroczenia i wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do tych sprawców. Współpracuje z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Piotrkowie Tryb.


Rejon służbowy  Nr 29, mł. asp. Hubert Michalak
telefon (44) 616-11-77, 516-437-002
e-mail: dzielnicowy.grabica2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.

Dzielnicowy mł. asp. Hubert Michalak w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką dotyczącą zminimalizowania przypadków zagrożenia dla ruchu kołowego jak i pieszego poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. polegającą na prawidłowym oznakowaniu skrzyżowania przy sklepie Biedronka w Woli Krzysztoporskiej oraz wykonania oznaczonego przejścia dla pieszych w rejonie przedmiotowego skrzyżowania.

 

 Rejon służbowy Nr 30 mł. asp.  Mariusz Jachymski,
telefon (44) 616-11-77,   516- 436- 941
e-mail: dzielnicowy.grabica3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

Dzielnicowy mł.asp. Mariusz Jachymski w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niewłaściwego składowania odpadów ( dzikie wysypiska śmieci) poprzez ujawnianie sprawców tych wykroczeń i wyciąganie w stosunku do nich konsekwencji prawnych. Współpracuje z władzami Gminy Grabica.

Piotrkowscy dzielnicowi- odwaga i empatia, to ich wyróżnia!

Służba dzielnicowych to odpowiedzialny i społecznie potrzebny kontakt ze społecznością. Aby pokazać ich pracę trzeba powiedzieć o obowiązkach służbowych i zadaniach opartych na programie „Dzielnicowy bliżej nas” czy też aplikacji mobilnej „Moja komenda”. Uchylając rąbka tajemnicy powiemy o ich zainteresowaniach i osiągnięciach poza służbą. Okazuje się, że kilku z nich ma się czym pochwalić.

Formuła funkcjonowania służby dzielnicowych wpisuje się w program „Dzielnicowy bliżej nas” wraz z funkcjonującą od września 2016 roku Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa co stanowi spójny system zbliżający Policję do społeczeństwa. W tym właśnie systemie szczególną rolę odgrywają dzielnicowi. Ich obecność w przydzielonych rejonach służbowych jest znacznym ułatwieniem w kontaktach z mieszkańcami małych lub większych społeczności. Służba ta realizuje również prewencję kryminalną i procedurę dotyczącą „Niebieskiej karty”. Dzielnicowi są obecni w zespołach interdyscyplinarnych w gminach jak również współpracują z innymi jednostkami policji oraz instytucjami, samorządami lokalnymi i placówkami oświatowymi. Zakres ich obowiązków rozszerza się wraz ze zmieniającą się porą roku. W okresie letnim niektórzy dzielnicowi pełnią służbę w komisariacie wodnym w Bronisławowie. Jednym z głównych zadań funkcjonariuszy jest dbanie o bezpieczeństwo osób zarówno pływających łódkami jak i kąpiących się. Cechuje ich odpowiedzialność i doświadczenie poparte licznymi szkoleniami i zdobytą wiedzą w tym zakresie. Z kolei w okresie zimowym do priorytetowych zadań dzielnicowych należą kontrole miejsc szczególnie zagrożonych. Mając doskonałe rozpoznanie w terenie docierają do miejsc, które  są ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia samotnych, bezdomnych osób. Na bieżąco kontrolują pustostany, piwnice, altany, dworce, czasem też klatki schodowe domów wielorodzinnych. Im niżej na zewnątrz spada słupek rtęci, tym większą trzeba wykazać czujność. Uświadamiają tym osobom obecność zagrożenia oraz starają się nakłonić ich do skorzystania z pomocy, jaką oferują wyspecjalizowane instytucje.

Rewir dzielnicowych z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
to 12 rejonów służbowych gdzie w codziennej służbie dzielnicowi realizują swoje zadania. Do tego dodać należy dzielnicowych w czterech komisariatach na terenie powiatu. Policjanci pełnią też dyżury w punktach przyjęć interesantów.
Ich staż służby jest zróżnicowany: Czternastu policjantów nie przekroczyło 10 lat służby, dziewięciu ma staż od 10 – 20 lat, a trzech ma na swoim koncie ponad 20 lat pracy. Większość stanowią policjanci w korpusie aspirantów, a sześciu to korpus podoficerów.

Dzielnicowi są zawsze i wszędzie- po prostu na wyciągnięcie ręki.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. „Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Androidem i na iOS. Usługa jest bezpłatna.


Mimo tylu obowiązków wielu dzielnicowych ma swoje hobby i zainteresowania. Dominuje sport (piłka nożna, sporty zimowe, wędkarstwo, motoryzacja, książka i film). Jak mówią „wszystko po to, aby odreagować stres i naładować akumulatory”. Dzisiaj niektórzy dzielnicowi pochwalili się sukcesami zawodowymi, inni ujawnili swoje hobby.   

Jako pierwszą przedstawiamy jedyną kobietę wśród dzielnicowych:

st. sierż. Karolina Banaszczyk, dzielnicowa z Komisariat Policji w Gorzkowicach (5 lat służby)
Pani Karolina interesuje się muzyką klasyczną i rockową. Gra w orkiestrze OSP Ręczno na saksofonie, ponadto jest strażakiem ochotnikiem w OSP Ręczno.

mł. asp. Mariusz Gal, rejon służbowy nr 8 (od 10 lat w służbie)
Interesuje się ratownictwem medycznym i wodnym. Posiada przeszkolenia w tym zakresie. W okresie letnim często pełni służbę w komisariacie wodnym w Bronisławowie dbając o bezpieczeństwo osób wypoczywających. Ale znajduje też czas na swoje wyjątkowe hobby poza służbą. Aspirant Gal interesuje się pszczelarstwem. Ma własna pasiekę. Należy do Regionalnego Koła Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 2015 został odznaczony przez Zarząd brązową odznaką zasłużonego pszczelarza.

mł. asp. Piotr Stępień, rejon służbowy nr 6  (10 lat w służbie) 
Jego hobby to sporty walki i strzelectwo sportowe. W 2006 roku zajął I miejsce w Powiatowych Zawodach w Strzelaniu Indywidualnym LOK.


Dwóch policjantów zawalczyło o Dzielnicowego  Roku

asp. Adam Czogała, rejon służbowy nr 12 ( pond 13 lat w służbie),
W roku 2009 zajął I miejsce w zawodach Dzielnicowy Roku na szczeblu wojewódzkim,
 

mł. asp Artur Orziński, rejon służbowy nr 2 (10 lat w służbie)
W roku 2016 zajął V miejsce jako Dzielnicowy Roku na szczeblu wojewódzkim.

Od 1 lutego 2017 roku w rewirze dzielnicowych podejmie służbę policjantka, która wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami w zakresie pełnienia służby patrolowej. Posiada duża wiedzę zawodową co udowodniła wygrywając konkurs na to stanowisko.
 

 

 


 Aplikacja "Moja Komenda" kontakt z policją i dzielnicowymi na wyciagnięcie ręki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
 
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.
 
„Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Android. Wersja na iOS już została opublikowana. Usługa jest bezpłatna. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- 14 września 2016 roku ruszyła w województwie łódzkim

W województwie łódzkim ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł sam zadbać o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach: w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych, drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych a trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Warto podkreślić, że teraz także Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli a nawet ulic.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Aby wprowadzić dane do mapy skorzystaj z linku znajdującego się na stronie piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl

Jeśli masz wątpliwości, co do sposobu działania map, możesz skorzystać z Ruchomego Punktu Informacyjnego, który 15 września 2016 r. w godzinach 13.00 - 15.00 pojawi się w Piotrkowie Trybunalskim na parkingu przed Urzędem Miasta ul. Pasaż Rudowskiego 10.

  

 

 

 

Dzielnicowy bliżej nas – oddajmy głos społeczeństwu
Konferencja w Brzezinach

23 sierpnia 2016r w Urzędzie Miasta w Brzezinach odbyła się konferencja „ Dzielnicowy bliżej nas”. Organizatorem konferencji był Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Cezary Petrus oraz Starosta Brzeziński Edmund Kotecki. Sala konferencyjna urzędu wypełniona była po brzegi, co potwierdza społeczną potrzebę takich inicjatyw.

W ciągu kilkugodzinnej konferencji przybliżono programy prewencyjne „Dzielnicowy bliżej nas" oraz "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Przedstawiciele różnych środowisk na co dzień współpracujący z Policją, wymienili poglądy i wskazali oczekiwania wobec dzielnicowych. Na bazie doświadczeń płynących z konsultacji społecznych zbudowano platformę współpracy do realizacji wspólnie przyjętych rozwiązań. W konferencji zabrało głos łącznie 25 prelegentów. Mówcy reprezentowali służby mundurowe, instytucje cywilne i władze samorządowe. Nie zabrakło głosu przedstawicieli Kościoła Katolickiego oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Każdy z prelegentów podkreślał znaczenie współpracy z dzielnicowym na własnym gruncie. Szybko okazało się, jak ważną rolę pełnią dzielnicowi w kontakcie ze społeczeństwem i podmiotami pozapolicyjnymi. Lista dziedzin i płaszczyzn współpracy zdawała się nie mieć końca. Ciekawym elementem, odbiegającym od konferencyjnej formuły spotkania, była prezentacja Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi dotycząca rozpoznania osób pod wpływem środków psychoaktywnych. 

W trakcie konferencji zostało wyróżnionych dwóch druhów ochotników z OSP RP w Rewicy w gminie Jeżów: Krzysztofa Długosza i Piotra Mazgajewskiego za odnalezienie 8-letniego chłopca zaginionego na mokradłach leśnych. Wyróżnieni zostali także policjanci z KPP w Brzezinach: mł.asp. Łukasz Małkus i mł.asp. Stańczyk – za zatrzymanie agresywnego sprawcy grożącego wysadzeniem budynku wielorodzinnego, poprzez podpalenie i eksplozję butli z gazem propan-butan.

Konferencja w Brzezinach była zwieńczeniem kampanii prowadzonej od lutego 2016r. W trakcie 19 spotkań, w których uczestniczyło blisko 500 osób, brzezińscy policjanci przybliżyli projekt Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Natomiast w lipcu i sierpniu 2016  prowadzili z mieszkańcami spotkania przybliżające program prewencyjny „Dzielnicowy bliżej nas”. Przygotowana przez policjantów akcja z wykorzystaniem plakatów, ulotek, apeli odczytywanych w kościołach, przekazów internetowych i gazetowych spotkała się z zainteresowaniem i życzliwością powiatu brzezińskiego.

Na zakończenie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – insp. Dariusz Walichnowski, który podsumował wystąpienia prelegentów. Docenił wkład i troskę o bezpieczeństwo wszystkich obecnych na konferencji i podkreślił rolę służby dzielnicowych, tak odpowiedzialnej i społecznie potrzebnej. Kampania „Dzielnicowy bliżej nas” będzie kontynuowana na terenie innych jednostek policji garnizonu łódzkiego.


 

 

Inauguracja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – konferencja w Urzędzie Miasta

15 września 2016 r. z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Piotra Nowickiego w auli Urzędu Miasta odbyło się spotkanie poświęcone nowemu projektowi jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jej założenie to poprawa bezpieczeństwa porządku publicznego. Pomysł ten zrodził się w oparciu o przeprowadzone policyjne analizy jak i potrzebę bezpośredniego zaangażowania obywateli, którzy będą wskazywać niebezpieczne miejsca w ich najbliższym otoczeniu. Miejsca, które budzą niepokój i są uciążliwe każdego dnia.

Wśród zaproszonych gości na konferencji obecni byli Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, miejscy radni, Dziekan Dekanatu Piotrkowskiego ks. Stanisław Nowacki, przedstawiciele służb mundurowych współpracujących z Policją, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i rad osiedli, kierownik Referatu Zarzadzania Kryzysowego i Obrony i przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jacek Rzepkowski i Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Marcin Dziubecki przygotowali prezentacje na temat map zagrożeń i dokładny sposób funkcjonowania nowej aplikacji. Kierownik dzielnicowych piotrkowskiej Policji przedstawił wszystkich dzielnicowych oraz wskazał zasięg podległych im rejonów służbowych. Na zakończenie komendant piotrkowskich policjantów podziękował wszystkim za udział i wyraził przekonanie, że realizacja tego projektu spotka się dużym zainteresowaniem obywateli i przyniesie zamierzone efekty.
W godzinach 13.00 – 15.00 na parkingu przed budynkiem Urzędu Miasta uruchomione było mobilne   centrum informacyjne, gdzie każdy mógł sprawdzić jak w rzeczywistości wygląda zgłaszanie na platformę informacji o potencjalnym zagrożeniu w danym miejscu, na danym terenie.  


 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- konferencja w Starostwie Powiatowym i spotkania w powiatach

20 września 2016 roku w Sali Kolumnowej Starostwa Powiatowego piotrkowscy policjanci spotkali się z władzami naszego powiatu aby zaprezentować nową aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł sam zadbać o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami.

Wczorajsze spotkanie zainaugurował Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Piotr Nowicki. W konferencji udział wzięli Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, Przewodnicząca Rady Powiatu Paulina Dziadczyk, radni, wójtowie, burmistrzowie oraz przewodniczący rad gmin i miast powiatu. Obecni byli także Kierownik Zarządzania Kryzysowego i Spraw Społecznych Ryszard Musiałowicz, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków Grzegorz Badziak, Komendant Państwowej Straży Łowieckiej Marek Starosta  i Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Marek Stanik.
Zebrani goście mieli możliwość obejrzeć prezentacje multimedialne przygotowane przez I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Jacka Rzepkowskiego i Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Marcina Dziubeckiego. Na wczorajszym spotkaniu zaprezentowali się również dzielnicowi z Komisariatów Policji w: Sulejowie, Wolborzu, Gorzkowicach i Grabicy.  

Warto podkreślić, że dzięki nowej aplikacji każdy może mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli a nawet ulic.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Aby wprowadzić dane do mapy skorzystaj z linku znajdującego się na stronie piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl

W powiatach jako pierwszy działanie interaktywnej strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie podległym swojemu działaniu zaprezentował Komisariat Policji  w Gorzkowicach.    
6 września 2016 r. Komendant Komisariatu Policji w Gorzkowicach podinsp. Grzegorz Sikora przeprowadził prelekcję w oparciu o prezentację multimedialną na spotkaniu z Sołtysami w gminie Gorzkowice a następnego dnia zaprezentował nową aplikację i jej obsługę na Komisji Bezpieczeństwa. Natomiast 8 września policjanci z Komisariatu w Gorzkowicach spotkali się z pracownikami Urzędu Gminy Ręczno i Sekretarzem w Łękach Szlacheckich.
Należy podkreślić, że funkcjonariusze z Gorzkowic w ramach codziennej służby patrolowej, w trakcie spotkań z młodzieżą szkolną i w bezpośrednim kontakcie z interesantami na bieżąco informują społeczeństwo o nowej aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest aktywna od 14 września 2016 roku..      

 

 

PIOTRKOWSCY DZIELNICOWI NA POMOC BEZDOMNYM

Kolejne mroźne noce i czyhające zagrożenie dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Przypominamy, że dzielnicowi zarówno z miasta jak i powiatu piotrkowskiego szczególnie w okresie jesienno – zimowym kontrolują i sprawdzają miejsca gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie organizmu. Noc spędzona w ujemnej temperaturze na ławce może skończyć się tragicznie. Policjanci informują bezdomnych o możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznych ośrodków, które wszystkim potrzebującym oferują nocleg i ciepły posiłek. W nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku w godzinach 19.00 – 3.00 rano dzielnicowi uczestniczyli w akcji „Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych” . Podczas prowadzonych działań dzielnicowi dokładnie sprawdzali pustostany, altany śmietnikowe, piwnice, klatki schodowe, skwery, place, dworce oraz działki letniskowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Funkcjonariusze wylegitymowali 8 osób bezdomnych, w tym 2 kobiety i 6 mężczyzn. Wszystkie osoby zostały poinformowane o możliwości przewiezienia do noclegowni lub do miejsca zamieszkania rodziny. W dwóch przypadkach mężczyźni zostali odwiezieni i przyjęci przez członków rodziny. Okazało się także, że 36-letnia wylegitymowana kobieta była poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności przez sąd i dlatego została zatrzymana w policyjnym areszcie.  

Zimową porą na wychłodzenie organizmu są także szczególnie narażone osoby starsze. Jeśli znamy takie osoby, żyjące samotnie, nie wstydźmy się sprawdzić i spytać czy potrzebują naszej pomocy. Należy pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. 

Dodatkowo podczas pełnionej służby piotrkowscy dzielnicowi ujawnili 16 wykroczeń szczególnie uciążliwych. We wszystkich przypadkach zastosowali pouczenie.

 

 

Spotkanie dzielnicowych z historią w tle

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Wolborzu gościli na swoim terenie Grupę Historyczno-Eedukacyjną „Szare Szeregi” z Warszawy, która postanowiła spędzić zimowe ferie w powiecie piotrkowskim. Goście stacjonują na terenie gminy Czarnocin. Miejsce nie jest przypadkowe. Spotkanie 14 lutego miało charakter wyjątkowy ze względu na przypadającą w tym dniu 75 rocznicę powołania Armii Krajowej.

 

 

Policjanci w ramach prowadzonej akcji „Dzielnicowy bliżej nas” zorganizowali z dwudziestopięcioosobową Grupą Historyczno-Edukacyjną "Szare Szeregi '' wspaniałe spotkanie. Dzielnicowy z gminy Czarnocin mł. asp. Łukasz Wróbel i dzielnicowy z gminy Wolbórz sierż. szt. Michał Biernacki przeprowadzili pouczającą prelekcję na temat bezpiecznych ferii i zaprezentowali policyjny sprzęt, który na co dzień wykorzystują w służbie. W zamian młodzież z grupy "Szarych Szeregów ''  przedstawiła ciekawą inscenizację walk i działań wojennych Armii Krajowej w okresie II Wojny Światowej. Wczorajsze spotkanie zakończyło się złożeniem zniczy i wartą honorową przy tablicy pamiątkowej w hołdzie poległych za wolność naszej Ojczyzny. To właśnie 6 czerwca 1943 roku Oddział Warszawski Grupa Szturmowa  „Szarych Szeregów” dokonała wysadzenia mostu na rzece Wolbórka przy stacji kolejowej w Czarnocinie. Dla wszystkich uczestników była to wspaniała lekcja historii.

 

Dzielnicowi w szkole- Cyberprzemoc oraz narkotyki i dopalacze

Policjantki z Komisariatu Policji w Gorzkowicach odwiedziły uczniów z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Niechcicach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pedagodzy. Tematem przewodnim przeprowadzonych spotkań była Cyberprzemoc oraz Dopalacze i Narkotyki. Policjantki przeprowadziły prelekcje z młodzieżą na temat zagrożeń towarzyszących w korzystaniu z internetu, powiedziały o odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne w obszarze cyberprzestępczości i narkomanii.

Przeprowadzona 20 lutego 2017 r. w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym prelekcja miała na celu uświadomienie młodzieży o zagrożeniach płynących z użytkowania Internetu i telefonii komórkowej, a jednocześnie zapoznanie z zasadami odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych technologii. Policjantki z komisariatu w Gorzkowicach podczas spotkania wykorzystały prezentację multimedialną oraz filmy edukacyjne. Uczniowie dowiedzieli się  jak postępować w przypadku zetknięcia z przemocą w wirtualnym świecie. Panie policjantki uświadamiały o odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową i powiedziały jak zapobiegać w przyszłości popełnianiu tego typu przestępstw przez młodzież.
Drugim ważnym tematem to „Narkotyki i dopalacze. Istotnym zagadnieniem było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z sięganiem młodych osób po używki, w szczególności alkohol i narkotyki, w tym „zabójcze” w skutkach dopalacze. Funkcjonariuszki podkreśliły ogromną rolę i znaczenie rodziców w procesie wychowania dzieci, a także komunikowania się w ich sprawach z wychowawcą, pedagogiem czy dyrektorem szkoły. Przypomniały młodzieży, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami (posiadanie, zażywanie, sprzedawanie) jest nielegalne. Ostrzeżenia dotyczyły również dopalaczy.

 

Dzielnicowy ujawnił wykroczenie

Kobieta kierująca jednośladem uszkodziła zaparkowany przy ulicy Szkolnej pojazd. Właściciel volkswagena wycenił szkody na kwotę 400 złotych. Całe zdarzenie zaobserwował patrolujący rejon dzielnicowy. Teraz 31- latka odpowie za popełnione wykroczenie.

21 lutego 2017 r około godziny 13.00 na ulicy Szkolnej doszło do uszkodzenia mienia. Wstępne ustalenia będącego na miejscu zdarzenia dzielnicowego wskazują, że 31- letnia kobieta jadąca rowerem uszkodziła prawidłowo zaparkowany samochód volkswagen passat. Jednoślad miał na kierownicy zamontowany koszyk, z którego wystawała metalowa skrzynka a na tylnym bagażniku znajdowała się duża torba wypełniona złomem. W pewnym momencie torba spadła na ulicę. Kobieta nie zastanawiając się zeskoczyła z roweru aby pozbierać rozsypane po jezdni przedmioty a jednoślad odrzuciła na w stojący w poblizu pojazd. Zdarzenie zaobserwował będący w patrolu dzielnicowy, który niezwłocznie powiadomił dyżurnego Policji, wykonał oględziny uszkodzonego auta i wraz z 31- latką udał się do komendy. Właściciel volkswagena wycenił szkody na 400 zlotych. Kobieta przyznała się do uszkodzenia auta. Wkrótce odpowie za popełnione wykroczenie.  

 

 

Stop dopalaczom - Nie terroryzmowi - dzielnicowy rozmawia z młodzieżą

08 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie dzielnicowy z Komisariatu Policji w Grabicy sierż. szt. Mariusz Jachymski wspólnie z pracownicami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowali spotkanie z młodzieżą pn. "Stop dopalaczom i Nie terroryzmowi".

 W pogadance wzięło udział 96 uczniów. Celem spotkania było poinformowanie słuchaczy o niepokojącym zjawisku jakim są dopalacze, a także uświadomienie, jakim mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Ważne jest aby uświadomić młodym ludziom – potencjalnym nabywcom szkodliwych substancji, jakie niebezpieczeństwa związane są z zażywaniem narkotyków, a tym samym uczyć ich wartościowego i szczęśliwego życia bez używek. Młodzież poznała także konsekwencje niewłaściwego zachowania w szkole oraz poza nią a także zasady postępowania na wypadek ataku terrorystycznego w szkole.


 

 

 

Dzielnicowi w szkole

9 marca 2017 roku dzielnicowi z Komisariatu Policji w Wolborzu spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu.

W ramach akcji ,, Dzielnicowy bliżej nas'' sierż. szt. Michał Biernacki i mł. asp. Łukasz Wróbel przeprowadzili prelekcję na temat podstawowych zasad ruchu drogowego, zachowania wobec osób obcych oraz w przypadku napotkania agresywnego zwierzęcia. Dzieci miały możliwość poznania bliżej pracy policjanta i jednocześnie mogły zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez „niebieską” formację w codziennej pracy. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały opaski odblaskowe. Funkcjonariusze skierowali do najmłodszych apel – Pamiętajcie, dzięki elementom odblaskowym stajemy się widocznymi i tym samym bardziej bezpiecznymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.

 

 

Dzielnicowi z Wolborza zatrzymali sprawcę rozboju
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące wobec 24- letniego mieszkańca powiatu, który dokonał rozboju na 81- letniej kobiecie. Mężczyźnie grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.  

23 marca 2017 roku około godziny 3.30 mieszkanka gminy Moszczenica powiadomiła dyżurnego o awanturze w domu, kradzieży telefonu i złotej biżuterii na jej szkodę. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że nieznany sprawca w godzinach rannych wybił szybę i dostał się do domu 81- latki skąd najpierw zabrał telefon komórkowy, a następnie obezwładnił kobietę i zażądał wydania pieniędzy. Kiedy usłyszał odmowę zerwał ze staruszki złoty łańcuszek i kolczyki powodując straty około 1000 zł. Po dokonaniu kradzieży mienia sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Zawiadomieni o rozboju policjanci sprawdzili przyległy teren, wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Pomocnym w ustaleniu sprawcy okazał się policyjny pies, który doprowadził dzielnicowych do mieszkania podejrzewanego 24- latka. Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci ujawnili przedmioty pochodzące z przestępstwa. Ponadto funkcjonariusze znaleźli w paczce po papierosach susz roślinny. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Prokurator Rejonowy po przesłuchaniu  podejrzanego skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.
25 marca Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec 24- latka trzymiesięczny areszt. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

 

 

Dzielnicowe w patrolu rowerowym- odwiedziły gimnazjalistów

Wakacje tuż, tuż! Jak spędzić je bezpiecznie, czego unikać i do jakich porad się zastosować ?
13 czerwca porad udzielały dzielnicowe na spotkaniu z grupą uczniów Gimnazjum numer 5 w Piotrkowie Trybunalskim.
Aby promować bezpieczeństwo dzielnicowe z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim   przygotowały prelekcję, która miała zwrócić uwagę młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Podczas spotkania z uczniami klas I – III dzielnicowe przypomniały o podstawowych zasadach obowiązujących podczas letniego wypoczynku nad wodą, jazdy na rowerze i górskich wycieczek. Policjantki apelowały też aby każdy pieszy, również ten przemieszczający się w terenie zabudowanym wyposażony był w element odblaskowy. O zmroku z takim elementem niechroniony uczestnik ruchu drogowego widziany jest nawet z odległości 150 metrów, natomiast bez odblasku zaledwie z 30- 40 m. Funkcjonariuszki przypomniały, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Z dzisiejszego spotkania, które odbyło się w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” gimnazjaliści na pewno wyszli z większą świadomością, że powinni być w życiu bardzo rozważni, bowiem od tego zależeć może ich przyszłość.

 

 

 

 SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY Z UDZIAŁEM DZIELNICOWYCH

Narkotyki – profilaktyka uzależnień- akcja skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bezpieczny internet.


W ciągu ostatnich dwóch tygodni w ramach programu  ,, Bezpieczne Miasto 2017” w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim został przeprowadzony cykl szkoleń przez Specjalistę Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego we współpracy z policjantami: profilaktykami i dzielnicowymi Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Tematyka dotyczyła współczesnych zagrożeń związanych z eksperymentowaniem przez młodzież z narkotykami i środkami psychoaktywnymi. Uczniowie zapoznali się z charakterystyką najpopularniejszych narkotyków, których zażywanie prowadzi do trwałych uszkodzeń całego organizmu. Pogłębili również swoja wiedzę w zakresie profilaktyki uzależnień. W szkoleniach wzięło udział ponad 600 uczniów.
 

6 listopada 2017 roku piotrkowscy policjanci  w ramach w/w programu  przeprowadzili 3 szkolenia  „Bezpieczny Internet”, którego hasłem przewodnim było – bezpieczeństwo korzystania z internetu. Prelekcje skierowane były do uczniów klas VI i VII piotrkowskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. W szkoleniu, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury udział wzięło około 500 uczniów z terenu miasta. Przedmiotowe szkolenie przeprowadził trener edukacji medialnej z Pracowni Filmoznawczej i Medioznawczej z siedzibą w Łodzi. Zapoznał zgromadzoną młodzież z tematyką cyberprzemocy, powiedział jak dbać o swój komputer, budować hasła dostępu do kont i bezpiecznie przeprowadzać transakcje na aukcjach internetowych.

Organizatorami  szkoleń byli: Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Urząd Miasta.

 

Dzielnicowi zapobiegli przemocy domowej
 

Działania piotrkowskich dzielnicowych zapobiegły eskalacji przemocy domowej. Podejrzany odpowie przed sądem. Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.

W jednej z rodzin mieszkających na terenie miasta, z uwagi na przemoc fizyczną i psychiczną nad żoną,  została wdrożona procedura Niebieskiej Karty. Małżeństwo objęte było nadzorem zarówno ze strony policjantów jak i pracowników socjalnych. 6 listopada 2017 roku około godziny 10.00 64-letnia piotrkowianka nie przyszła na umówione wcześniej spotkanie z funkcjonariuszami. To bardzo zaniepokoiło członków zespołu. Próbowali skontaktować się z kobietą telefonicznie. Wszelkie działania okazały się jednak bezskuteczne ponieważ telefon odbierał mąż ofiary i kierował wulgaryzmy do współrozmówców.  Reakcja policjantów była natychmiastowa. Pojechali wspólnie z pracownikiem socjalnym do mieszkania rodziny. Przypuszczenia dzielnicowych potwierdziły się. Mężczyzna był pijany i bardzo agresywny zarówno do żony jak i do pracowników oraz funkcjonariuszy.  Policjanci widząc, że kobieta posiada obrażenia ciała wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia. Agresywny piotrkowianin został obezwładniony i przewieziony do komendy policji. Usłyszał zarzuty znęcania się nad żoną oraz znieważenia funkcjonariuszy publicznych i naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Decyzją prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 66 - latek został objęty policyjnym dozorem, zakazem zbliżania się do ofiary oraz nakazem opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

 

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA oraz program „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS ” jako istotny głos dialogu społecznego

17 listopada 2017 roku, pomiędzy godz.10.30 a 13.30 , w sali Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się konferencja poświęcona dwóm kluczowym inicjatywom mającym na celu poprawę bezpieczeństwa KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA oraz program „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS ” Niemalże równocześnie zorganizowano wojewódzki finał Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Weźmie w nim udział kilkaset uczniów.

Przedsięwzięcie to ma na celu zaprezentowanie osiągnięć i korzyści po roku funkcjonowania KMZB oraz programu „ Dzielnicowy bliżej nas” nie tylko w aspekcie społecznym ale także współpracy różnych instytucji działających na terenie województwa łódzkiego.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zalety funkcjonowania takiego narzędzia jak Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, które wykorzystywane jest w profilaktyce, analizie zagrożeń oraz przygotowaniu pracy dzielnicowych jako policjantów tzw. pierwszego kontaktu.

Równolegle w godzinach od 9.30 do 13.00  na terenie MOSiR przy ul. Małachowskiego 5/7 w Łodzi  odbędzie się finał wojewódzki Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. W tej części udział weźmie ponad 400 dzieci i młodzieży  z całego województwa łódzkiego. Rywalizować będą w teście sprawności fizycznej, teście wiedzy o bezpieczeństwie  oraz konkursie na najlepszą drużynę  kibicującą.

 

Bezpieczna Szkoła – udział Policji
Profilaktyczne prelekcje dzielnicowych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach dotyczące bezpieczeństwa uczniów przeprowadzane w Szkole Podstawowej w Trzepnicy ( gmina Łęki Szlacheckie ).

Od września mundurowi z Komisariatu Policji w Gorzkowicach cyklicznie  odwiedzali dzieci i młodzież w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy. Spotkania odbywały się  we wszystkich klasach i  w zależności od grupy wiekowej tematy przeprowadzanych pogadanek dotyczyły bezpiecznej drogi do szkoły, zagrożeń związanych z cyberprzemocą , bezpiecznego korzystania z internetu. Policjanci poruszali również tematykę eksperymentowania młodzieży z narkotykami i substancjami psychoaktywnymi ostrzegając przed skutkami jakie niosą one dla organizmu. Prelekcje profilaktyczne objęły także czas poza szkołą i tutaj głównymi zagadnieniami było przybliżenie uczniom jak bezpiecznie spędzać wakacje. Podsumowanie działań naszych policjantów zakończyło się 21 grudnia na terenie Szkoły Podstawowej w Trzepnicy.

 

Ferie już niedługo - Policjanci w trosce o bezpieczny wypoczynek
29 stycznia rozpoczną się ferie zimowe. Dzielnicowi już przed tym okresem będą prowadzić pogadanki z uczniami szkół podstawowych na terenie miasta i powiatu. Funkcjonariusze podczas ferii odwiedzą placówki, w których organizowane będą kolonie i półkolonie.

Podczas wizyt piotrkowskich mundurowych wspólnie z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przewidziane sa prelekcje na temat bezpiecznego wypoczynku. Dla dzieci i młodzieży ferie to czas odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, relaksu w domu i na świeżym powietrzu. Dla rodziców i opiekunów powinien być to okres szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa swoich pociech. 30 stycznia w godzinach 10.00 – 12.00 w piotrkowskiej komendzie odbędzie się spotkanie z uczniami szkół podstawowych z terenu miasta. Policjanci przekażą niezbędną wiedzę na temat zagrożeń na jakie dzieci mogą natrafić w miejscach szczególnie narażonych, takich jak górki w okolicach jezdni, czym może zakończyć się zjazd sankami wprost pod koła jadącego samochodu. Przypomną wypoczywającym uczniom oraz ich opiekunom o konsekwencjach nieprawidłowego zachowania, takiego jak rzucanie śnieżkami w jadące samochody, bawienie się w miejscach niedozwolonych czy też organizowanie przez dorosłych kuligów. W akcji będą uczestniczyć pracownicy WOPR prezentując sprzęt wykorzystywany w swojej codziennej pracy. W trakcie prelekcji będą apelować o zachowanie szczególnej ostrożności przy wchodzeniu na zamarznięte jeziora, stawy czy rzeki, które zachęcają do zabawy na lodzie i ślizgania się na nim co może skutkować załamaniem się tafli i w najlepszym przypadku kąpięlą w lodowatym zbiorniku.
Policjanci w ramach bezpiecznych ferii obejmą nadzorem piotrkowskie lodowisko przy ulicy Parkowej ale też będą kontrolować zmarznięte akweny.Zadbajmy o to, by nasze dzieci po dwóch tygodniach beztroski szczęśliwie wróciły do szkoły.

Przy okazji ferii policjanci przypominają o funkcjonującej od września 2016 roku Krajowej Mapie Zagrożeń  Bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że  każdy z nas ma możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Policja nie zbagatelizuje żadnego sygnału, każde nowe naniesienie na mapę będzie zweryfikowane. Jeśli informacje się potwierdzą, policjanci wprowadzą je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli a nawet ulic. Wszystko po to, aby nam wszystkim żyło się bezpiecznie.
UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

 

Policjanci dbają o bezpieczeństwo najmłodszych w ramach bezpiecznych ferii – radzą i ostrzegają !
Dzielnicowi piotrkowskiej komendy cyklicznie odwiedzają szkoły podstawowe wspólnie z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Głównym celem spotkań z dziećmi jest przekazanie w formie dostępnej dla najmłodszych, najważniejszych zasad dotyczących bezpiecznego wypoczynku

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie ferii jest priorytetem dla policjantów. Podczas prelekcji w szkołach podstawowych dzielnicowi przypominają o podstawowych zasadach prawidłowych zachowań zarówno podczas wyjazdów zorganizowanych, jak i spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania. Aura zimowa nie zawsze sprzyja zabawom na świeżym powietrzu. Dzieci i młodzież odpoczywając od obowiązków szkolnych korzystają często z internetu i portali społecznościowych.

 

     

 

Funkcjonariusze ostrzegają młodzież przed zawieraniem znajomości internetowych, mówiąc o tym, że osoba z którą nawiązujemy kontakt nie zawsze jest tą za którą się podaje. Apelują do rodziców i opiekunów o kontrolę nad tym, jakie strony odwiedzają ich pociechy. Tematami pogadanek jest również pojawiający się coraz częściej ,, hejt," który może wywrzeć bardzo negatywny wpływ na psychikę młodego, jeszcze niedojrzałego emocjonalnie dziecka.Pracownicy WOPR w trakcie spotkań w szkołach wskazują miejsca zagrożone - zamarzające zbiorniki wodne będące pokusą do zabaw na lodzie. Policjanci kontrolują akweny ale też inne miejsca, w których dzieci mogą zdecydowac się na niebezpieczną zabawę.Ważnym tematem poruszanym w rozmowach z najmłodszymi jest prawidłowe zachowanie w stosunku do napotkanych bezdomnych zwierząt, najczęściej psów. Dzielnicowi apelują o ostrożność w kontaktach z nieznanym zwierzęciem, które może być agresywne. Każda pogadanka kończy się otwartą dyskusją, w której dzieci mogą wyrazić swoje obawy i uzyskać odpowiedż na nurtujące je pytania.

 

Policjanci o bezpieczeństwie w internecie
Dzielnicowi piotrkowskiej komendy z młodzieżą gimnazjalną i licealistami szkół z terenu miasta podejmowali dyskusje na temat zagrożeń w internecie. Pogadanki z uczniami odbyły się po projekcji filmu fabularnego w piotrkowskim kinie.

22 stycznia w ramach cyklu ,,Kino na temat" młodzież obejrzała film, którego bohaterka zatrudniona zostaje w najpotężniejszej na świecie korporacji internetowej. Tematyka produkcji budzi obawy o to czy można być bezpiecznym ,, w sieci". Policjanci w prelekcjach dla młodzieży cyklicznie poruszają problem przemocy i zawierania wirtualnych przyjaźni. Tym razem ostrzegali młodzież przed zafascynowaniem najnowocześniejszymi technologiami, bo często kończy się to zgodą korzystających z nich na pełną inwigilację. Dzielnicowi w rozmowach z młodzieżą podkreślali, że rzadko zastanawiamy się nad ilością danych, często bardzo prywatnych, które na swój temat udostępniamy. Dajemy się podglądać różnym portalom społecznościowym, nie zdając sobie sprawy jakie to może nieść ze sobą zagrożenia. Policjanci edukowali uczniów, jak bezpiecznie korzystać z zasobów internetowych.

6lutego w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, który jest inicjatywą zwracającą uwagę na kwestie bezpiecznego dostępu do internetu, szczególnie dzieci i młodzieży.

 

Uwięzili i dręczyli kobietę. Interweniowali piotrkowscy dzielnicowi.
Piotrkowscy dzielnicowi ustalili i zatrzymali sprawców pozbawienia wolności, udręczenia i uszkodzenia ciała 38-letniej piotrkowianki. Cztery kobiety i dwóch mężczyzn najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione zbrodnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Dzielnicowi, którzy każdego dnia poznają problemy mieszkańców swojej dzielnicy. To właśnie oni podczas służby obchodowej starają się poznać mieszkańców i pomóc im w rozwiązywaniu różnych, często trudnych spraw. Tak też było w przypadku pokrzywdzonej mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego. 22 lutego 2018 roku dzielnicowi podczas obchodu rejonu ustalili, że kilka dni wcześniej 38-letnia piotrkowianka była przetrzymywana i bita w mieszkaniu oprawców. Funkcjonariusze ustalili dokładny przebieg zdarzenia, o którym sama pokrzywdzona bała się powiadomić stróżów prawa. Okazało się, że 19 lutego 2018 roku w godzinach wieczornych, w mieszkaniu przy ulicy Wiejskiej odbywała się libacja alkoholowa. Grupa 2 mężczyzn i 4 kobiet zaczęła znęcać się nad swoją znajomą. Sprawcy zamknęli mieszkanie i nie pozwolili wyjść kobiecie. Wbrew jej woli zabrali piotrkowiance ubrania i bili ją po całym ciele rękoma i paskiem. Na tym nie zakończyli jednak swojego bestialskiego zachowania. Okaleczali nagie ciało kobiety widelcem, polewali je octem a elektryczną maszynką ogolili głowę swojej ofiary. Po kilku godzinach pobitej i udręczonej 38-latce udało się opuścić mieszkanie napastników. Kobieta wykorzystała fakt upojenia alkoholowego podejrzewanych. Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali sprawców. Cztery kobiety w wieku 30, 32, 38 i 54 lat oraz 35-letni piotrkowianin trafili do policyjnej celi. Funkcjonariusze przekazali do prokuratury zebrany w tej sprawie materiał dowodowy. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, uszkodzenia ciała a także stosowania przemocy i gróźb w celu zmuszenia do określonego zachowania. Po przesłuchaniu Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim skierował do sądu wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosków. Podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. 25 lutego b.r. piotrkowscy funkcjonariusze zatrzymali szóstego uczestnika. Za popełnione przestępstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Dziecko bezpieczne w internecie – profilaktyka dzielnicowych z Gorzkowic
Policjanci z komisariatu w Gorzkowicach w ramach cyklicznie przeprowadzanych działań profilaktycznych spotkali się z uczniami i nauczycielami szkoły podstawowej w Krzemieniewicach. Tematem przeprowadzonych pogadanek z młodzieżą i ich opiekunami były współczesne zagrożenia jakie może nieść ze sobą korzystanie ,,z sieci".

Policjanci dostrzegają potrzebę informowania o zagrożeniach, jakie czyhają na użytkowników internetu, szczególnie dzieci. To one właśnie masowo korzystają z komputerów, urządzeń mobilnych, stykając się z siecią internetową. Priorytetem stróżów prawa jest uświadamianie uczniów, że wchodzenie na strony WWW to nie tylko zabawa, zbieranie informacji do celów edukacyjnych, kontakt z rówieśnikami na portalach społecznościowych ale także niebezpieczeństwo dotarcia do treści, które są nieadekwatne do ich wieku.W ostanich dniach lutego gorzkowiccy policjanci odwiedzili placówkę szkolną w Krzemieniewicach . W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele z poradni psychologiczno – pedagogicznej z Piotrkowa Trybunalskiego. Funkcjonariusze w formie otwartej dyskusji wymieniali się z uczniami oraz ich opiekunami wiadomościami o bezpiecznych i szkodliwych konsekwencjach korzystania ,, z sieci". Rolą dorosłych jest kontrolowanie stron, które odwiedzają ich pociechy a w razie potrzeby zablokowanie tych, które uznają za niebezpieczne. Prelegenci mówili jak ważne jest przekazanie przez rodziców kilku prostych zasad, które pomogą uniknąć sytuacji zagrożenia. Policjanci informowali też, że jeśli już pojawi się zagrożenie dzieci nie powinny bać się opowiedzieć o tym dorosłym

 

Nie czekajmy na ujemne temperatury! Dzielnicowi na pomoc bezdomnym.
Policjanci każdego roku kontrolują miejsca, w których przebywają bezdomni, szczególnie pustostany, altany śmietnikowe, klatki schodowe, skwery, dworce, działki letniskowe oraz tereny zielone gdzie bezdomni budują prowizoryczne szałasy, które nie chronią przed wychłodzeniem.

 Mroźna aura jest szczególnie niebezpieczna dla bezdomnych. W nocy temperatura powietrza spada już poniżej zera. To znak aby zadbać o osoby szczególnie narażone na wychłodzenie a nawet zamarznięcie. Jedną z przyczyn nieszczęść jest spożywanie alkoholu, który rozgrzewa jedynie na chwilę. W konsekwencji organizm zaczyna wychładzać się jeszcze szybciej i dochodzi do tragedii. Do schroniska są przyjmowane osoby wyłącznie trzeźwe. Często jednak ci, którzy mają problem z powstrzymaniem się od spożycia alkoholu decydują się na koczowanie na ławce. W takim stanie często zasypiają i okazuje się , że na ratunek jest za późno.
Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie. Wystarczy wykręcić numer alarmowy i poinformować policjantów o takim przypadku.. Pamiętajmy - jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Policjanci informują  o możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznych ośrodków, które wszystkim potrzebującym oferują nocleg i ciepły posiłek.

Nie zapominajmy też, że zimową porą na wychłodzenie organizmu narażone są także osoby starsze, chore, mieszkające samotnie, które nie mogą poradzić sobie z napaleniem w piecu aby ogrzać mieszkanie. Rozejrzyjmy się czy wokół nas mieszkają takie osoby i zapytajmy czy nie potrzebują pomocy. Są ośrodki i placówki, w których  otrzymają opiekę i będą bezpieczne.

Jeśli jesteś zaniepokojony sytuacją osoby bezdomnej lub samotnej zadzwoń: 997, 112Nie bądź obojętny na los innych osób!!

PAMIETAJ !

Jeden telefon może uratować ludzkie życie
Jeżeli zauważysz osobę potrzebującą pomocy i wsparcia – zadzwoń:


112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
986 – Straż Miejska
999 – Pogotowie Ratunkowe
987 - bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Inicjatywa dzielnicowych z Gorzkowic - planowanie działań profilaktycznych
W Komisariacie Policji w Gorzkowicach odbyło się spotkanie dzielnicowych z przedstawicielami Urzędów Gmin oraz dyrektorami szkół . Tematem rozmów było wypracowanie wspólnego planu działań profilaktycznych na rok 2018.

W ostatnim tygodniu lutego na terenie komisariatu w Gorzkowicach dzielnicowi mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, przedstawili zaproszonym gościom plany priorytetowe dotyczące działań profilaktycznych. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji, zmierzającej do stworzenia wspólnego programu naprawczego eliminującego sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Przedstawiciele szkół zgłaszali problemy jakie powstają na terenie ich placówek z udziałem nieletnich. Policjanci podkreślali, że wzajemna współpraca pozwoli na szybką interwencję i działania prewencyjne, by uniknąć niepokojących zdarzeń. Dzielnicowi opowiedzieli na czym polega Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja ,, Moja Komenda ". Zachęcając społeczeństwo do korzystania z tych projektów tłumaczyli, że zgłaszając problemy, mieszkańcy mogą mieć również wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy.

 

Czujna dzielnicowa pomogła mieszkańcom osiedla Wierzeje
Dzielnicowa z Piotrkowa Trybunalskiego doprowadziła do zatrzymania przestępczego duetu. 39-letni piotrkowianin i jego 32-letnia konkubina usłyszeli już zarzuty pobicia i gróźb karalnych. Mężczyzna odpowie także za rozbój. Wobec podejrzanego został zastosowany 3-miesięczny areszt tymczasowy, a kobieta została objęta policyjnym dozorem.

Każdego dnia dzielnicowi podczas służby obchodowej uzyskują na bieżąco informacje o osobach zamieszkałych lub przebywających w ich rejonie służbowym. Dokładnie znają problemy mieszkańców i pomagają w ich rozwiązywaniu. Dzielnicowa z osiedla Wierzeje uzyskała informację, że mieszkańcy dwóch bloków są zastraszani przez parę zamieszkującą na tym osiedlu. Policjantka dotarła do pokrzywdzonych osób i bardzo wnikliwie przeanalizowała zebrany materiał. Okazało się, że 39-latek i jego 32-letnia konkubina w okresie dwóch ostatnich miesięcy trzykrotnie pobili swojego sąsiada. Mężczyzna wystraszony zachowaniem przestępczego duetu nie zgłosił sprawy na policję. Funkcjonariuszka ustaliła także, że para groziła mieszkance bloku pozbawieniem życia i spaleniem mieszkania. Na tym sprawa się nie zakończyła. Zebrany materiał dowodowy pozwolił także na przedstawienie 39-latkowi zarzutu rozboju. Napastnik dotkliwie pobił sąsiada tylko dlatego, że ten nie wydał mu dobrowolnie telefonów komórkowych, przedmiotów gospodarstwa domowego i pieniędzy. Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił sprawcom zarzuty. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, za pobicie kara do 5 lat pozbawienia wolności, a za groźby karalne kara do 2 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt tymczasowy. 39-latek działał w warunkach recydywy. Kobieta została objęta policyjnym dozorem.

 

POLICJA BLIŻEJ OBYWATELA KOLEJNY PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
5 marca 2018 r. z inicjatywy p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim podinsp. Krzysztofa Mikułowskiego oraz Prezesa Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marka Potrzebowskiego, został uruchomiony drugi już w Piotrkowie Trybunalskim Punkt Przyjęć Interesantów,

gdzie dwa razy w tygodniu w każdy poniedziałek od godziny 10.00- 12.00 i środę w godzinach 17.00- 19.00 dyżur pełnić będzie dzielnicowa rejonu 2. Punkt mieści się w bloku przy ulicy Wojska Polskiego 127 b i służyć ma przede wszystkim mieszkańcom właśnie tego rejonu miasta. Na oficjalnym otwarciu punktu obecny był p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim podinsp. Krzysztof Mikułowski,  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Jacek Rzepkowski, Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Marcin Dziubecki, Kierownik Rewiru Dzielnicowych st. asp. Tomasz Pałubski i Dzielnicowa – st. sierż. Sylwia Gołąb. Wszystkie osoby symbolicznie otworzyły drzwi do wyznaczonego pomieszczenia – miejsca gdzie lokalna społeczność mająca spostrzeżenia na temat bieżących spraw zagrażających bezpieczeństwu może je zgłosić do dyżurującego tam policjanta. Każdy przekazany sygnał będzie pomocny policjantom w planowaniu dyslokacji służb.

Taka forma kontaktu to odpowiedź Komendanta na oczekiwania mieszkańców przekazywane w ramach tzw. „uspołeczniania działań Policji”. Nowy punkt to przedsięwzięcie piotrkowskiej Policji , które ma służyć obywatelom. Mieszkańcy mają czuć się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania.

 

BEZPIECZNA KOBIETA
11 marca 2018 roku odbył się finał kampanii „Bezpieczna Kobieta”

Na ostatnim spotkaniu kolejnej już edycji kampanii „Bezpieczna Kobieta” dzielnicowy st. asp. Piotr Jakóbik, opowiedział uczestniczkom o zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać każdego dnia. Policjant przybliżył także sposób działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której każdy mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego może nanieść na mapę miejsca, które w jego odczuciu są niebezpieczne i zagrożone. Przedstawił także miejsca, które już zostały zweryfikowane przez policję. Dodatkowo funkcjonariusz przedstawił  aplikację Moja Komenda – narzędzie, dzięki któremu każdy bezpłatnie może odnaleźć swojego dzielnicowego oraz numer telefonu do policjanta pierwszego kontaktu. Przypomnijmy, że Kampania „Bezpieczna kobieta” została zorganizowana i skierowana do kobiet, które chciały przełamać lęk i po to by potrafiły obronić się przed napastnikiem.

Wszystkim Paniom biorącym udział w przedsięwzięciu serdecznie gratulujemy.

 

Spotkanie z młodzieżą na terenie Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrkowscy dzielnicowi w ramach edukacji młodzieży, przybliżyli codzienną służbę funkcjonariusza. Uczniowie mieli możliwość poznania zasad działania ,,Niebieskiego pokoju", zobaczyli też Pomieszczenie Dla Osób Zatrzymanych.

9 marca 2018 roku piotrkowską jednostkę odwiedziło 40 uczniów klas z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa z Bujnach. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem przez dzielnicową podstawowych kategorii zdarzeń.Policjantka opowiadała między innymi, czym się różni kradzież rozbójnicza od samej kradzieży. Prelegentka mówiła też o dokumentacji jaką wypełniają funkcjonariusze, zarówno dotyczącą oględzin miejsca zdarzeń drogowych jak i tych dotyczących przestępstw. Tematem pogadanki były też elementy daktyloskopii i tutaj policjantka pokazywała jak pobiera się odciski linii papilarnych.W kolejnej części wizyty młodzież mogła obejrzeć sprzęt jaki w codziennej służbie wykorzystują funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego.Młodzież zobaczyła ,,Niebieski Pokój ", oraz dowiedziała się w jaki sposób odbywa się w nim praca z dziećmi.Ostatnim etapem była wizyta w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych .Młodzież opuściła teren piotrkowskiej jednostki bogatsza o wiedzę w to jak wygląda trudna służba policjanta.Miejmy nadzieję, że część uczniów to przyszli kandydaci, którzy zdecydują się wstąpić w szeregi Policji.

 

Wolborscy dzielnicowi zorganizowali zbiórkę krwi
11 marca 2018 roku z inicjatywy wolborskich dzielnicowych mł. asp. Łukasza Wróbla i sierż. szt. Michała Biernackiego, w ramach ogólnopolskiej akcji „spoKREWnieni służbą” , w Wolborskim Centrum Kultury w Wolborzu, odbyła się zbiórka krwi – najcenniejszego daru życia.

Spotkanie zorganizowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych licznie zgromadziło zarówno policjantów, jak i strażaków ochotników a także lokalną społeczność.  Łącznie udało się zebrać 11 litrów krwi. Wszystkie osoby zaangażowane w przedsięwzięcie brały udział z losowaniu nagród, które przekazał Prezes „Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku” oraz miejscowi przedsiębiorcy. Podczas spotkania funkcjonariusze prowadzili szeroko rozumianą profilaktykę bezpieczeństwa

Wandal zatrzymany przez piotrkowskich dzielnicowych

Piotrkowscy dzielnicowi zatrzymali sprawcę uszkodzenia forda fiesty. 42-letni piotrkowianin usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

21 maja 2018 roku około 13.00 dyżurny piotrkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który niszczy zaparkowany przy ulicy Łódzkiej samochód. Na miejsce pojechali dzielnicowi miejscy. Na parkingu stał ford fiesta z przebitą oponą i uszkodzoną karoserią a na dachu pojazdu leżały dwa noże kuchenne. W pobliżu jednak nie było żadnych osób. Funkcjonariusze bardzo dokładnie sprawdzili pobliskie parkingi i ulice a także zabezpieczyli odnalezione noże. Na podstawie uzyskanego rysopisu już kilkanaście minut od zdarzenia ustalili personalia wandala. Gdy zapukali do drzwi jego mieszkania, 42-latek był zaskoczony wizytą stróżów prawa. Okazało się, że mężczyzna był pijany. Miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Został zatrzymany w policyjnym areszcie. W rozmowie z policjantami twierdził, że chciał zniszczyć samochód rodziny swojej partnerki a w konsekwencji pomylił się i zniszczył przypadkowy pojazd. Usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Ponad 130 szczurów w małej ,, kawalerce"

Piotrkowscy dzielnicowi ustalili mieszkanie, którego lokatorzy najprawdopodobniej odpowiedzą za znęcanie się nad zwierzętami. Hodowali 131 szczurów , zamkniętych w 13 ciasnych klatkach, bez możliwości swobodnego poruszania się i dostępu do wody. W świetle Ustawy o Ochronie Zwierząt za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Dzielnicowi piotrkowskiej komendy odwiedzając rejony służbowe, rozmawiają z mieszkańcami o problemach pojawiających się w okolicy. Reagują na każde niepokojące ich zagrożenie i wnikliwie analizują uzyskane informacje. Mundurowi i tym razem wykazali czujność i dotarli do mieszkania we wschodniej części Piotrkowa Trybunalskiego, w którym najprawdopodobniej dochodziło do znęcania się nad zwierzętami. Powiadomili o podejrzeniach Dyrektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Powiatowego Lekarza Weterynarii. W miniony czwartek, 24 maja 2018 roku,  funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres. Drzwi niewielkiego mieszkania otworzyła kobieta. Ich oczom ukazał się niecodzienny widok. W lokalu, skladającym się z jednego pomieszczenia, na szafkach zobaczyli piętrowo ustawione ciasne klatki a w nich szczury leżące jeden na drugim. Było ich tak dużo, że trudno je było zliczyć. Na podstawie oględzin funkcjonariusze ustalili, że w klatkach było 131 szczurów różnej płci. Jak się okazało zwierzęta nie były wypuszczane i nie miały stałego dostępu do wody. Podejrzenia mundurowych o złym traktowaniu zwierząt potwierdziły się. Zebrany materiał dowodowy dał podstawę do wszczęcia postępowania pod kątem przestępstwa określonego w Ustawie o Ochronie Zwierząt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony