Działania

Działania prewencyjno kontrolne podejmowane na drogach powiatu piotrkowskiego

„NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” – czyli działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych i rowerzystów. W ostatnich latach prowadzonych jest wiele kampanii społecznych, których celem jest popularyzacja alternatywnych środków transportu m.in. w postaci komunikacji publicznej i korzystania z rowerów kosztem rezygnacji z indywidualnych środków samochodowych. Powoduje to zwiększenie ruchu pieszego i rowerowego, a jednym z priorytetów Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa tym uczestnikom ruchu. Policjanci pomagają budować właściwe relacje na linii kierujący – pieszy, propagują przepisy określające prawidłowe użytkowanie dróg przez osoby piesze i rowerzystów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nadzorem objęte są odcinki dróg i przejścia dla pieszych, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Podczas działań policjanci zwracają baczną uwagę na wykroczenia drogowe popełniane przez pieszych jak i kierujących pojazdami względem pieszych, w szczególności w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Ponadto policjanci zachęcają do codziennego stosowania elementów odblaskowych.


„ALKOHOL I NARKOTYKI”  – działania szczególne ze względu na to, że nadużywanie alkoholu jest jednym najważniejszych problemów społecznych w Polsce. Statystyki pokazują, że w ostatnich latach występuje stała tendencja spadkowa liczby osób, które decydują się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Chcąc zachować tę tendencję spadkową policjanci prowadzą działania pod nazwą „Alkohol i Narkotyki”, zwiększając ich częstotliwość oraz ilość uczestników ruchu drogowego poddanych kontroli pod kątem trzeźwości. Kontrole są przeprowadzane w ciągu całej doby o różnych porach oraz w różnych miejscach, począwszy od głównych ciągów komunikacyjnych po najmniej uczęszczane drogi gminne. Policjanci w działaniach wykorzystują nowoczesne urządzenia pomiarowe, umożliwiające przeprowadzanie badań kierujących w bardzo krótkim czasie –to minimalizuje czas jednorazowej kontroli do kilku sekund i pozwala na zwiększenie liczby skontrolowanych kierujących.


„PASY” – to działania kontrolne ukierunkowane na egzekwowanie przestrzegania przepisów o stosowaniu przez kierujących i pasażerów pasów bezpieczeństwa. To właśnie pasy bezpieczeństwa są najskuteczniejszym środkiem zapobiegającym powstawaniu obrażeń u kierowców i pasażerów. Wysoka śmiertelność wypadkowa bierze się między innymi stąd, że wciąż zbyt wiele osób nie stosuje się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz urządzeń do przewozu dzieci. W związku z tym, że korzystanie z urządzeń bezpieczeństwa biernego może uratować zdrowie a nawet życie  - nadzór nad tym obowiązkiem jest jednym z priorytetowych zadań Policji. W trakcie działań policjanci zwracają uwagę na obowiązek korzystania z pasów przez wszystkich - kierowców i pasażerów a także zgodny z przepisami sposób przewożenia dzieci.


„PRĘDKOŚĆ” – to właśnie prędkość jest podstawowym elementem warunkującym długość drogi hamowania. Przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierowców to szczególnie niebezpieczna i niestety nagminna forma zachowań. Większość kierujących pojazdami nie łączy faktu przekroczenia dopuszczalnej prędkości z natychmiastowym wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W województwie łódzkim – podobnie jak na terenie całego kraju- przekroczenie dopuszczalnej prędkości rokrocznie jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. W wypadkach, gdzie przyczyną była nadmierna prędkość ginie największa liczba osób. Działania „Prędkość” ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa na drogach przez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Zmniejszenie zagrożenia związanego z prędkością to jedno z priorytetowych działań Policji.


„TRUCK / BUS” – działania prewencyjno- kontrolne ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących podczas wykonywania przewozu drogowego oraz dotyczących stanu technicznego autobusów. W działaniach szczególną kontrolą objęta jest także prawidłowość wykonywania transportu drogowego rzeczy, stanu technicznego oraz obowiązkowego wyposażenia pojazdów oraz zespołów pojazdów używanych do tego rodzaju przewozów a także eliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa porządku w ruchu drogowym powodowanego przez kierujących samochodami ciężarowymi.


„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” – to działania prowadzone w czasie roku szkolnego. Działania te ukierunkowane są m.in. na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do oraz ze szkoły, kształtowanie odpowiednich postaw komunikacyjnych, zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz nauka w praktyce umiejętności odpowiedzialnego korzystania z dróg.


„BEZPIECZNE WAKACJE (FERIE)” – podejmowane co roku zgodnie z kalendarzem działania, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkim uczestnikom tegoż ruchu w związku z występującym nasilonym ruchem pojazdów w w/w okresach.

Powrót na górę strony