Twój dzielnicowy

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

 

 

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych

 

 • Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
 • Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 • Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 • Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
 • Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
 • Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

 

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

 

 
                                             Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
 

p.o.Kierownika Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab. Radosław Jakóbczak
telefon 47 846-15-20
adres e-mail: radoslaw.jakobczak@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Połączenia telefoniczne bedą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby


W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym prosimy o kontakt
z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub dyżurnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 


                                                                       DZIELNICOWI

Rejon służbowy nr 1 - st. sierż. Piotr Lebelt

telefon 47 846-15-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów nr nieparzyste do granic miasta, trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ul. Twardosławicka i Polna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej do ul. Szkolnej nr nieparzyste, ul. Szkolna nr parzyste do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ul. Słowackiego. 

Dzielnicowy st. sierż. Piotr Lebelt w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką wykroczeń związanych z aktami wandalizmu, zakłóceń ciszy nocnej i demoralizacji Przedszkola Samorządowego nr 16 mieszczącego się w Piotrkowie Tryb., przy ul. Daniłowskiego 3. Dzielnicowy będzie prowadził też działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia występującego na terenie przedszkola oraz przyległym, związanego z zakłócaniem porządku publicznego.

Dzielnicowy w omawianym okresie nawiąże współpracę z dyrekcją placówki, pracownikami, będzie prowadził działania profilaktyczne. Współdziałając ze Strażą Miejską obejmuje szczególnym nadzorem teren przedszkola, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób korzystających z terenu placówki.


Rejon służbowy  nr 2 – dzielnicowa mł.asp.  Sylwia Gołąb,
telefon 47 846- 15-15, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Polna i Twardosławicka nr nieparzyste do granic miasta, ul. A. Krajowej do ul. Łódzkiej nr nieparzyste, ul. Łódzka do granic miasta nr parzyste/.

Dzielnicowa mł. asp. Sylwia Gołąb  w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłóceń porządku publicznego oraz dopuszczania się nieobyczajnych wybryków w rejonie supermarketu „Tuż Tuż„ przy ulicy Wojska Polskiego 137/139 w Piotrkowie Tryb., głównie przez osoby bezdomne, do których to czynów dochodzi w godzinach funkcjonowania placówki handlowej. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielem i pracownikami sklepu mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków, a także właścicieli placówek handlowych i personelu sklepów.

 

Rejon służbowy nr 3 – mł. asp. Sylwia Gołąb  
telefon 47 846-15-15, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Szkolna nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. A. Krajowej – ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Łódzkiej - ul. Łódzka nr nieparzyste do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ul. Polnej do granic miasta.

Dzielnicowa mł. asp. Sylwia Gołąb    w okresie od 1.01.2023r. do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe w rejonie przychodni „Twoje Zdrowie” mieszczącej się ul. Łódzkiej 21, gdzie według zgłoszeń nanoszonych przez mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dochodzi do nagminnego popełniania wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, stwarzając tym samym zagrożenie bezpieczeństwa dla innych kierujących oraz pieszych uczestników ruchu. Dzielnicowa w trakcie obchodu służbowego przeprowadzi zwiększone kontrole tego rejonu z uwagą na wykroczenia w ruchu drogowym, podejmie współpracę z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w tym zakresie oraz nawiąże kontakt z właścicielami przychodni „Twoje Zdrowie” . Celem działań priorytetowych w opisywanym rejonie służbowym jest zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa.

 

Rejon służbowy nr 4 – st. post. Magdalena Rysińska
telefon 47 846- 15-06, 516- 436 - 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Stronczyńskiego i nr nieparzyste do ul. Cmentarnej, ul. Stronczyńskiego nr parzyste do ul. Piłsudskiego - ul. Piłsudskiego nr nieparzyste do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ul. Wojska Polskiego. 

Dzielnicowy st. post. Magdalena Rysińska  w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe związane z zagrożeniami związanymi z gromadzeniem się osób nieletnich zakłócających ład i porządek publiczny w rejonie ul. POW 5/4 i 5/3 oraz przynależnego parkingu samochodowego. W rejonie tym gromadzą się osoby nieletnie zagrożone demoralizacją oraz młodzież, która głównie w porze wieczorowo-nocnej grupuje się w tym rejonie, spożywa alkohol, środki odurzające dopuszczając się popełnianiu różnego rodzaju wykroczeń i przestępstw. Dzielnicowy współdziałając z funkcjonariuszami Wydziału Wywiadowczego, Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, Wydziału Ruchu Drogowego oraz ze Strażą Miejską przeprowadza wzmożone kontrole we wskazanym rejonie w celu ujawnienia sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, a także przestępstw. Działania te mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

Rejon służbowy nr 5 – dzielnicowy - mł. asp. Marcin Czerwiec
telefon 47 846 - 11-54, 516-436-795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ul. Wojska Polskiego do granic miasta, ul. Inżynierska cała do ul. Cmentarnej - ul. Cmentarna do ul. Wojska Polskiego - ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od ul. Cmentarnej do Wolborskiej, ul. Wolborska nr parzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr parzyste do granic miasta. 

 

Dzielnicowy mł.asp. Marcin Czerwiec w okresie od 1.01.2023r. do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe na podstawie analizy zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w rejonie ulicy Kwiatowej nr 25 i 27 w Piotrkowie Tryb. dotyczących gromadzenia się osób dopuszczających się niszczenia i dewastacji mienia, zaśmiecaniu oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego. Dzielnicowy obejmie nadzorem omawiany teren przeprowadzając kontrole pod kątem ujawnienia sprawców niszczenia mienia oraz wykroczeń szczególnie uciążliwych, w celu zapobiegania tego rodzaju czynom. Nawiąże kontakt i współpracę z administratorem nieruchomości. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Rejon służbowy nr 6 - dzielnicowa sierż. Oliwia Kowalczyk 
telefon 47 846-15-18, 516 - 436-798
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sulejowska nr nieparzyste od ul. Wyzwolenia do granic miasta, ul. Wyzwolenia nr nieparzyste od ul. Sulejowskiej do ul. Wolborskiej - ul. Wolborska nr nieparzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr nieparzyste do granic miasta.

 Dzielnicowy sierż. Oliwia Kowalczyk w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz elementu pijackiego, osoby te będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zakłócają ład i porządek publiczny, dopuszczają się niszczeniu mienia, spożywania alkoholu w rejonie placu zabaw na Osiedlu Wyzwolenia usytuowanego przy ulicy Krasickiego 7 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej, funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z Biurem Obsługi Mieszkańców mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Rejon służbowy nr 7 - sierż. Remigiusz Pacyna
telefon 47 846 - 11-54, 516-438- 790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika  nr parzyste od ul. Stronczyńskiego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr nieparzyste do ul. Wyzwolenia - ul. Wyzwolenia  nr parzyste do ul. Wolborskiej, ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste do ul. Stronczyńskiego - ul. Stronczyńskiego nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego.

Dzielnicowy sierż. Remigiusz Pacyna w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe w rejonie ul. Starowarszawskiej 9, gdzie dochodzi do grupowania się osób spożywających alkohol, zachowujących się agresywnie w stosunku do mieszkańców i przechodniów, zakłócających ład i porządek publiczny oraz dopuszczających się popełnianiu innych wykroczeń i przestępstw. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się na wskazanym terenie co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Rejon służbowy nr 8 - dzielnicowy sierż. Remigiusz Pacyna

telefon 47 846-15-18, 516 - 436-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika nr nieparzyste od ul. Batorego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr parzyste od Ronda do granic miasta, ul. Batorego nr parzyste od ul. Kopernika do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr parzyste do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ul. Roosevelta do granic miasta.

Dzielnicowy sierż. Remigiusz Pacyna  w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe skoncentrowane w obrębie Placu Zabaw usytuowanego w Parku Miejskim im. księcia Józefa Poniatowskiego znajdującego się u zbiegu ul. Parkowej i Żeromskiego , miejsce to znajduje się w sąsiedztwie placówek szkolnych, co stanowi doskonałą lokalizację do grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją, popełniającą czyny zabronione polegające głównie na spożywaniu alkoholu, niszczeniu mienia i zakłóceniu ładu oraz porządku publicznego. Działania prewencyjne dzielnicowego poprzez zwiększenie kontroli nad omawianym rejonem przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie na ujawnienie sprawców tych wykroczeń, co w konsekwencji poprawi stan bezpieczeństwa we wskazanym miejscu. Ponadto dzielnicowy przeprowadzi działania profilaktyczno-dydaktyczne z młodzieżą na terenie sąsiadujących placówek szkolnych.

Rejon służbowy nr 9 – dzielnicowy ,mł.asp. Adam Kuśmierek,
telefon 47 846-15-14, 516- 436-809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Roosevelta nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr nieparzyste do ul. Batorego- ul. Batorego nr nieparzyste do ul. Kopernika – ul. Kopernika  nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego- ul. Piłsudskiego nr parzyste do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od ul. Piłsudskiego do ul. Roosevelta.

Dzielnicowy mł.asp. Adam Kuśmierek w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe w rejonie sklepu „Społem” znajdującego się przy ul. Mieszka I 10 , gdzie grupują się osoby z marginesu społecznego, które spożywają alkohol, zakłócając przy tym ład i porządek publiczny, wywołują zgorszenie w miejscu publicznym oraz zaśmiecają teren przyległy. Dzielnicowy przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego przeprowadzi działania mające na celu ujawnienie sprawców tych wykroczeń, co w konsekwencji poprawi stan bezpieczeństwa we wskazanym miejscu. Ponadto dzielnicowy nawiąże kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz mieszkańcami osiedla, rozmawiając na temat postępowania w przypadku sytuacji związanych z naruszeniami prawa. Celem działania jest zmniejszenie liczby czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i przechodniów.

 


Rejon służbowy nr 10 - dzielnicowy mł.asp. Robert Białasiński
telefon 47 846-15-14, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr nieparzyste od granic miasta do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Żelaznej- ul. Żelazna nr nieparzyste do ul. Roosevelta nr nieparzyste od ul. Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.

Dzielnicowy mł.asp. Robert Białasiński w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe na terenie przyległym do Powiatowego Urzędu Pracy ul. Dmowskiego 27 i Przedszkola Samorządowego nr 7 przy ul Poprzecznej 7A , gdzie na podstawie analizy zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dochodzi do grupowania się osób które spożywają alkohol, zakłócając przy tym ład i porządek publiczny, wywołują zgorszenie w miejscu publicznym , zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się dewastacji mienia. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się na wskazanym terenie, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Rejon służbowy nr 11 – dzielnicowy sierż. sztab. Kamil Koźmiński
telefon  47 846--11-54, 516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr parzyste od granic miasta do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr parzyste od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr nieparzyste od ul. Kostromskiej do  A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Słowackiego - ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do granic miasta. 

 

Dzielnicowy sierż. sztab. Kamil Koźmiński w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe w rejonie parkingów osiedlowych w rejonie ul. Słowackiego i ul. Jedności Narodowej związanych z problematyką gromadzenia się elementu pijackiego , który pod wpływem alkoholu, zakłóca ład i porządek publiczny oraz dopuszcza się niszczenia mienia . Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z administratorem obiektu mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób prawidłowo korzystających z obiektu.

 

Rejon służbowy nr 12 - dzielnicowy mł. asp. Adam Kuśmierek
telefon 47 846-15-14, 516- 436-809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do ul. Żelaznej - ul. Żelazna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego  nr parzyste od ul. A. Krajowej do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr nieparzyste do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Słowackiego.

Dzielnicowy mł. asp. Adam Kuśmierek w okresie od od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się osób w rejonie garaży samochodowych przy ul Dmowskiego 2, które pod wpływem alkoholu dopuszczają się popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe, dopuszczają się niszczeniu mienia poprzez nanoszenie graffiti na pobliskich budynkach garażowych. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków.

 

 

                                                      
 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY


                     Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: adam.szaler@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. 47 846-16-72
Kierownik Posterunku Policji
asp. Adam Szmydt

Dzień i Godziny przyjęć: każdy poniedziałek 10:00 - 14:00

 

Rejon służbowy nr 13  sierż. Adam Swarbuła
telefon 47 846-16-75,   516-436-918
e-mail: dzielnicowy.wolborz1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 

Starszy dzielnicowy,  sierż. Adam Swarbuła  w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w rejonie sklepu „Fala Smaku”, który usytuowany jest w m-ści Golesze Duże 25. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają na celu zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców

Dzielnica nr 14

Rejon służbowy nr 14,  mł. asp. Bartosz Kondraciuk
telefon 47 846-16-75,516- 436- 907
e-mail: dzielnicowy.wolborz2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


miejscowości:  Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,   Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,  
 
Dzielnicowy,  mł. asp. Bartosz Kondraciuk w okresie od od 01.01.2023r do 30.06.2023r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niewłaściwego parkowania w obrębie ulic Kościuszki, Warszawska, pl. Jagiełły w m. Wolbórz. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają na celu zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Rejon służbowy nr 15, st. post. Maciej Bogusławski
telefon 47 846-16-75,  516-436-878
e-mail: dzielnicowy.wolborz4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Moszczenica Wola,

Dzielnicowy, st. post. Maciej Bogusławski   w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niewłaściwego parkowania w m. Moszczenica w obrębie ulic Wolborska, Piotrkowska. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają na celu zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Rejon służbowy nr 16, mł.asp. Paweł Radoszewski
telefon 47 846-16-75,516- 436-880
e-mail: dzielnicowy.wolborz3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Pomyków, Baby

Dzielnicowy, mł.asp. Paweł Radoszewski w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania ładu i prządku publicznego, niszczenia mienia oraz zaśmiecania w obrębie dworca PKP w m-ści Baby ul. Dworcowa. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Dzielnica nr 17

Rejon służbowy nr 17,st. post. Edyta Daroch
telefon 47 846-16-75,516- 436- 898 
e-mail: dzielnicowy.wolborz5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie

Dzielnicowa, st. post. Edyta Daroch  w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie Szkoły Podstawowej mieszczącej w m-ści Czarnocin ul. Główna 134. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu, Wydziału Ruchu Drogowego, oraz przy udziale Władz Gminy oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Czarnocinie mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w ruchu drogowym we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców, oraz uczniów szkoły i ich rodziców.

 


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie

e-mail: marcin.dziubecki@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Punkt Przyjęć Interesantów w Aleksandrowie
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 10.00-15.00
Budynek Urzędu Gminy przy Ośrodku Zdrowia
Aleksandrów 39 B

Rejon służbowy nr 18, sierż. sztab. Michał Mucha
telefon ,  516- 437- 034
e-mail: dzielnicowy.sulejow1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 

Dzielnicowy sierż. sztab. Michał Mucha w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką luźno biegających psób bez żadnego nadzoru w miejscowości Winduga, stwarzających realne zagrożenie dla osób dorosłych jak i dzieci poruszających się po opisanej miejscowości leżącej w gminie Sulejów. Prowadzone działania prewencyjne przez funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Sulejowie oraz podmiotów takich jak Urząd Miasta i Gminy w Sulejowie, sołtys miejscowości Klementynów, mają za zadanie uświadamiać o konsekwencjach prawnych niewłaściwego trzymania zwierzęcia wśród osób dopuszczających się omawianych czynów i wpłynąć na spadek popełniania tego rodzaju wykroczeńw danym miejscu a co za tym idzie wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zamieszkujących daną miejscowość.

 

 
Rejon służbowy nr 19,  sierż. Krystian Piotrowski
telefon ,516-437-126
e-mail: dzielnicowy.sulejow2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, Konfederatów Barskich, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Grota Roweckiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.

 

Dzielnicowy  sierż. Krystian Piotrowski w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży, demoralizacji i niszczenia mienia publicznego w rejonie fontanny przy ulicy Rynek 1 w Sulejowie. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale f-szy Komisariatu Policji w Sulejowie. Dokonywanie kontroli w rejonie fontanny przez dzielnicowego podczas służb obchodowych. Przeprowadzanie pogadanek z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie. Współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie oraz z wyznaczonym pracownikiem ds. MKRPA i Radnym Rady Miejskiej mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród osób zamieszkujących daną miejscowość.

 

Rejon służbowy nr 20, st. post. Patryk Olejnik
telefon ,  516- 437-091
e-mail: dzielnicowy.sulejow3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.

Dzielnicowy st. post. Patryk Olejnik  w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023r. roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży, demoralizacją, spożywaniem alkoholu i niszczeniem mienia w miejscowości Włodzimierzów, ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - teren placu zabaw przy Szkole Podstawowej.Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowieoraz współpraca z włodarzami gminy Sulejów, mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon ,  516- 437- 123, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
  
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podkałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Nejman w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023r. roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką wykroczeń uciążliwych w postaci spożywania alkoholu, niszczenia mienia, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego na terenie obiektów sportowychw miejscowościach Uszczyn, ulica Szkolna teren Szkoły Podstawowej oraz Zalesice ulica Południowa, obiekty sportowe ogólnodostępne.. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji, Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulejowie oraz współpracy z samorządem lokalnym mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Rejon służbowy nr 22, sierż. Krystian Piotrowski
 

telefon ,  516- 437- 126, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
 
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. 

Dzielnicowy sierż. Krystian Piotrowski w okresie  od 1.01.2023 do 30.06.2023r. roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz grupowania się młodzieży i niszczenia mienia publicznego na terenie boisk ogólnodostępnych gminy Aleksandrów, powiat piotrkowski: Dąbrowa nad Czarną 60- boisko ogólnodostępne( orlik), Aleksandrów 40 - boisko ogólnodostępne.Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie, współpraca z Sołtysem wsi Aleksandrów, Sołtysem wsi Dąbrowa nad Czarną, współpraca z wyznaczonym pracownikiem zajmującym się problematyką zabezpieczenia boisk ogólnodostępnych na terenie gminy Aleksandrów, współpraca z przedstawicielami Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną oraz Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie mają za zadanie zmniejszyc ilość czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród osób zaieszkujących daną miejscowość.

                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach

e-mail: mariusz.adamek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Rejon służbowy nr 23,  asp.szt. Krzysztof Kaczmarek,
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 221
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
 

Dzielnicowy asp.szt. Krzysztof Kaczmarek- rejon służbowy nr 23 cała gmina Gorzkowice

 Dzielnicowy w okresie  od  01.01.2023r. do 30.06.2023r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży , spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem , zakłócanie spokoju , nieobyczajne wybryki, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz niszczenia mienia na terenie rampy kolejowej znajdującej się w rejonie ulic Warszawskiej / Rynek w Gorzkowicach, gdzie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń od poniedziałku do piątku w godz. wieczornych. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Gorzkowicach oraz Sołtysem Sołectwa mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 


Rejon służbowy nr 24,  asp.sztab. Waldemar Kozłowski
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 153
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
 

Dzielnicowy asp.sztab. Waldemar Kozłowski -rejon służbowy 24- cała gmina Łęki Szlacheckie

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu na terenie i w rejonie sklepu spożywczo przemysłowego w Dobreniczkach – gm. Łeki Szalcheckie , gdzie także dochodzi do przypadków zakłócania spokoju oraz ciszy nocnej . Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Łękach Szlacheckich oraz Sołtysem Sołectwa mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 
Rejon służbowy nr 25,   asp. Marcin Kowalski,
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 163
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
 

Dzielnicowy  asp. Marcin Kowalski -rejon służbowy 25-cała gmina Ręczno

 Dzielnicowy w okresie od    01.01.2023r. do 30.06.2023r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką wałęsających się bezpańskich psów w miejscowości Paskrzyn . Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy - w Ręcznie oraz Sołtysem wsi Paskrzyn mają ograniczyć w znacznym stopniu ilość wałęsających się bezpańskich psów , niejednokrotnie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców poprzez pogryzienie jak i stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kolizji pojazdu ze zwierzęciem . Powyższe działania bezsprzecznie pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i kierujących w ruchu drogowym.

               Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Rozprzy


Rejon służbowy nr 26 sierż. sztab. Malwina Jarosz
telefon 47 846-09-97   516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.
 

Dzielnicowy  sierż. sztab.  Malwina Jarosz -rejon służbowy 26- gmina Rozprza - część północna

 

Dzielnicowa w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką występującego zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów w Rozprzy przy ul. Leśnej 15 –gdzie dochodzi do przypadków parkowania pojazdów na chodniku, w obrębie skrzyżowania z naruszeniem przepisów Prawa o Ruchu Drogowym. Działania prewencyjne prowadzone będą przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach. Funkcjonariuszy OPP KWP w siedzibą w Piotrkowie Tryb. oraz Urzędu Gminy i Sołtysa wpłyną na wyeliminowanie tych zjawisk pozytywnie, co pozytywnie przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców a w szczególności poprawi komfort pieszych spacerujących chodnikiem.

 

 

 

 

 Rejon służbowy nr 27,  mł. asp.Marcin Błaszczyk
telefon 47 846-09-97   516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.p

- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.

Dzielnicowy mł. asp. Marcin Błaszczyk-rejon służbowy 27- gmina Rozprza część południowa

 Dzielnicowy w okresie  od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką występującego zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów w miejscowości Stara Wieś w rejonie remizy OSP –gdzie dochodzi do przypadków parkowania pojazdów na chodniku, z naruszeniem przepisów Prawa o Ruchu Drogowym. Działania prewencyjne prowadzone będą przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach. Funkcjonariuszy OPP KWP w siedzibą w Piotrkowie Tryb. oraz Urzędu Gminy i Sołtysa wpłyną na wyeliminowanie tych zjawisk pozytywnie, co pozytywnie przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców a w szczególności poprawi komfort pieszych spacerujących chodnikiem

 

 

 


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
 

dyżury w KP Grabica w:

poniedziałek 10.00-14.00 pełni

Komendant KP Grabica lub wyznaczona przez niego osoba

 

Rejon służbowy  Nr 28, mł.asp. Adrian Radziszewski
telefon 516-436-977, 
e-mail: dzielnicowy.grabica1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.

Dzielnicowy mł.asp. Adrian Radziszewski  w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego i Sali OSP w Gomulinie poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , przedstawicielami sołectwa Gomulin, strażą OSP w Gomulinie.

 


Rejon służbowy  Nr 29,  asp. Mariusz Jachymski
telefon , 516-436-941
e-mail: dzielnicowy.grabica2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.

Dzielnicowy  asp. Mariusz Jachymski w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką związaną z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt-biegające psy wybiegające na jezdnię, atakujące przechodniów poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , przedstawicielami sołectw w rejonie. .


Rejon służbowy Nr 30 st. asp. Hubert Michalak
telefon ,   516-436-002
e-mail: dzielnicowy.grabica3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

Dzielnicowy st. asp. Hubert Michalak w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego przez obywateli Ukrainy zamieszkujących w Woli Bykowskiej. Współpracuje z władzami Gminy Grabica oraz mieszkańcami Woli Bykowskiej.

 

 

 • Malwina Jarosz
 • Paweł Radoszewski
 • Patryk Piesiak
 • Piotr Lebelt
Powrót na górę strony