Twój dzielnicowy

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych

 

 • Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
 • Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 • Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 • Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
 • Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
 • Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

 

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

 

 
                                             Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - st. asp. Tomasz Pałubski
telefon 44 647-95-20, kom. 516-438-313
adres e-mail: tomasz.palubski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów
wtorek 10.00- 11.30
czwartek 18.00- 19.00
dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z Wydziału Prewencji, tel. kontaktowy 44 647-95-20

Punkt mieści się przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71, 11 piętro lokal 102


Połączenia telefoniczne bedą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym prosimy o kontakt
z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub dyżurnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 


                                                                       DZIELNICOWI


Rejon służbowy nr 1 - dzielnicowy st. asp. Piotr Jakóbik, 
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 763
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów nr nieparzyste do granic miasta, trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ul. Twardosławicka i Polna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej do ul. Szkolnej nr nieparzyste, ul. Szkolna nr parzyste do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ul. Słowackiego. 

Dzielnicowy st. asp. Piotr Jakóbik w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania w obrębie sklepu „Żabka” przy ulicy Matejki 5.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się pod sklepem, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców pobliskich bloków.


Rejon służbowy  nr 2 – dzielnicowa st. sierż. Sylwia Gołąb,
telefon (44) 647- 95-14, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Polna i Twardosławicka nr nieparzyste do granic miasta, ul. A. Krajowej do ul. Łódzkiej nr nieparzyste, ul. Łódzka do granic miasta nr parzyste/.

Dzielnicowa st. sierż. Sylwia Gołąb w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania na terenie skweru przy sklepie „ Piotr i Paweł ” przy ulicy Wojska Polskiego 137/139.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz osób korzystających z tego terenu.

 
Rejon służbowy nr 3 – dzielnicowy  st. asp. Marek Kubiak,
telefon (44) 647-95-11, 516- 436- 792
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Szkolna nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. A. Krajowej – ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Łódzkiej - ul. Łódzka nr nieparzyste do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ul. Polnej do granic miasta.

Dzielnicowy asp. szt. Marek Kubiak w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu na terenie podwórka przy ulicy Niecała 2 .  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz właścicieli placówek handlowo usługowych.


Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy  - mł. asp. Arkadiusz Nowak,
telefon (44) 647- 91-54,  516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Stronczyńskiego i nr nieparzyste do ul. Cmentarnej, ul. Stronczyńskiego nr parzyste do ul. Piłsudskiego - ul. Piłsudskiego nr nieparzyste do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ul. Wojska Polskiego. 

Dzielnicowy mł. asp. Arkadiusz Nowak w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania oraz niszczenia mienia na terenie posesji przy ulicy Słowackiego 1.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 
Rejon służbowy nr 5 – dzielnicowy - st. asp. Radosław Jakóbczak,
telefon (44) 647- 91-54, 516-436- 795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ul. Wojska Polskiego do granic miasta, ul. Inżynierska cała do ul. Cmentarnej - ul. Cmentarna do ul. Wojska Polskiego - ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od ul. Cmentarnej do Wolborskiej, ul. Wolborska nr parzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr parzyste do granic miasta. 

Dzielnicowy st. asp. Radosław Jakóbczak w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu w obrębie sklepu przy ulicy Rolniczej 52a.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 6 - dzielnicowy sierż. szt. Katarzyna Dębińska,
telefon (44) 647-95-15, 516- 436- 798
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sulejowska nr nieparzyste od ul. Wyzwolenia do granic miasta, ul. Wyzwolenia nr nieparzyste od ul. Sulejowskiej do ul. Wolborskiej - ul. Wolborska nr nieparzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr nieparzyste do granic miasta.

Dzielnicowa sierż. szt. Katarzyna Dębińska  w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania oraz niszczenia mienia na terenie budynku mieszkalnego  przy ulicy Krasickiego 3 .  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 
Rejon służbowy nr 7 -zastępstwo pełni dzielnicowy mł. asp. Arkadiusz Nowak
telefon (44) 647-91-54, 516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika  nr parzyste od ul. Stronczyńskiego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr nieparzyste do ul. Wyzwolenia - ul. Wyzwolenia  nr parzyste do ul. Wolborskiej, ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste do ul. Stronczyńskiego - ul. Stronczyńskiego nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego.

Dzielnicowy mł. asp. Arkadiusz Nowak w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu i środków odurzających, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania oraz niszczenia mienia na terenie posesji  przy ulicy Starowarszawskiej 6.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się na terenie posesji a w szczególności w bramie, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.Rejon służbowy nr 8 - dzielnicowy  - mł. asp. Mariusz Gal, zastęstwo na okres od 1.06.2017 r. -15.09.2017 r. st. asp. Adam Czogała, tel. 516-436-877
telefon 44 647-95-18, 516- 438-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika nr nieparzyste od ul. Batorego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr parzyste od Ronda do granic miasta, ul. Batorego nr parzyste od ul. Kopernika do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr parzyste do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ul. Roosevelta do granic miasta.

Dzielnicowy mł.  asp.  Mariusz Gal w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania w obrębie sklepu „ABC” przy ulicy Włókienniczej 20.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się pod sklepem, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz właścicieli placówki handlowej.

 
Rejon służbowy nr 9 – dzielnicowy st. sierż. Aleksandra Bogucka,
telefon (44) 647-95-14, 516- 436- 809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Roosevelta nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr nieparzyste do ul. Batorego- ul. Batorego nr nieparzyste do ul. Kopernika – ul. Kopernika  nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego- ul. Piłsudskiego nr parzyste do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od ul. Piłsudskiego do ul. Roosevelta.

Dzielnicowa st.sierż.. Aleksandra Bogucka  w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania oraz niszczenia mienia w obrębie posesji  przy ulicy Piastowskiej 5/7 i Próchnika 18/20.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 10 - dzielnicowy st. asp. Piotr Lisicki,
telefon (44) 647-95-18, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr nieparzyste od granic miasta do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Żelaznej- ul. Żelazna nr nieparzyste do ul. Roosevelta nr nieparzyste od ul. Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.

Dzielnicowy st. asp. Piotr Lisicki  w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania oraz niszczenia mienia na terenie Przedszkola Samorządowego nr 7   przy ulicy Poprzecznej 7a.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków oraz osób korzystających z placówki.

 
Rejon służbowy nr 11 – dzielnicowy  mł. asp. Piotr Glinka
telefon (44) 647-95-11,  516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr parzyste od granic miasta do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr parzyste od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr nieparzyste od ul. Kostromskiej do  A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Słowackiego - ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do granic miasta. 

Dzielnicowy mł. asp.  Piotr Glinka w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania oraz zaczepiania mieszkańców okolicznych bloków w rejonie bloku mieszkalnego  przy ulicy Słowackiego 106 .  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków.


Rejon służbowy nr 12 - dzielnicowy st. asp. Adam Czogała,
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do ul. Żelaznej - ul. Żelazna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego  nr parzyste od ul. A. Krajowej do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr nieparzyste do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Słowackiego.

Dzielnicowy st. asp. Adam Czogała w okresie od 1.07.2017 do 31.12.2017 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego w obrębie sklepu „Żabka” przy ulicy Górna 12 oraz drogi dojścia do niego przez blokowisko między ulicami Dzielna i Górną.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się pod sklepem, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców pobliskich bloków.

 

                                                      
 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY


                     Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: sylwester.niesmialek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. (0-44) 616-96-30
Kierownik Posterunku Policji
   asp. szt.  Sylwester Nieśmiałek

 

Punkt Przyjęć Interesantów – Czarnocin
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 11.00-13.00
Budynek Urzędu Gminy w Czarnocinie
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp. Łukasz Wróbel , tel. 516-436-898
po uprzednim kontakcie telefonicznym


Rejon służbowy nr 13,  st.asp. Jarosław Pełczyński,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 878
e-mail: dzielnicowy.wolborz1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko,  Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 

Starszy dzielnicowy, st.asp. Jarosław Pełczyński w okresie od 01.07-31.12.2017r. prowadzi działania priorytetowe  związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku prawnego w rejonie sklepu spożywczo-monopolowego w miejscowości Młoszów, gm. Wolbórz. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji oraz funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu maja za zadanie ograniczyć ilość popełnionych wykroczeń przez osoby gromadzące się przed sklepem, co powinno spowodować znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.Rejon służbowy nr 14, sierż. szt. Michał Biernacki,
telefon (44) 615-51-75,    516- 436- 918
e-mail: dzielnicowy.wolborz2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości:  Białkowice, Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,  Pomyków, Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,  
 
Dzielnicowy, sierż. szt. Michał Biernacki w okresie od 01.07-31.12.2017r. prowadzi działania priorytetowe  związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na chodniku, zlokalizowanym przy ul. Plac Jagiełły w m-ści Wolbórz. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji oraz funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu maja za zadanie ograniczyć ilość popełnionych wykroczeń przez osoby naruszające przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, co powinno spowodować znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców i ułatwić poruszanie
 


Rejon służbowy nr 15, mł. asp. Kamil Waszczykowski,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 907
e-mail: dzielnicowy.wolborz4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
wtorek w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Moszczenica Wola,
 

Dzielnicowy,  mł.asp. Kamil Waszczykowski w okresie od 01.07-31.12.2017r. prowadzi działania priorytetowe  związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku prawnego w rejonie sklepu spożywczo-monopolowego KROKODYLEK w miejscowości Moszczenica oraz problematykę związaną z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie skrzyżowania ul. Piotrkowskiej z ul. Wolborską w Moszczenicy. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji oraz funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych wykroczeń przez osoby gromadzące się przed sklepem oraz wykluczyć nieprawidłowości związane z naruszaniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym przez kierujących pojazdami , co powinno spowodować znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

 

 
Rejon służbowy nr 16,  sierż. szt.  Adam Szmydt
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 880
e-mail: dzielnicowy.wolborz3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
środa w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock,  

Dzielnicowy, sierż. szt. Adam Szmydt w okresie od 01.07-31.12.2017r. prowadzi działania priorytetowe  związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku prawnego w rejonie stacji PKP w Babach, gm. Moszczenica. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji oraz funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu maja za zadanie ograniczyć ilość popełnionych wykroczeń przez osoby gromadzące się w rejonie peronów , co powinno spowodować znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców oraz innych podróżnych.


 
Rejon służbowy nr 17, mł. asp. Łukasz Wróbel,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 898
e-mail: dzielnicowy.wolborz5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
piątek w godz. 8.00 - 12.00 pod nr tel. (44) 615-51-75
miejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie

Dzielnicowy, mł.asp. Łukasz Wróbel w okresie od 01.07-31.12.2017r. prowadzi działania priorytetowe  związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku prawnego w rejonie sklepu spożywczo-monopolowego w miejscowości Czarnocin przy ul. Głównej 152.. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji oraz funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych wykroczeń przez osoby gromadzące się przed sklepem, co powinno spowodować znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie
telefon (44) 610-23-10
e-mail: radoslaw.blazejewski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Punkt Przyjęć Interesantów w Aleksandrowie
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 10.00-15.00
Budynek Urzędu Gminy przy Ośrodku Zdrowia
Aleksandrów 39 B

 
Rejon służbowy nr 18, st. asp. Krzysztof Kuleta,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 034
e-mail: dzielnicowy.sulejow1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof Kuleta w okresie od 1.07.2017r. do 31.12.2017r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką  popełnienia wykroczeń społecznie uciążliwych takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych, zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności , zakłócanie ładu i porządku publicznego i spoczynku nocnego oraz możliwości zażywania środków odurzających przez młodzież w rejonie tzw. Parku Straży przy ul. Parkowej w Sulejowie gmina Sulejów pow. piotrkowski woj. łódzkie.

Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionej służby obchodowej przez dzielnicowego jak i pełnionej służby patrolowej przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie mają za zadanie zwiększenie wykrywalności przedmiotowych czynów co przyczyni się do zwiększenia świadomości o konsekwencjach prawnych tego rodzaju zachowań wśród osób się ich dopuszczających a w przyszłości może wpłynąć na znaczy spadek popełniania tego rodzaju wykroczeń i przestępstw w danym miejscu a tym samym na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących w danym rejonie.      

 
Rejon służbowy nr 19, sierż. szt. Sebastian Zielonka
telefon (44) 610-23-10,
e-mail: dzielnicowy.sulejow2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, 17- go Stycznia, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Rudnickiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.

Dzielnicowy sierż. szt. Sebastian Zielonka w okresie od 01.07.2017 do 31.12.2017r  realizuje założenia planu priorytetowego, tj. działania związane z  problematyką  popełnienia wykroczeń społecznie uciążliwych takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem, spożywania napojów alkoholowych w rejonie Hotelu Podklasztorze, rejon przystanku autobusowego na  ul. Władysława Jagiełły 1 w Sulejowie pow. piotrkowski woj. łódzkie. Zjawisko to występuje w godzinach wieczornych,  a w sezonie wakacyjnym do późnych godzin nocnych.  Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionej służby obchodowej przez dzielnicowego jak i pełnionej służby patrolowej przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie mają za zadanie zwiększenie wykrywalności przedmiotowego wykroczenia co w następstwie powinno wpłynąć na znaczy spadek jego popełniania w danym miejscu, a tym samym na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców                              
 

 
Rejon służbowy nr 20, mł. asp. Norbert Michałowicz,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 091, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.

Dzielnicowy mł. asp. Norbert Michałowicz  w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niszczenia i uszkadzania domków letniskowych na terenie działek letniskowych w miejscowościach Barkowice, Barkowice Mokre, gm. Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Przeprowadzone działania przy udziale funkcjonariuszy Ogniwa Kryminalnego  jak również podczas planowanych spotkań z mieszkańcami, sołtysami i radnymi w/w miejscowości oraz przy współpracy z Urzędem Miejskim w Sulejowie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu informacji o możliwościach technicznych zabezpieczenia domków letniskowych mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych co powinno spowodować bezpieczeństwo wśród mieszkańców, właścicieli domków letniskowych.  


 
Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 123, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
  
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podpałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Nejman w okresie od 01.07.2017 do 31.12.2017r w założonym planie priorytetowym prowadzi działania związane z popełnianiem wykroczeń polegającym na ujawnianiu sprawców wyrzucających nieczystości w masywach leśnych w rejonie miejscowości Witów- Poniatów- Uszczyn gm. Sulejów powiat piotrkowski województwo łódzkie. Do przedmiotowych zdarzeń dochodzi zwłaszcza w okresie jesiennym.  Nadto w ramach współpracy organizowane są wspólne patrole z Strażą Leśną  przy nadleśnictwie w Łęcznie. Prowadzone działania w służbie obchodowej przez dzielnicowego i w ramach służby patrolowej oraz wspólnych patroli ze Strażą Leśną mają za zadanie ujawnianie sprawców powyższego procederu, a w tym zachowanie czystości i ochrony środowiska.

 
Rejon słuzbowy nr22, asp. Michał Urbański,
telefon (44) 61023-10,  516- 437- 126, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
 
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. 

Dzielnicowy asp. Michał Urbański w okresie od 01.07.2017 do 31.12.2017r  realizuje założenia planu priorytetowego związanego z problematyką nie zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, opisanych w dyspozycji art 77 kw. Przedmiotowe zjawisko zaistniało na terenie m-ści Włodzimierzów i Skotniki gm. Aleksandrów, co ujęte jest w w/w planie priorytetowym. Z poczynionych ustaleń oraz zgłoszeń mieszkańców wynika, że do zjawiska dochodzi najczęściej w sezonie wiosenno-letnim oraz jesiennym w trakcie prowadzonych  na terenach wiejskich  prac na roli. W związku z realizacją powyższego planu zainicjowano większą liczbę patroli we wskazanych miejscach oraz wyznaczono pogadanki z przedstawicielami społeczności lokalnej tj. Sołtysowie , mieszkańcy oraz ogłoszono i przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Skotnikach konkurs plastyczny wśród klas 1-4 o przedstawionej tematyce. Realizowane działania mają na celu uświadomienie jak największej liczby mieszkańców o wskazanym problemie i zapobieganie powyższym zjawiskom co skutkować będzie zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców.


            Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach
e-mail: mariusz.adamek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów – Rozprza
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 15.00-17.00
Budynek Urzędu Gminy w Rozprzy
Al.900-lecia 3, tel.: 44 615-80-07
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp.  Piotr Jabłoński

Punkt Przyjęć Interesantów w Ręcznie
Dzień i Godziny przyjęć: środa 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Ręcznie
ul. Piotrkowska 5
tel.: 44 781-32-69

Punkt Przyjęć Interesantów - Łęki Szlacheckie
Dzień i Godziny przyjęć: piątek 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich
Łęki Szlacheckie 13 D
tel. 44 787-53-25

Rejon służbowy nr 23,  st. asp. Krzysztof Kaczmarek,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 221
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
Dzielnicowy st.asp. Krzysztof Kaczmarek- rejon służbowy nr 23 cała gmina Gorzkowice
Zagrożenia występujące na terenie dzielnicy zostały zdiagnozowane i ujete do realizacji w Planie priorytetowym na okres o1.07.2017 r do 31.12.2017 r. Dotyczą grupowania się dzieci i młodzieży spożywającej alkohol w miejscach objętym zakazem, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie parkingu samochodowego za posesją na 5 przy ul. Rynek w Gorzkowicach. Zakładany cel- wyeliminowanie zjawiska. Podmioty współpracujące -UG Gorzkowice, Sołectwo Gorzkowice.

 

Rejon służbowy nr 24,  asp.sztab. Waldemar Kozłowski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 153
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
Dzielnicowy asp. szt. Waldemar Kozłowski -rejon służbowy 24- cała gmina Łęki Szlacheckie
Zagrożenia występujące na terenie dzielnicy zostały zdiagnozowane i ujęte do realizacji w Planie priorytetowym na okres 01.07. 2017-31.12.2017r. Dotyczą spożywania alkoholu w miejscu zabronionym przepisami ustawy tj. na przystankach PKS w miejscowości Ogrodzona oraz Łęki Szlacheckie oraz zakłócanie porządku publicznego przez młodzież gromadząca się we wskazanych miejscach w godzinach wieczorowo nocnych. Zakładany cel- wyeliminowanie zjawiska. Podmioty współpracujące -Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękach Szlacheckich

 

Rejon służbowy nr 25,  sierż.szt. Marcin Kowalski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 163
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
Dzielnicowy sierż.szt. Marcin Kowalski -rejon służbowy 25-cała gmina Ręczno
Zagrożenia występujące na terenie dzielnicy zostały zdiagnozowane i ujęte do realizacji w Planie priorytetowym na okres 01.07. 2017-31.12.2017r. Dotyczą spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki w Ręcznie przy ul. Głównej 36 w rejonie sklepu spożywczego oraz przy ul. Głównej 29a w rejonie marketu DINO. Zakładany cel- wyeliminowanie zjawiska. Podmioty współpracujące -UG Ręczno, Sołectwo Ręczno, Kierownik Ośrodka LZS w Ręcznie

 

Rejon służbowy nr 26,  mł. asp. Piotr Jabłoński,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 227
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.
Dzielnicowy mł. asp. Piotr Jabłoński-rejon służbowy 26- gmina Rozprza - część północna
 
Zagrożenia występujące na terenie dzielnicy zostały zdiagnozowane i ujęte do realizacji w Planie priorytetowym na okres 01.07. 2017-31.12.2017r. Dotyczą spożywania alkoholu w miejscu objętym ustawowym zakazem, używanie słów nieprzyzwoitych, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz nieprawidłowe parkowanie pojazdów w Rozprzy ul. Rynek Piastowski 18, w rejonie sklepu Zagłoba. Zakładany cel- wyeliminowanie zjawiska. Podmioty współpracujące -UG Rozprza, Sołtys Sołectwa Rozprza

 

Rejon służbowy nr 27,  sierż. szt. Karolina Banaszczyk,
telefon (44) 681-80-09,    516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.p

- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.
             Dzielnicowa sierż. szt. Karolina Banaszczyk-rejon służbowy 27- gmina Rozprza część południowa
Zagrożenia występujące na terenie dzielnicy zostały zdiagnozowane i ujęte do realizacji w Planie priorytetowym na okres 01.07. 2017-31.12.2017r. Dotyczą spożywania alkoholu w miejscu zabronionym przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , zakłócanie porządku publicznego, niszczenie mienia oraz grupowanie się małoletnich w Niechcicach Osiedle Przylesie, ul. Częstochowska w ciągu pobliskich placówek handlowych. Zakładany cel- wyeliminowanie zjawiska. Podmioty współpracujące -UG w Rozprz, Sołtys Sołectwa                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
e-mail: krzysztof.pach@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów w Woli Krzysztoporskiej
wtorek 10.00- 13.00
czwartek 16.00- 19.00
dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z KP Grabica
Punkt mieści się w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2

 

Rejon służbowy  Nr 28, st. asp. Karol Wrzeszcz,
telefon (44) 616-11-77,  516- 436- 977
e-mail: dzielnicowy.grabica1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.

Dzielnicowy st. asp. Karol Wrzeszcz  w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłóceń spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Parzniewice 48.Przeprowadzane działania przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji KP Grabica mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych wykroczeń .
 
 
Rejon służbowy  Nr 29, mł. asp. Hubert Michalak
telefon (44) 616-11-77, 516-437-002
e-mail: dzielnicowy.grabica2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.

Dzielnicowy mł. asp. Hubert Michalak w okresie od.01.07.2017r. do 31.12.2017r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania samochodów ciężarowych w rejonie magazynów „ID Logistic” w miejscowości Rokszyce 10a.Przeprowadzane działania przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji KP Grabica oraz WRD KMP Piotrków Tryb. mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych wykroczeń


Rejon służbowy Nr 30 mł. asp.  Mariusz Jachymski,
telefon (44) 616-11-77,   516- 436- 941
e-mail: dzielnicowy.grabica3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

Dzielnicowy mł.asp. Mariusz Jachymski w okresie od 01.07.2017. do 31.12.2017 prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonach stacji paliw w miejscowościach Twardosławice oraz Grabica. Przeprowadzane działania przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji KP Grabica mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych wykroczeń w rejonie stacji paliw.