Twój dzielnicowy

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

 

 

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych

 

 • Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
 • Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 • Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 • Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
 • Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
 • Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

 

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

 

 
                                             Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab. Radosław Jakóbczak
telefon 47 846-15-20
adres e-mail: radoslaw.jakobczak@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Połączenia telefoniczne bedą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby


W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym prosimy o kontakt
z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub dyżurnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 


                                                                       DZIELNICOWI

Rejon służbowy numer 1 - sierż. sztab. Piotr Lebelt

telefon 47 846-15-06, 516- 436-763
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów do granic miasta (numery nieparzyste), trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ulica Twardosławicka i Polna (numery parzyste) do ulicy Armii Krajowej - ulica Armii Krajowej do ulicy Szkolnej (numery nieparzyste), ulica Szkolna (numery parzyste) do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ulicy Słowackiego. 

Dzielnicowy sierż. sztab.Piotr Lebelt w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką wykroczeń i przestępstw w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Kostromskiej 50 związanych z zakłócaniem ładu i porządku, aktami wandalizmu, zakłócaniu ciszy nocnej i demoralizacją. Z uwagi na grupowanie się młodzieży, szczególności w rejonie boiska po zajęciach szkolnych i w weekendy wskazane miejsce staje się podatne na przedmiotowe zagrożenia co prowadzi do obniżenia poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów oraz użytkowników terenu. Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie występowania wykroczeń, podniesienie świadomości u nieletnich dotyczących odpowiedzialności karnej oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa. W ramach działań dzielnicowy wspólnie z patrolami Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, Wydziału Wywiadowczego oraz Straży Miejskiej obejmie teren szczególnym nadzorem prewencyjnym jak i również przy współpracy z Dyrekcją Szkoły przeprowadzi działania profilaktyczne oraz pogadanki z uczniami.

 

 

 


Rejon służbowy  numer 2 – dzielnicowa mł.asp.  Sylwia Gołąb,
telefon 47 846- 15-15, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Ulica Polna i Twardosławicka do granic miasta (numery nieparzyste), ulica Armii Krajowej do ulicy Łódzkiej (numery nieparzyste), ulica Łódzka do granic miasta (numery parzyste).

Dzielnicowa mł.asp.  Sylwia Gołąb w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024r roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką bezdomności, oraz dewastacji i kradzieży z włamaniem do domków letniskowych w rejonie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ulicy Gęsiej oraz Brzeźnickiej w Piotrkowie Tryb., gdzie według zgłoszeń czynów tych mogą dokonywać osoby bezdomne. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego, a także współpraca z Zarządem ROD „Słoneczna Polana”, „Pod Herbem” mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie, oraz zwiększyć wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i działkowiczów.

 

Rejon służbowy numer 3 – sierż. sztab. Sebastian Jóźwik
telefon 47 846-15-15, 516- 436 - 792
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Ulica Szkolna od torów kolejowych do ulicy Armii Krajowej(numery nieparzyste), ulica Armii Krajowej (numery parzyste) do ulicy Łódzkiej, ulica Łódzka (numery nieparzyste) do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ulicy Polnej do granic miasta.

Dzielnicowy sierż. sztab. Sebastian Jóźwik w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. prowadzi działania priorytetowe w rejonie terenu skweru i placu zabaw znajdującego przy ulicy Wysokiej 8, gdzie zidentyfikowano to miejsce jako szczególnie zagrożone popełnianiem wykroczeń związanych z zakłóceniami porządku publicznego, zwłaszcza zakłócaniu ciszy nocnej, zaśmiecaniu- związane jest to głównie ze spożywaniem alkoholu w rejonie skweru i placu zabaw. Grupujące się tam osoby swoim zachowaniem często głośnym i wulgarnym przyczyniają się do obniżania porządku, a w związku z tym spada poczucie bezpieczeństwa wśród użytkowników (zwłaszcza dzieci) jak i okolicznych mieszkańców. Celem działań priorytetowych jest ograniczenie liczby czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie poprzez przeciwdziałanie ich popełniania, dążenie do ograniczenia w znacznym stopniu grupowania się osób spożywających alkohol oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, użytkowników terenu oraz mieszkańców. Dzielnicowy w trakcie obchodu służbowego przeprowadzi zwiększone kontrole tego rejonu z uwagą na wykroczenia, podejmie współpracę z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w tym zakresie oraz nawiąże kontakt z okolicznymi placówkami handlowymi sprzedającymi alkohol celem cyklicznego przypominania o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz osobom poniżej 18-tego roku życia.

 

Rejon służbowy numer 4 – st. post. Magdalena Rysińska
telefon 47 846- 15-06, 516- 436 - 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Ulica Wojska Polskiego (numery nieparzyste) od torów kolejowych do ulicy Stronczyńskiego (numery nieparzyste) do ulicy Cmentarnej, ulica Stronczyńskiego (numery parzyste) do alei Piłsudskiego - aleja Piłsudskiego (numery nieparzyste) do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ulicy Wojska Polskiego. 

Dzielnicowy st. post. Magdalena Rysińska w okresie od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe skoncentrowane w obrębie śródmiejskiego Parku Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem południowej części parku. W rejonie tym dochodzi do grupowania się elementu pijackiego i przestępczego, który swoim zachowaniem zakłóca ład i porządek publiczny, spożywa alkohol, niszczy i dewastuje mienie, zaczepia osoby spacerujące a także dopuszcza się popełniania innych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa i przestępstw. Zachowania te doprowadzają do obniżenia poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Szczególnie narażoną na te czyny częścią Parku Jana Pawła II są miejsca mocno zadrzewione od strony południowej pomnika patrona parku jak również teren od strony H. Sienkiewicza. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego jak również nadzór dzielnicowego mają za zadanie zredukować ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz społeczności lokalnej.

Rejon służbowy numer 5 – dzielnicowy - mł. asp. Marcin Czerwiec
telefon 47 846 - 11-54, 516-436-795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ulicy  Wojska Polskiego do granic miasta, ulica Inżynierska (cała) do ulicy Cmentarnej - ulica Cmentarna do ulicy Wojska Polskiego - ulica. Wojska Polskiego (numery nieparzyste) od ulicy Cmentarnej do Wolborskiej, ulica Wolborska (numery parzyste) do ulicy Rakowskiej - ulica Rakowska  (numery parzyste) do granic miasta.

Dzielnicowy mł.asp. Marcin Czerwiec w okresie od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe na podstawie analizy zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń własnych w rejonie ulicy Kwiatowa 33, 33A w Piotrkowie Tryb. dotyczących gromadzenia się osób dopuszczających się niszczenia i dewastacji mienia, zaśmiecaniu oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego. Dzielnicowy obejmie nadzorem omawiany teren przeprowadzając kontrole pod kątem ujawnienia sprawców niszczenia mienia oraz wykroczeń szczególnie uciążliwych, w celu zapobiegania tego rodzaju czynom. Nawiąże kontakt i współpracę z administratorem nieruchomości. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

Rejon służbowy numer 6 - dzielnicowy mł. asp. Marcin Czerwiec
telefon 47 846 - 11-54, 516-436-795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Ulica Sulejowska (numery nieparzyste) od ulicy Wyzwolenia do granic miasta, ulica Wyzwolenia (numery nieparzyste) od ulicy Sulejowskiej do ulicy Wolborskiej - ulica Wolborska (numery nieparzyste) do ulicy Rakowskiej - ulica Rakowska (numery nieparzyste) do granic miasta.

Dzielnicowymł. asp. Marcin Czerwiec w okresie od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe na podstawie analizy zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń własnych w rejonie ulicy Szmidta 13 w Piotrkowie Tryb. dotyczących gromadzenia się osób dopuszczających się niszczenia i dewastacji mienia, zaśmiecaniu oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego. Dzielnicowy obejmie nadzorem omawiany teren przeprowadzając kontrole pod kątem ujawnienia sprawców niszczenia mienia oraz wykroczeń szczególnie uciążliwych, w celu zapobiegania tego rodzaju czynom. Nawiąże kontakt i współpracę z administratorem nieruchomości. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

Rejon służbowy numer 7 - dzielnicowa sierż. Edyta Drygaś
telefon 47 846 - 15-11, 516-436-877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Ulica Kopernika (numery parzyste) od ulicy Stronczyńskiego do Ronda Sulejowskiego, ulica Sulejowska (numery nieparzyste) do ulicy Wyzwolenia - ulica Wyzwolenia  (numery parzyste) do ulicy Wolborskiej, ulica Wojska Polskiego (numery nieparzyste) do ulicy Stronczyńskiego - ulica Stronczyńskiego (numery nieparzyste) do alei Piłsudskiego.

Dzielnicowa sierż. Edyta Drygaś  w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe w rejonie Rynek Trybunalski i Plac Czarnieckiego. Jak wynika z ustaleń oraz zgłoszeń okolicznych mieszkańców w miejscu tym dochodzi do spotkań i grupowania się elementu pijackiego i przestępczego, który swoim zachowaniem zakłóca ład i porządek publiczny, spożywa alkohol a także dopuszcza się popełniania innych wykroczeń szczególnie uciążliwych. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

Rejon służbowy numer 8 - dzielnicowy sierż. sztab. Przemysław Jednoróg

telefon 47 846-15-11, 516 - 436-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


Aleje Kopernika (numery nieparzyste) od ulicy Batorego do Ronda Sulejowskiego, ulica Sulejowska (numery parzyste) od Ronda Sulejowskiego do granic miasta, ulica Batorego (numery parzyste) od alei Kopernika do ulicy Reymonta - ulica Reymonta (numery parzyste) do ulicy Roosevelta - ulica Roosevelta (numery parzyste) do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ulicy Roosevelta do granic miasta.

Dzielnicowy sierż. sztab. Przemysław Jednoróg w okresie od 1.01.2024 roku do 30.06.2023 roku prowadzi działania priorytetowe skoncentrowane w obrębie ulicy Żeromskiego 8, gdzie w ostatnim czasie dochodziło do niestosowania się przez kierujących do znaku B-36- zakaz zatrzymywani się. Działania prewencyjne dzielnicowego skierowane są ku wyeliminowaniu notorycznego zatrzymywania się i parkowania na zakazie w porach rannych i popołudniowych w tym rejonie przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego, co w konsekwencji poprawi stan bezpieczeństwa we wskazanym miejscu. Ponadto dzielnicowy przeprowadzi spotkania profilaktyczne z uczniami pobliskich szkół celem omówienia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Rejon służbowy numer 9 – dzielnicowy ,mł.asp. Adam Kuśmierek,
telefon 47 846-15-14, 516- 436-809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Ulica Roosevelta (numery nieparzyste) od torów kolejowych do ulicy Reymonta - ulica Reymonta (numery nieparzyste) do ulicy Batorego- ulica Batorego (numery nieparzyste) do alei Kopernika – aleje Kopernika  (numery nieparzyste) do alei Piłsudskiego- aleje Piłsudskiego (numery parzyste) do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od alei Piłsudskiego do ulicy Roosevelta.

Dzielnicowy mł.asp. Adam Kuśmierek w okresie od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe w rejonie ul. Czarnej na wysokości numeru 3 ( za garażami ) dochodzi do przechodzenia przez tory w miejscu niedozwolonym, w wskazanym miejscu zagrożonym, osoby przechodzą prostopadle do torów w kierunku ul. Częstochowskiej gdzie znajduje się na terenie zielonym między zabudowaniami a torowiskiem opuszczony pustostan gdzie w okresie zimowo – wiosennym gromadzą się bezdomni, którzy w godzinach wieczornych od godz. 20:00 do 23:00 rozpalają ognisko w celu ogrzania się lub przygotowania posiłków. Spożywają w tym miejscu alkohol zaśmiecając przy tym teren przyległy do pustostanu. Dzielnicowy przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej, funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego przeprowadzi oraz Służby Ochrony Kolei działania mające na celu ujawnienie sprawców tych wykroczeń, co w konsekwencji poprawi stan bezpieczeństwa we wskazanym miejscu. Ponadto dzielnicowy nawiąże kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz mieszkańcami osiedla, rozmawiając na temat postępowania w przypadku sytuacji związanych z naruszeniami prawa. Celem działania jest zmniejszenie liczby czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 


Rejon służbowy numer 10 - dzielnicowy mł.asp. Robert Białasiński
telefon 47 846-15-14, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Aleje Sikorskiego (numer nieparzyste) od granic miasta do ulicy Armii Krajowej - ulica Armii Krajowej (numery nieparzyste) do ulicy Żelaznej- ulica Żelazna (numery nieparzyste) do ulicy Roosevelta (numery nieparzyste) od ulicy Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.

Dzielnicowy mł.asp. Robert Białasiński w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe na terenie przyległym do parkingu samochodowego usytuowanego przy ulicy Dmowskiego 38B, a ulicą Gałczyńskiego numer 1 i 3 wraz z przyległym do niego terenem zielonym, który znajduje się między wyżej wymienionymi ulicami oraz terenem sklepu osiedlowego przy ulicy Iwaszkiewicza 1. Na podstawie analizy zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dochodzi do grupowania się osób które spożywają alkohol, zakłócając przy tym ład i porządek publiczny oraz dopuszczają się dewastacji mienia. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się na wskazanym terenie, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

Rejon służbowy numer 11 – dzielnicowy sierż. sztab. Kamil Koźmiński
telefon  47 846--11-54, 516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Aleje Sikorskiego (numery parzyste) od granic miasta do ulicy Kostromskiej - ulica Kostromska (numery parzyste) od alei Sikorskiego do ulicy Belzackiej - ulica Belzacka (numery nieparzyste) od ulicy Kostromskiej do ulicy Armii Krajowej - ulica Armii Krajowej (numery nieparzyste) do ulicy Słowackiego - ulica Słowackiego (numery parzyste) od ulicy Armii Krajowej do granic miasta. 

Dzielnicowy sierż. sztab. Kamil Koźmiński w okresie od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłóceń porządku i ładu publicznego, spożywania alkoholu, niszczenia i zaboru mienia w rejonie przyległym do wieżowca przy ul. Słowackiego 86/88. Ponadto mieszkańcy w/w bloku zgłaszają gromadzenie się osób bezdomnych na klatkach schodowych, które zanieczyszczają je poprzez załatwianie tam potrzeb fizjologicznych. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego, a także nawiązanie kontaktu z zarządcą nieruchomości i terenu przyległego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Wzmożona współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz akcja informacyjna ma na celu poprawienie bytu osób bezdomnych w okresie zimowym.

 

Rejon służbowy numer 12 - dzielnicowa sierż. Edyta Drygaś
telefon 47 846-15-11, 516-436-877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


Ulica Słowackiego (numery parzyste) od ulicy Armii Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ulicy Słowackiego do ulicy Roosevelta - ulica  Roosevelta (numery parzyste) do ulicy Żelaznej - ulica Żelazna (numery parzyste) do ulicy Armii Krajowej - ulica Armii Krajowej (numery parzyste) do alei Sikorskiego, aleje Sikorskiego  (numery parzyste) od ulicy Armii Krajowej do ulicy Kostromskiej - ulica Kostromska (numery nieparzyste) do ulicy Belzackiej - ulica Belzacka (numery parzyste) do ulicy Armii Krajowej - ulica Armii  Krajowej (numery parzyste) do ulicy  Słowackiego.

Dzielnicowa sierż. Edyta Drygaś w okresie od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe w rejonie sklepu zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej 22A oraz przyległego osiedla Belzacka 23 i 21 oraz zlokalizowanym na tym osiedlu od ulicy Belzackiej placem zabaw a także domów jednorodzinnych w ulicy zwanej „Starą Belzacką”. Jak wynika z ustaleń oraz zgłoszeń okolicznych mieszkańców w miejscu tym dochodzi do spotkań i grupowania się elementu pijackiego i przestępczego, który swoim zachowaniem zakłóca ład i porządek publiczny, spożywa alkohol, po czym zaśmieca ulicę, chodnik i teren zielony ogólnodostępny butelkami, puszkami, petami jak i własnymi odchodami a także dopuszcza się popełniania innych wykroczeń szczególnie uciążliwych i zaczepia przechodniów. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznego osiedla i domków jednorodzinnych.


 

 

 

 

 

                                                      
 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY i POSTERUNKI


                     Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: adam.szaler@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. 47 846-16-72
Kierownik Posterunku Policji
asp. Adam Szmydt

Dzień i Godziny przyjęć: każdy poniedziałek 10:00 - 14:00

 

Rejon służbowy nr 13  sierż. Adam Swarbuła
telefon 47 846-16-75,   516-436-918
e-mail: dzielnicowy.wolborz1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 

Dzielnicowy,  sierż. Adam Swarbuła  w okresie od 01.01.2024r do 30.06.2024r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niszczenia infrastruktury drogowej poprzez wjazd pojazdów ciężarowych niestosujących się do znaku B-18 na terenie miejscowości Wolbórz oraz miejscowości Młoszów. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają na celu zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Dzielnica nr 14

Rejon służbowy nr 14,   asp. Bartosz Kondraciuk
telefon 47 846-16-75,516- 436- 907
e-mail: dzielnicowy.wolborz2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


miejscowości:  Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,   Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,  
 
Starszy dzielnicowy,   asp. Bartosz Kondraciuk w okresie od 01.01.2024r do 30.06.2024r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niszczenia infrastruktury drogowej poprzez wjazd pojazdów ciężarowych niestosujacych się do znaku B-18 na terenie miejscowości Wolbórz. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają na celu zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

 

 

Rejon służbowy nr 15, sierż. Monika Szymańska
telefon 47 846-16-75,  516-436-878
e-mail: dzielnicowy.wolborz4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Wola Moszczenicka, Białkowice, Gazomia Stara, Gazomia Nowa, Pomyków,

Dzielnicowa, sierż. Monika Szymańska  w okresie od 01.01.2024r do 30.06.2024r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niestosowania się przez kierujących pojazdami mechanicznymi do zanku nakazu jazdy w prawo oraz linii ciągłej w miejscowości Moszczenica na ul. Piotrkowskiej 15A. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają na celu zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Rejon służbowy nr 16, mł.asp. Paweł Radoszewski
telefon 47 846-16-75,516- 436-880
e-mail: dzielnicowy.wolborz3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock, Baby

Dzielnicowy, mł.asp. Paweł Radoszewski w okresie od 01.01.2024r do 30.06.2024r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania ładu i porządku publicznego, niszczenia mienia, zaśmiecania oraz spożywania alkoholu w miejscowości Jarosty na ul. Nowej 2 w obrębie sklepu spożywczego. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Dzielnica nr 17

Rejon służbowy nr 17,st. post. Edyta Daroch
telefon 47 846-16-75,516- 436- 898 
e-mail: dzielnicowy.wolborz5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie

Dzielnicowa, st. post. Edyta Daroch w okresie w okresie od 01.01.2024r do 30.06.2024r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niewłaściwego parkowania oraz przekraczania prędkości w pobliżu Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz w pobliżu ulic Reymonta i Księża Wieś. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu, Wydziału Ruchu Drogowego, oraz przy udziale Władz Gminy oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Czarnocinie mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w ruchu drogowym we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców, oraz uczniów szkoły i ich rodziców.

 


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie

e-mail: komendant.sulejow@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy nr 18, asp. Tomasz Suwa
telefon ,  516- 437- 034
e-mail: dzielnicowy.sulejow1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 

Dzielnicowy asp. Tomasz Suwa w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełnianie wykroczeń społecznie uciążliwych takich jak: niszczenie mienia użytku publicznego, zakłócanie ładu, porządku publicznego i spoczynku nocnego, oraz możliwości zażywania środków odurzających i spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem przez osoby grupujące się na terenie kompleksu rekreacyjno–wypoczynkowego usytuowanego w Sulejowie w rejonie ulic Piotrkowska, Szkolna, Polna jest to gmina Sulejów, pow. piotrkowski. woj. łódzkie. Prowadzone działania prewencyjne przez funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Sulejowie oraz podmiotów poza policyjnych takich jak Urząd Miasta w Sulejowie, Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie, Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie mają za zadanie uświadamiać o konsekwencjach prawnych tego rodzaju zachowań wśród osób dopuszczających się omawianych czynów i wpłynąć na spadek popełniania tego rodzaju wykroczeń w danym miejscu a co za tym idzie wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zamieszkujących w sąsiedztwie wspomnianego rejonu oraz osób korzystających z kompleksu.

 

 
Rejon służbowy nr 19,  sierż. Krystian Piotrowski
telefon ,516-437-126
e-mail: dzielnicowy.sulejow2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, Konfederatów Barskich, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Grota Roweckiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.

 

Dzielnicowy  sierż. Krystian Piotrowski w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niestosowania się do znaku B-22 „ zakaz skręcania w prawo ”, znaku B-21 „ zakaz skręcania w lewo ”, które znajdują się w miejscowości Sulejów na skrzyżowaniach ulic Opoczyńska / Dworcowa oraz ulic Konecka/ Dworcowa oraz niestosowania się do znaku B-1 „ zakaz ruchu w obu kierunkach”, który znajduje się w miejscowości Sulejów ul. Dworcowa. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale f-szy Komisariatu Policji w Sulejowie, dokonywanie kontroli ulicy Dworcowej przez Dzielnicowego podczas służb obchodowych oraz współpraca z Urzędem Miejskim w Sulejowie, WRD KMP w Piotrkowie Tryb., GDDKiA – Rejon w Opocznie mają za zadanie zmniejszyć ilość popełnianych wykroczeń w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród osób zamieszkujących daną miejscowość.

Rejon służbowy nr 20, st. post. Patryk Olejnik
telefon ,  516- 437-091
e-mail: dzielnicowy.sulejow3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.

Dzielnicowy st. post. Patryk Olejnik  w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niestosowania się do znaku B-5 „ zakaz wjazdu samochodów ciężarowych ” na drodze gminnej numer 110405E w miejscowości Łęczno, powiat: piotrkowski, województwo: łódzkie. Prowadzone działania prewencyjne przez funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Sulejowie oraz podmioty poza policyjne takie jak Urząd Miasta Sulejowie, sołtysa miejscowości Łęczno mają za zadanie uświadamiać o konsekwencjach prawnych tego rodzaju zachowań wśród osób dopuszczających się powyższego wykroczenia i wpłynąć na spadek popełniania tego rodzaju wykroczeń w danym miejscu, a co za tym idzie wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zamieszkujących w sąsiedztwie wspomnianego rejonu oraz osób korzystających z drogi gminnej.

 

Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon ,  516- 437- 123, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
  
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podkałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Nejman w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024r. roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką – wykroczeń uciążliwych w postaci wypalania gałęzi, traw, liści na terenie Ogródków Działkowych SAHARA w miejscowości Witów Kolonia. Zjawisko zobrazowane poprzez interwencje zgłaszane przez działkowiczów oraz mieszkańców miejscowości Witów Kolonia. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale f-szy Komisariatu Policji w Sulejowie oraz współpraca z Urzędem Miejskim w Sulejowie, Miejskim Zakładem Komunalnym w Sulejowie, Zarządem Ogródków Działkowych SAHARA, oraz sołtysem miejscowości Witów Kolonia. Zadanie dążenie do całkowitego wyeliminowania zjawiska w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

 

Rejon służbowy nr 22, post. Adrian Purgał

telefon ,  516- 437- 062, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
 
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. 

Dzielnicowy post. Adrian Purgał 

w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełnianie wykroczeń społecznie uciążliwych takich jak: niszczenia mienia użytku publicznego, zakłócania ładu, porządku publicznego i spoczynku nocnego, oraz zażywania środków odurzających i spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem przez osoby grupujące się na terenie boiska szkolnego usytuowanego w Aleksandrowie. Prowadzone działania prewencyjne przez funkcjoanriuszy oraz podmiotów pozapolicyjnych, takich jak Urząd Gminy w Aleksandrowie, sołtys miejscowości Aleksandrów, mają za zadanie uświadamiać o konsekwencjach prawnych tego rodzaju zachowań wśród osób dopuszczających się omawianych czynów i wpłynąć na spadek popełniania tego rodzaju wykroczeń w danym miejscu, a co za tym idzie wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zamieszkujących w sąsiedztwie wspomnianego rejonu oraz osób korzystających z boiska.

                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach

e-mail: mariusz.adamek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Rejon służbowy nr 23,  asp.szt. Krzysztof Kaczmarek,
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 221
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
 

Dzielnicowy asp.szt. Krzysztof Kaczmarek w okresie 01.01.2024r. do 30.06.2024r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży , spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem , zakłócanie spokoju , nieobyczajne wybryki, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz niszczenia mienia w rejonie Biblioteki Gminnej położonej przy ul. Przedborskiej 4 w Gorzkowicach, gdzie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń od poniedziałku do piątku w godz. wieczornych. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Gorzkowicach oraz Sołtysem Sołectwa mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców .

 

  
Rejon służbowy nr 24,  asp.sztab. Waldemar Kozłowski
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 153
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
 

Dzielnicowy asp.sztab. Waldemar Kozłowski w okresie 01.01.2024r. do 30.06.2024r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką należytego oznaczenia/ wyposażenia posesji w tabliczkę z numerem porządkowym w miejscowości Górale – gm. Łęki Szlacheckie . Wyeliminowanie tych negatywnych zjawisk bezsprzecznie pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez sprawne dotarcie na miejsce służb ratunkowych.
Rejon służbowy nr 25,   asp. Marcin Kowalski,
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 163
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
 

Dzielnicowy  asp. Marcin Kowalski w okresie 01.01.2024r. do 30.06.2024r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem , zakłócanie spokoju , nieobyczajne wybryki, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności w rejonie sklepu spożywczo przemysłowego mieszczącego się w Stobnicy nr 1a, gdzie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń w godzinach funkcjonowania placówki. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Ręcznie oraz Sołtysem Sołectwa Stobnica mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców .

               Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Rozprzy

 

 


Rejon służbowy numer 26 sierż. sztab. Krystian Kluza
telefon 47 846-09-97   516- 437-227
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.

Dzielnicowy sierż. sztab. Krystian Kluza w okresie 01.01.2024r. do 30.06.2024r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem , zakłócanie spokoju , nieobyczajne wybryki, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności w rejonie sklepu spożywczo przemysłowego mieszczącego się w Łochyńsku pod nr 56 oraz na pobliskim przystanku autobusowym , gdzie także dochodzi do opisywanych zdarzeń i jest wcześniej spożywany alkohol zakupiony w opisywanym sklepie, do tego typu zdarzeń dochodzi w godz. wieczornych. We wszystkie dni tygodnia , gdy placówka funkcjonuje. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Rozprzy, Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Sołtysem Sołectwa Łochyńsko mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców .

 Rejon służbowy nr 27,  mł. asp.Marcin Błaszczyk
telefon 47 846-09-97   516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.p

- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.

Dzielnicowy mł. asp. Marcin Błaszczyk w okresie 01.01.2024r. do 30.06.2024r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem , zakłócanie spokoju , nieobyczajne wybryki, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności w rejonie sklepu spożywczego Żabka mieszczącego się w Niechcicach przy ul. Częstochowskiej 6, gdzie także dochodzi do opisywanych zdarzeń w godz. wieczornych. We wszystkie dni tygodnia , gdy placówka funkcjonuje. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Rozprzy, Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Sołtysem Sołectwa Niechcice mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

 


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
 

e-mail: michal.radzinski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Woli Krzysztoporskiej
97-371 Wola Krzysztoporska
ul. Piotrkowska 2A
tel. 47 846 - 16 - 61
Kierownik Posterunku Policji
asp. sztab. Rafał Olczyk

Dzień i Godziny przyjęć: każdy poniedziałek 10:00 - 14:00

 

Rejon służbowy  Nr 28, mł.asp. Adrian Radziszewski
telefon 516-436-977, 
e-mail: dzielnicowy.grabica1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.

Dzielnicowy mł.asp. Adrian Radziszewski w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego i Sali OSP w Gomulinie, oraz stacji Orlen poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , przedstawicielami sołectwa Gomulin. strażą OSP w Gomulinie w rejonie.

 


Rejon służbowy  Nr 29,  asp. Mariusz Jachymski
telefon , 516-436-941
e-mail: dzielnicowy.grabica2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.

Dzielnicowy  asp. Mariusz Jachymski w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką związaną z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt-biegające psy wybiegające na jezdnię, atakujące przechodniów poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , przedstawicielami sołectw w rejonie.


Rejon służbowy Nr 30 st. asp. Hubert Michalak
telefon ,   516-436-002
e-mail: dzielnicowy.grabica3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

Dzielnicowy st. asp. Hubert Michalak w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego przez obywateli Ukrainy zamieszkujących w Woli Bykowskiej. Współpracuje z władzami Gminy Grabica oraz mieszkańcami Woli Bykowskiej.

 

 

 • Paweł Radoszewski
 • Piotr Lebelt
 • Przemysław Jednoróg.
Powrót na górę strony