Podstrony - Struktura

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300,  ul. Szkolna 30/38
tel. (47) 846-12-03
e-mail: pgik@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Naczelnik  Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP
podinsp. Sebastian Chrzęst

tel. (47) 846-12-50,   fax. (47) 846-11-41


Sekretariat:
tel. (47) 846-12-03

Zakres zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją:

1. Prowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych i procesowych mających na celu ujawnianie przestępstw gospodarczych i ich sprawców oraz wspomaganie w tym zakresie pracy w podległych komisariatach policji.
2. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach w celu skutecznej realizacji procesu wykrywczego.
3. Współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami kontrolnymi oraz przedstawicielami organizacji rządowych i samorządowych, a także innymi organami ochrony prawnej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej.
4. Wykonywanie czynności zleconych przez prokuratury, sądy i inne jednostki Policji w zakresie zadań operacyjno – dochodzeniowych.
5. Rozpoznawanie, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw korupcyjnych.
6. Rozpoznawanie nowych mechanizmów przestępczego działania oraz metod ich maskowania.
7. Organizowanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych.
8. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie przestępstw korupcyjnych.
9. Organizowanie współpracy z innymi komórkami jednostki w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej.
10. Wykonywanie czynności zleconych przez prokuratury, sądy i inne jednostki Policji w zakresie zadań operacyjno – dochodzeniowych. 

 


antykorupcja@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 

Telefon antykorupcyjny: (47) 846-11-92

Ponadto można kontaktować się na nr telefonów podane poniżej:
Telefon: (47) 846- 13- 50 do 52

UWAGA!
Zgodnie z art. 229§6 kk, art. 230a§ 3 kk i art. 296a§5 kk Ustawy Kodeks Karny z dnia 01.07.2003 r. nie podlega karze ten, kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, jeżeli korzyść majątkowa lub jej obietnica zostały przyjęte a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ ścigania i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten dowiedział się o przestępstwie. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami we wszystkich sprawach o charakterze korupcyjnym.

Powrót na górę strony