Wydział Prewencji - Podstrony - Struktura - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Podstrony - Struktura

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
97-300,  ul. Szkolna 30/38
tel. (0-44) 647 94 69, fax. (0-44) 647 94 54

 

 

Punkt Przyjęć Interesantów
wtorek 10.00- 11.30
czwartek 18.00- 19.00
dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z Wydziału Prewencji, tel. kontaktowy 44 647-95-20

Punkt mieści się przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71, 11 piętro lokal 102

 

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP
podinsp. Marcin Dziubecki
tel. 44 647 94 52

 

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
asp. szt. Tomasz Pałubski
tel. 44 647 95 55

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KMP
asp.szt. Marek Kubiak
tel. 44 647 95 20

Zespół ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP
tel. 44 647 91 79

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP

tel. 44 647 92 08

Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP

tel. 44 647 94 71

 

Zakres zadań Wydziału Prewencji:

                    1)  prowadzenie postępowań  wyjaśniających  w sprawach  o wykroczenia;

2)  występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego;
3)  opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie koncepcji działań profilaktycznych w zakresie prewencji kryminalnej oraz realizacja programów prewencyjnych;

4)  realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

5)  prowadzenie  rozpoznania  pod  względem  osobowym, terenowym zjawisk
i zadań mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

6)  realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń;

7) przyjmowanie, szczegółowe  sprawdzanie,  wydawanie  i  terminowe
zwalnianie osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia;

8)   zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie;

9)   zapewnienie ciągłości służby na stanowisku kierowania Komendy;

10) nadzór nad alarmowaniem w Komendzie;

11) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi  Komendy w zakresie właściwości wydziału,

   12) wykrywanie popełnianych przez nieletnich czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji, ujawnianie i eliminowanie źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich;

   13) opracowywanie analizy wyników oraz koordynacja działań w obszarze małoletnich
i nieletnich w zakresie prewencyjnym, dochodzeniowo – śledczym i operacyjnym;

   14) prowadzenie czynności w zakresie poszukiwań nieletnich oraz zaginionych małoletnich (poszukiwania opiekuńcze).