Twój dzielnicowy

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych

 

 • Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
 • Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 • Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 • Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
 • Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
 • Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

 

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

 

 
                                             Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - st. asp. Tomasz Pałubski
telefon 44 647-95-20, kom. 516-438-313
adres e-mail: tomasz.palubski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 

Punkty Przyjęć Interesantów:

1 Punkt mieści się przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71, 11 piętro lokal 102

   wtorek     10:00-12:00

   czwartek  17:00-19:00

2 Punkt mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 127 B

   poniedziałek  10:00-12:00

   środa               17:00-19:00

dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z Wydziału Prewencji, tel. kontaktowy 44 647-95-20

 


Połączenia telefoniczne bedą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym prosimy o kontakt
z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub dyżurnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 


                                                                       DZIELNICOWI


Rejon służbowy nr 1 - dzielnicowy st. asp. Piotr Jakóbik, 
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 763
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów nr nieparzyste do granic miasta, trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ul. Twardosławicka i Polna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej do ul. Szkolnej nr nieparzyste, ul. Szkolna nr parzyste do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ul. Słowackiego. 

Dzielnicowy st. asp. Piotr Jakóbik w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz dewastacji mienia na placu zabaw przy zbiegu ulic słowackiego 41/Niecała w Piotrkowie Tryb..  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych wykroczeń i czynów zabronionych przez osoby spotykające się na przedmiotowym placu zabaw, zapobieganie dewastacji mienia, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców pobliskich kamienic oraz osób korzystających w sposób prawidłowy ze wskazanego miejsca.


Rejon służbowy  nr 2 – dzielnicowa st. sierż. Sylwia Gołąb,
telefon (44) 647- 95-14, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Polna i Twardosławicka nr nieparzyste do granic miasta, ul. A. Krajowej do ul. Łódzkiej nr nieparzyste, ul. Łódzka do granic miasta nr parzyste/.

Dzielnicowa st. sierż. Sylwia Gołąb w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka włamań i aktów wandalizmu na terenie ogródków działkowych przy ulicy Brzeźnickiej i Gęsiej.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego oraz współpraca z Zarządem ROD mają za zadanie ograniczyć liczbę włamań i dewastacji altan  co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród właścicieli ogródków działkowych.

 
Rejon służbowy nr 3 – dzielnicowy  st. asp. Marek Kubiak,
telefon (44) 647-95-11, 516- 436- 792
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Szkolna nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. A. Krajowej – ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Łódzkiej - ul. Łódzka nr nieparzyste do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ul. Polnej do granic miasta.

Dzielnicowy asp. szt. Marek Kubiak w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka niestosowania się przez kierujących pojazdami do zakazu zatrzymywania się w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Wysokiej 28/38 w Piotrkowie Tryb.  do popełniania wskazanego wykroczenia dochodzi w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:00.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z dyrekcją szkoły i Zarządcą Drogi  mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków.


Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy  - mł. asp. Arkadiusz Nowak,
telefon (44) 647- 91-54,  516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Stronczyńskiego i nr nieparzyste do ul. Cmentarnej, ul. Stronczyńskiego nr parzyste do ul. Piłsudskiego - ul. Piłsudskiego nr nieparzyste do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ul. Wojska Polskiego. 

Dzielnicowy mł. asp. Arkadiusz Nowak w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018  roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego w rejonie dworca PKS przy ulicy POW w Piotrkowie Tryb..  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielami sklepów sprzedających alkohol mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 
Rejon służbowy nr 5 – dzielnicowy - st. asp. Radosław Jakóbczak,
telefon (44) 647- 91-54, 516-436- 795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ul. Wojska Polskiego do granic miasta, ul. Inżynierska cała do ul. Cmentarnej - ul. Cmentarna do ul. Wojska Polskiego - ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od ul. Cmentarnej do Wolborskiej, ul. Wolborska nr parzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr parzyste do granic miasta. 

Dzielnicowy st. asp. Radosław Jakóbczak w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka zakłócania porządku publicznego, posiadania i zażywania środków odurzających na terenie kamienicy i podwórka przy ulicy Wojska Polskiego 1.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 6 - dzielnicowy sierż. szt. Katarzyna Dębińska,
telefon (44) 647-95-15, 516- 436- 798
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sulejowska nr nieparzyste od ul. Wyzwolenia do granic miasta, ul. Wyzwolenia nr nieparzyste od ul. Sulejowskiej do ul. Wolborskiej - ul. Wolborska nr nieparzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr nieparzyste do granic miasta.

Dzielnicowa sierż. szt. Katarzyna Dębińska  w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka popełniania czynów karalnych oraz przejawów demoralizacji na terenie boiska i placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Szmidta 3 w Piotrkowie Tryb. .  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z dyrekcja szkoły w zakresie profilaktyki wśród uczniów mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród osób korzystających w sposób prawidłowy ze wskazanego miejsca.

 
Rejon służbowy nr 7 - dzielnicowy - mł.asp.Bartłomiej Tkacz, zastępstwo mł. asp. Arkadiusz Nowak tel. 516-436-830, 44 647-91-54
telefon (44) 647-95-15, 516- 436- 806
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika  nr parzyste od ul. Stronczyńskiego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr nieparzyste do ul. Wyzwolenia - ul. Wyzwolenia  nr parzyste do ul. Wolborskiej, ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste do ul. Stronczyńskiego - ul. Stronczyńskiego nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego.

Dzielnicowy mł. asp.Bartłomiej Tkacz w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu oraz gromadzenia się młodzieży niedostosowanej społecznie na terenie zaplecza sklepów przy ulicy Wyzwolenia 16/24 w Piotrkowie Tryb..  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielami sklepów sprzedających alkohol mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się na wskazanym terenie co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz właścicieli lokali handlowych.Rejon służbowy nr 8 - dzielnicowy  - mł. asp. Mariusz Gal, zastępstwo st.sierż. Aleksandra Bogucka tel. 516-436-809, 44 647-95-14
telefon 44 647-95-18, 516- 438-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika nr nieparzyste od ul. Batorego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr parzyste od Ronda do granic miasta, ul. Batorego nr parzyste od ul. Kopernika do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr parzyste do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ul. Roosevelta do granic miasta.

Dzielnicowy mł.  asp.  Mariusz Gal w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka gromadzenia się młodzieży popełniającej czyny zabronione oraz nieletnich zagrożonych demoralizacją w Parku im. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Tryb.   Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z dyrekcja szkoły w zakresie profilaktyki wśród uczniów, mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród osób korzystających w sposób prawidłowy ze wskazanego miejsca.

 
Rejon służbowy nr 9 – dzielnicowy st. sierż. Aleksandra Bogucka,
telefon (44) 647-95-14, 516- 436- 809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Roosevelta nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr nieparzyste do ul. Batorego- ul. Batorego nr nieparzyste do ul. Kopernika – ul. Kopernika  nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego- ul. Piłsudskiego nr parzyste do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od ul. Piłsudskiego do ul. Roosevelta.

Dzielnicowa st.sierż.. Aleksandra Bogucka  w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka kradzieży kieszonkowych oraz mienia pozostawianego bez nadzoru na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Piotrkowie Tryb.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego  i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród osób korzystających z targowiska. .


Rejon służbowy nr 10 - dzielnicowy st. asp. Piotr Lisicki,
telefon (44) 647-95-18, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr nieparzyste od granic miasta do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Żelaznej- ul. Żelazna nr nieparzyste do ul. Roosevelta nr nieparzyste od ul. Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.

Dzielnicowy st. asp. Piotr Lisicki  w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka niewłaściwej infrastruktury drogowej na ulicy Wroniej w Piotrkowie Tryb. na odcinku od ulicy Roosevelta do posesji oznaczonej nr 47. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, współpraca z Rada Osiedla Wronia, zarządcą drogi mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo kierowców korzystających z tego odcinak drogi oraz poprawić komfort życia mieszkańców Osiedla Wronia.

 
Rejon służbowy nr 11 – dzielnicowy  mł. asp. Piotr Glinka
telefon (44) 647-95-11,  516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr parzyste od granic miasta do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr parzyste od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr nieparzyste od ul. Kostromskiej do  A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Słowackiego - ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do granic miasta. 

Dzielnicowy mł. asp.  Piotr Glinka w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zaśmiecania w rejonie sklepu „Żabka „przy ulicy Słowackiego 86 w Piotrkowie Tryb..  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielem sklepu mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków.


Rejon służbowy nr 12 - dzielnicowy st. asp. Adam Czogała,
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do ul. Żelaznej - ul. Żelazna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego  nr parzyste od ul. A. Krajowej do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr nieparzyste do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Słowackiego.

Dzielnicowy st. asp. Adam Czogała w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego i zaśmiecania w obrębie sklepu „Społem” przy ulicy Armii Krajowej 26 w Piotrkowie Tryb.  Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy  Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielem sklepu mają za zadanie ograniczyć  ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków.

 

                                                      
 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY


                     Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: sylwester.niesmialek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. (0-44) 616-96-30
Kierownik Posterunku Policji
   asp. szt.  Sylwester Nieśmiałek

Dzień i Godziny przyjęć: każdy poniedziałek 10:00 - 14:00

 

Punkt Przyjęć Interesantów – Czarnocin
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 11.00-13.00
Budynek Urzędu Gminy w Czarnocinie
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp. Łukasz Wróbel , tel. 516-436-898
po uprzednim kontakcie telefonicznym


Rejon służbowy nr 13,  st.asp. Jarosław Pełczyński,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 878
e-mail: dzielnicowy.wolborz1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko,  Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 

Starszy dzielnicowy, st.asp. Jarosław Pełczyński w okresie od 01.01.2018r. do 31.06.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w obrębie przystanku autobusowego w m-ści Golesze Duże, gmina Wolbórz. Przeprowadzone działania przy pomocy funkcjonariuszy służby prewencyjnej oraz kryminalnej, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się w samej wiacie jak i w obrębie wiaty przystankowej co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców oraz pasażerów korzystających z tego obiektu.Prowadzone jest współpraca z MOPS w Wolborzu w celu kierowania osób uzależnionych od alkoholu na terapie.Rejon służbowy nr 14, sierż. szt. Michał Biernacki,
telefon (44) 615-51-75,    516- 436- 918
e-mail: dzielnicowy.wolborz2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości:  Białkowice, Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,  Pomyków, Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,  
 
Dzielnicowy, sierż. szt. Michał Biernacki w okresie od 01.01.2018r. do 31.06.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w obrębie Sklepu spożywczo-przemysłowego w m-ści Komorniki, gmina Wolbórz. Przeprowadzone działania przy pomocy funkcjonariuszy służby prewencyjnej oraz kryminalnej, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilośc popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się w obrębie sklepu, jak i pobliskich posesji co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców oraz klientów sklepu.Podjęta współpraca z Urzędem Miasta w Wolborzu oraz GKRPA w Wolborzu, celem kierowania na terapie osób uzależnionych od alkoholu.
 


Rejon służbowy nr 15, mł. asp. Kamil Waszczykowski,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 907
e-mail: dzielnicowy.wolborz4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
wtorek w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Moszczenica Wola,

Dzielnicowy,  mł.asp. Kamil Waszczykowski w okresie od 01.01.2018r. do 31.06.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w obrębie sklepu spożywczo-przemysłowego w m-ści Moszczenica przy ul. Dworcowej 7, gmina Moszczenica. Przeprowadzone działania przy pomocy funkcjonariuszy służby prewencyjnej oraz kryminalnej, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się w obrębie sklepu, jak i pobliskich posesji co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców oraz klientów sklepu.

 

 
Rejon służbowy nr 16,  sierż. szt.  Adam Szmydt
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 880
e-mail: dzielnicowy.wolborz3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
środa w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock,  

Dzielnicowy, sierż. szt. Adam Szmydt w okresie od 01.01.2018r. do 31.06.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w obrębie sklepu spożywczo-przemysłowego w m-ści Michałów przy ul. Południowa 66, gmina Moszczenica. Przeprowadzone działania przy pomocy funkcjonariuszy służby prewencyjnej oraz kryminalnej, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się w obrębie sklepu, jak i pobliskich posesji co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców oraz klientów sklepu.Współpraca z GKRPA w Moszczenicy celem kierowania na terapie osób uzależnionych od alkoholu.


 
Rejon służbowy nr 17, mł. asp. Łukasz Wróbel,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 898
e-mail: dzielnicowy.wolborz5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
piątek w godz. 8.00 - 12.00 pod nr tel. (44) 615-51-75
miejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie

Dzielnicowy, mł.asp. Łukasz Wróbel w okresie od 01.01.2018r. do 31.06.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką poruszania się po drodze publicznę pomiędzy m-ścią czarnocin a Dalków, gm. Czarnocin, przez niechronionych uczestników ruchu drogowego bez elementów odblaskowych. Przeprowadzone działania przy pomocy funkcjonariuszy służby prewencyjnej oraz kryminalnej, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych wykroczeń co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród wszystkich uczestników ruchu. Podjęta współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz GKRPA w Czarnocinie.


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie
telefon (44) 610-23-10
e-mail: radoslaw.blazejewski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Punkt Przyjęć Interesantów w Aleksandrowie
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 10.00-15.00
Budynek Urzędu Gminy przy Ośrodku Zdrowia
Aleksandrów 39 B

 
Rejon służbowy nr 18, st. asp. Krzysztof Kuleta,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 034
e-mail: dzielnicowy.sulejow1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof Kuleta w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z występowaniem powszechnej  praktyki nie realizowania obowiązku umieszczenia  numeru porządkowego nieruchomości przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości.

Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionej służby obchodowej dzielnicowego jak i służb patrolowych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie mają przyczynić się do zwiększenia świadomości o konsekwencjach prawnych osób dopuszczających się wykroczeń a eliminowanie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, natomiast Policji oraz innym służbom pozwoli na szybkie dotarcie na miejsce zgłoszenia. Plan realizowany przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Sulejowie, Samorządu Mieszkańców nr 3 w Sulejowie,, oraz sołectw wsi Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała,

 

      

 
Rejon służbowy nr 19, sierż. szt. Sebastian Zielonka
telefon (44) 610-23-10,
e-mail: dzielnicowy.sulejow2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, 17- go Stycznia, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Rudnickiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.

Dzielnicowy sierż. szt. Sebastian Zielonka w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. realizuje założenia planu priorytetowego, tj. działania związane z ujawnianiem wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania   rejonu  przystanku autobusowego  PKS w Sulejowie, przeważnie występuje w godzinach wieczorowo – nocnych.

Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionej służby obchodowej przez dzielnicowego jak i pełnionej służby patrolowej przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie mają za zadanie zminimalizowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych. Plan realizowany przy współpracy Szkół Podstawowych w Sulejowie oraz Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulejowie.

 
Rejon służbowy nr 20, mł. asp. Norbert Michałowicz,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 091, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.

Dzielnicowy mł. asp. Norbert Michałowicz  w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. realizuje założenie priorytetowe  „Gromadzenie się młodzieży  w godzinach popołudniowo – wieczornych w weekendy w rejonie  Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie ul. Łęczyńska ,  gmina Sulejów pow. piotrkowski woj. łódzkie, gdzie  dochodzi do  demoralizacji  i popełniania czynów karalnych co ma bezpośredni  związek  ze spożywaniem napojów alkoholowych, paleniem papierosów, zakłóceniem porządku publicznego, zaśmiecaniem miejsc dostępnych dla publiczności oraz niszczeniem czy  uszkadzaniem mienia.  

W związku z realizacją powyższego planu zainicjowano częste kontrole podczas służb patrolowych i obchodowych dzielnicowego celem zapobieganie powyższym zjawiskom, oraz wyciągania konsekwencji prawnych wobec osób naruszających porządek prawny. Zakładane działania mają także przynieść wymierne efekty w postaci oddziaływania prewencyjnego w celu zapobieżenia zaistnieniu czynów karalnych. Do realizacji planu zostali włączeni funkcjonariusze Zespołu Prewencji i Ogniowo Kryminalne Komisariatu Policji w Sulejowie oraz Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie.

 

Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 123, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
  
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podpałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Nejman w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. w założonym planie priorytetowym prowadzi działania związane  z ujawnianiem  i zwalczaniem wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci spożywania  napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem a w szczególności w miejscowościach Poniatów ul. Szkolna rejon sklepu ogólnospożywczego ABC oraz w miejscowości Zalesice rejon   sklepu spożywczego przy  ul. Południowej.

W związku z realizacją powyższego planu zainicjowano zwiększenie ilościowe pełnionych służb patrolowych w miejscowościach Poniatów- Zalesice w szczególności w godzinach popołudniowych mających na celu ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Do realizacji planu zostały włączone placówki szkolne w podległym rejonie służbowym.

 


 
Rejon słuzbowy nr22, asp. Michał Urbański,
telefon (44) 61023-10,  516- 437- 126, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
 
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. 

Dzielnicowy asp. Michał Urbański w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. realizuje założenia planu priorytetowego związanego z ujawnianiem  i zwalczaniem wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz grupowanie się młodzieży i jej demoralizacja w rejonie przystanku PKS w m-ść Aleksandrów na wysokości posesji nr 40a  gm. Aleksandrów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

 

Realizacja działań objętych planem zakłada ograniczenie występującego zjawiska w co najmniej 20 procentach poprzez zwiększenie częstotliwości patroli we wskazanym rejonie na zmianie popołudniowych celem ujawnienia opisanych wykroczeń celem eliminacji występującego zjawiska, przeprowadzenie tzw „Pogadanek” z młodzieżą szkolną oraz innych przejawów demoralizacji. Podmioty współpracujące to Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Aleksandrowie oraz Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

 

 
            Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach
e-mail: mariusz.adamek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów – Rozprza
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 15.00-17.00
Budynek Urzędu Gminy w Rozprzy
Al.900-lecia 3, tel.: 44 615-80-07
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp.  Piotr Jabłoński

Punkt Przyjęć Interesantów w Ręcznie
Dzień i Godziny przyjęć: środa 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Ręcznie
ul. Piotrkowska 5
tel.: 44 781-32-69

Punkt Przyjęć Interesantów - Łęki Szlacheckie
Dzień i Godziny przyjęć: piątek 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich
Łęki Szlacheckie 13 D
tel. 44 787-53-25

Rejon służbowy nr 23,  st. asp. Krzysztof Kaczmarek,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 221
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
Dzielnicowy st.asp. Krzysztof Kaczmarek- rejon służbowy nr 23 cała gmina Gorzkowice

Zagrożenia występujące na terenie dzielnicy zostały zdiagnozowane i ujęte do realizacji w Plan priorytetowym na okres 01.01. 2018-30.06.2018r. sporządzonego przez dzielnicowego dot. nieprawidłowego parkowania pojazdów na skrzyżowaniu ulic przy ul. Rynek / Kościelna w Gorzkowicach -zakładany cel- wyeliminowanie zjawiska a co za tym idzie wyeliminowanie niebezpieczeństwa i ryzyka zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników RD , podmioty współpracujące -UG Gorzkowice, Sołectwo Gorzkowice.

 

Rejon służbowy nr 24,  asp.sztab. Waldemar Kozłowski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 153
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
Dzielnicowy asp. szt. Waldemar Kozłowski -rejon służbowy 24- cała gmina Łęki Szlacheckie
Zagrożenia występujące na terenie dzielnicy zostały zdiagnozowane i ujęte do realizacji w Plan priorytetowym na okres 01.01. 2018-30.06.2018r. sporządzonego przez dzielnicowego dot. spożywania alkoholu w miejscu zabronionym przepisami ustawy tj. w rejonie sklepu spożywczego  w miejscowości Cieśle oraz zakłócanie porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol  -zakładany cel- wyeliminowanie zjawiska, podmioty współpracujące -Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękach Szlacheckich, Sołtys Cieślina

 

Rejon służbowy nr 25,  sierż.szt. Marcin Kowalski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 163
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
Dzielnicowy sierż.szt. Marcin Kowalski -rejon służbowy 25-cała gmina Ręczno
Zagrożenia występujące na terenie dzielnicy zostały zdiagnozowane i ujęte do realizacji w Plan priorytetowym na okres 01.01. 2018-30.06.2018r. sporządzonym przez dzielnicowego dot. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w Ręcznie przy ul. Głównej 29 w rejonie  nowego sklepu monopolowego ABC -zakładany cel- wyeliminowanie zjawiska, podmioty współpracujące -UG Ręczno, Sołectwo Ręczno

 
Rejon służbowy nr 26,  mł. asp. Piotr Jabłoński,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 227
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.
Dzielnicowy mł. asp. Piotr Jabłoński-rejon służbowy 26- gmina Rozprza - część północna
Zagrożenia występujące na terenie dzielnicy zostały zdiagnozowane i ujęte do realizacji w Plan priorytetowym na okres 01.01. 2018-30.06.2018r. sporządzony przez dzielnicowego dot. spożywania alkoholu w miejscu objętym ustawowym zakazem ,  zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecania w Rozprzy ul. Sportowa – rejon parkingu przylegającego do stadionu sportowego  -zakładany cel- wyeliminowanie zjawiska, podmioty współpracujące -UG Rozprza, Sołtys Sołectwa Rozprza

 

Rejon służbowy nr 27, p.o. sierż. Marcin Błaszczyk
telefon (44) 681-80-09,    516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.p

- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.
Dzielnicowy p.o. sierż. Marcin Błaszczyk-rejon służbowy 27- gmina Rozprza część południowa
Zagrożenia występujące na terenie dzielnicy zostały zdiagnozowane i ujęte do realizacji w Plan priorytetowym na okres 01.01. 2018-30.06. 2018r.. sporządzony przez dzielnicowego spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , zakłócanie porządku publicznego w Niechcicach, ul. Częstochowska 9 rejon sklepu Lewiatan w ciągu pobliskich placówek handlowych-zakładany cel- wyeliminowanie zjawiska, podmioty współpracujące -UG w Rozprzy, Sołtys Sołectwa Niechcice, Personel sklepu Lewiatan                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
e-mail: krzysztof.pabich@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

dyżury w KP Grabica w:

poniedziałek 10.00-14.00 pełni

Komendant KP Grabica lub wyznaczona przez niego osoba

Punkt Przyjęć Interesantów w Woli Krzysztoporskiej
wtorek 10.00- 13.00
czwartek 16.00- 19.00
dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z KP Grabica
Punkt mieści się w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2

 

Rejon służbowy  Nr 28, st. asp. Karol Wrzeszcz,
telefon (44) 616-11-77,  516- 436- 977
e-mail: dzielnicowy.grabica1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.

Dzielnicowy st. asp. Karol Wrzeszcz  w okresie od 01.01.2018r do 30.06.2018r prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem spożywania alkoholu w obrębie sklepu w miejscowości Blizin 13 poprzez ujawnianie sprawców wykroczen związanych z tym zjawiskiem i wyciąganie w stosunku do nich konsekwencji prawnych, współpracuje z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej oraz WORD w Piotrkowie trybunalskim.( organizacja miasteczek ruchu drogowego w szkołach), współpracuje z dyrekcjami z dyrekcjami szkół w zakresie bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych
 
 
Rejon służbowy  Nr 29, mł. asp. Hubert Michalak
telefon (44) 616-11-77, 516-437-002
e-mail: dzielnicowy.grabica2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.

Dzielnicowy mł. asp. Hubert Michalak w okresie od 01.01.2018r do 30.06.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane  ze zninimalizowaniem /wyelimonowaniem zjawiska spożywania alkoholu w rejonie sklepu „Zagłoba” w miejscowości Wola Krzysztoporska ul. Kosciuszki 17 poprzez ujawnianie sprawców wykroczen związanych z tym zjawiskiem i wyciąganie w stosunku do nich konsekwencji prawnych, współpracuje z Urzędem Gminy w Woli Krzysztoporskiej. GOPS Wola Krzysztoporska w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. WORD w Piotrkowie Tryb.( organizacja miasteczek ruchu drogowego w szkołach), współpracuje z dyrekcjami szkół w zakresie bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.


Rejon służbowy Nr 30 mł. asp.  Mariusz Jachymski,
telefon (44) 616-11-77,   516- 436- 941
e-mail: dzielnicowy.grabica3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

Dzielnicowy mł.asp. Mariusz Jachymski w okresie od 01.01.2018r do 30.06.2018r prowadzi działania priorytetowe związane z niewłaściwym parkowaniem oraz zaśmiecaniem drogi przez pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z terenu budowy magazynów w miejscowości Wola Bykowska. Działania te są prowadzone przy udziale WRD KMP w Piotrkowie Tryb, współpracuje z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Grabica. WORD w Piotrkowie Tryb..( organizacja miasteczek ruchu drogowegow szkołach), współpracuje z dyrekcjami szkół w zakresie bezpieczenstwa na terenie placówek oświatowych.