Twój dzielnicowy

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

 

 

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych

 

 • Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
 • Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 • Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 • Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
 • Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
 • Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

 

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

 

 
                                             Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp.szt. Marek Kubiak
telefon 47 846-15-20, kom. 516-438-313
adres e-mail: marek.kubiak@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Punkty Przyjęć Interesantów:

1 Punkt mieści się przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71, 11 piętro lokal 102

   wtorek     10:00-12:00

   czwartek  17:00-19:00

2 Punkt mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 127 B

   poniedziałek  10:00-12:00

   środa               17:00-19:00

dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z Wydziału Prewencji, tel. kontaktowy 47 846-15-20

 


Połączenia telefoniczne bedą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym prosimy o kontakt
z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub dyżurnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 


                                                                       DZIELNICOWI

Rejon służbowy nr 1 - asp. sztab. Adam Czogała

telefon 47 846-15-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów nr nieparzyste do granic miasta, trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ul. Twardosławicka i Polna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej do ul. Szkolnej nr nieparzyste, ul. Szkolna nr parzyste do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ul. Słowackiego. 

Dzielnicowy asp. sztab. Adam Czogała  w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z grupowaniem się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny oraz dokonujących uszkodzenia mienia na terenie placu Przychodni Lekarskiej nr 4 mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej nr 11 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wydziału Wywiadowczego mają na celu przeciwdziałanie popełnianiu czynów zabronionych na wskazanym terenie, ograniczenie w znacznym stopniu grupowania się osób zażywających środki odurzające oraz spożywających alkohol.

 


Rejon służbowy  nr 2 – dzielnicowa sierż. sztab. Sylwia Gołąb,
telefon 47 846- 15-15, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Polna i Twardosławicka nr nieparzyste do granic miasta, ul. A. Krajowej do ul. Łódzkiej nr nieparzyste, ul. Łódzka do granic miasta nr parzyste/.

Dzielnicowa sierż. sztab. Sylwia Gołąb w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką włamań do altan mieszczących się na terenie Rodzinnych Ogródkach Działkowych przy ul. Brzeźnickiej i Gęsiej w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego, a także współpraca z administratorem i działkowiczami mają za zadanie ograniczyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców pobliskiego osiedla.

Rejon służbowy nr 3 – mł. asp.Katarzyna Dębińska
telefon 47 846-15-15, 516- 436-792
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Szkolna nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. A. Krajowej – ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Łódzkiej - ul. Łódzka nr nieparzyste do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ul. Polnej do granic miasta.

Dzielnicowa mł. asp. Katarzyna Dębińska w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu osób gromadzących się w rejonie placu zabaw przy ul. Wysokiej 8 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z z zarządcą terenu, a także mieszkańcami pobliskich bloków mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych budynków.


Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy  -  asp. Arkadiusz Nowak,
telefon 47 846- 11-54,  516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Stronczyńskiego i nr nieparzyste do ul. Cmentarnej, ul. Stronczyńskiego nr parzyste do ul. Piłsudskiego - ul. Piłsudskiego nr nieparzyste do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ul. Wojska Polskiego. 

Dzielnicowy  asp. Arkadiusz Nowak w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania w rejonie dworca PKS znajdującego się przy ul. Grota Roweckiego w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z administracją dworca, mieszkańcami pobliskich budynków oraz właścicielami sklepów i restauracji mieszczących się na przyległym terenie mają za zadanie zwiększenie liczby ujawnianych sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego.

 

 
Rejon służbowy nr 5 – dzielnicowy - asp.szt. Radosław Jakóbczak,
telefon 47 846 - 11-54, 516-436- 795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ul. Wojska Polskiego do granic miasta, ul. Inżynierska cała do ul. Cmentarnej - ul. Cmentarna do ul. Wojska Polskiego - ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od ul. Cmentarnej do Wolborskiej, ul. Wolborska nr parzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr parzyste do granic miasta. 

Dzielnicowy asp.szt. Radosław Jakóbczak w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu przez osoby gromadzące się w rejonie ul. Kwiatowej nr 27 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z administratorem budynku, a także mieszkańcami przyległego osiedla mają za zadanie zmniejszenie liczby czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 6 - dzielnicowa sierż. sztab. Aneta Błędniak-Kałka,
telefon (47) 846-15-18, 516- 436- 798
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sulejowska nr nieparzyste od ul. Wyzwolenia do granic miasta, ul. Wyzwolenia nr nieparzyste od ul. Sulejowskiej do ul. Wolborskiej - ul. Wolborska nr nieparzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr nieparzyste do granic miasta.

sierż sztab. Aneta Błędniak-Kałka w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu, zaśmiecania w rejonie sklepu spożywczego "Społem" przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z zarządcą budynku, a także mieszkańcami przyległego osiedla mają za zadanie zmniejszenie liczby czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 7 -  dzielnicowy asp. Arkadiusz Nowak
telefon 47 846- 11-54,  516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika  nr parzyste od ul. Stronczyńskiego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr nieparzyste do ul. Wyzwolenia - ul. Wyzwolenia  nr parzyste do ul. Wolborskiej, ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste do ul. Stronczyńskiego - ul. Stronczyńskiego nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego.

Dzielnicowy  asp. Arkadiusz Nowakl w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia, zaśmiecania, spożywania alkoholu w rejonie sklepów od strony zaplecza przy ul. Wyzwolenia nr 16/24 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z zarządcą terenu, a także mieszkańcami pobliskich budynków mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się na wskazanym terenie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców sąsiadującego osiedla.

 

Rejon służbowy nr 8 - dzielnicowy  - asp. Mariusz Gal

telefon 47 846-15-18, 516- 438-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika nr nieparzyste od ul. Batorego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr parzyste od Ronda do granic miasta, ul. Batorego nr parzyste od ul. Kopernika do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr parzyste do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ul. Roosevelta do granic miasta.

Dzielnicowy  asp.  Mariusz Gal w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką demoralizacji osób nieletnich, spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania w rejonie sklepu "Justyna" przy ul. Czynszowej nr 4 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielami sklepu przy ul. Czynszowej nr 4 mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie.

Rejon służbowy nr 9 – dzielnicowy ,sierż. sztab.Adam Kuśmierek,
telefon 47 846-15-14, 516- 436-809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Roosevelta nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr nieparzyste do ul. Batorego- ul. Batorego nr nieparzyste do ul. Kopernika – ul. Kopernika  nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego- ul. Piłsudskiego nr parzyste do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od ul. Piłsudskiego do ul. Roosevelta.

Dzielnicowy sierż. sztab. Adam Kuśmierek, w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia oraz zaśmiecania w rejonie sklepu "Kamil" przy ul. Jagiellońskiej nr 7 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej, funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową, a także mieszkańcami pobliskiego osiedla mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 10 - dzielnicowy sierż. szt. Robert Białasiński
telefon 47 846-15-14, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr nieparzyste od granic miasta do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Żelaznej- ul. Żelazna nr nieparzyste do ul. Roosevelta nr nieparzyste od ul. Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.

Dzielnicowy  sierż. szt. Robert Białasiński w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zaśmiecania w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 7 usytuowanego przy ul. Poprzecznej 7A w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców pobliskiego osiedla.

 

Rejon służbowy nr 11 – dzielnicowy asp. Piotr Glinka
telefon  47 846--15-11, 516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr parzyste od granic miasta do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr parzyste od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr nieparzyste od ul. Kostromskiej do  A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Słowackiego - ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do granic miasta. 

 

Dzielnicowy asp.Piotr Glinka,  w okresie od

01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe w tym spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu "Żabka" przy ul. Słowackiego 128C w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z zarządcą terenu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych budynków, a także właścicieli obiektów handlowo- usługowych.


Rejon służbowy nr 12 - dzielnicowy sierż. sztab. Adam Kuśmierek
telefon 47 846-15-14, 516- 436-809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do ul. Żelaznej - ul. Żelazna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego  nr parzyste od ul. A. Krajowej do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr nieparzyste do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Słowackiego.

Dzielnicowy sierż. sztab. Adam Kuśmierek w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe, w tym spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie skweru przy ul. Armii Krajowej nr 28 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne we współpracy z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbórka" w Piotrkowie Tryb., mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych, zdarzeń dotyczących uszkodzenia mienia oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków i właścicieli placówek handlowo- usługowych.

 

 

                                                      
 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY


                     Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: sylwester.niesmialek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. (0-44) 616-96-30
Kierownik Posterunku Policji
 mł. asp. Adam Szmydt

Dzień i Godziny przyjęć: każdy poniedziałek 10:00 - 14:00

 

 


Rejon służbowy nr 13 mł. asp. Łukasz Pirek
telefon (44) 615-51-75,   516- 436-918
e-mail: dzielnicowy.wolborz1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko,  Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 

Starszy dzielnicowy, mł. asp. Łukasz Pirek  w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zaśmiecania rejonu przyległego do kompleksu sklepów spożywczych, usytuowanych w m-ści Młoszów, gm. Wolbórz . Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu , a także pracowników Urzędu Miejskiego w Wolborzu mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych czynów we wskazanym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców .

.

Dzielnica nr 14Rejon służbowy nr 14, mł. asp. Łukasz Pirek
telefon (44) 615-51-75,    516- 436- 918
e-mail: dzielnicowy.wolborz2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości:  Białkowice, Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,  Pomyków, Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,  
 
Dzielnicowy, mł. asp.. Łukasz Pirek w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką występowania zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców m-ści Bogusławice, w wyniku nagminnego niestosowania się przez kierujących pojazdami mechanicznymi do oznakowań pionowych oraz poziomych ( znak B-20: STOP”) oraz przekraczania dozwolonej prędkości. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu drogowego, a także pracowników Urzędu Miejskiego w Wolborzu mają za zadanie wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego oraz ułatwić codzienne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.

Rejon służbowy nr 15, asp. szt. Jarosław Pełczyński
telefon (44) 615-51-75,  516- 436- 878
e-mail: dzielnicowy.wolborz4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
wtorek w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Moszczenica Wola,

Dzielnicowy, asp. szt. Jarosław Pełczyński   w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku prawnego w rejonie sklepu ABC, który usytuowany jest w m-ści Moszczenica ul. Modrzewiowa 53. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych czynów we wskazanym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców .

 

Dzielnica nr 16

Rejon służbowy nr 16, asp. Kamil Waszczykowski
telefon (44) 615-51-75,516- 436- 907
e-mail: dzielnicowy.wolborz3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
środa w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock,  

Dzielnicowy, asp. Kamil Waszczykowski w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nagminnego niestosowania się do zakazu wjazdu na obszary leśne przez kierujących pojazdami mechanicznymi oraz zaśmiecanie obszaru leśnego na terenie m-ści Karlin. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu, a także funkcjonariuszy Straży Leśnej mają za zadanie wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego oraz ułatwić codzienne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.

Dzielnica nr 17

 


Rejon służbowy nr 17,  asp. Kamil Waszczykowski
telefon (44) 615-51-75,516- 436- 907  
e-mail: dzielnicowy.wolborz5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
piątek w godz. 8.00 - 12.00 pod nr tel. (44) 615-51-75
miejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie

Dzielnicowy,  asp. Kamil Waszczykowski w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zaśmiecania rejonu przyległego do sklepu spożywczego, usytuowanego w m-ści Czarnocin ul. Poniatowskiego 1 . Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu , a także pracowników Urzędu Gminy w Czarnocinie mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych czynów we wskazanym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców .


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie
telefon (44) 610-23-10
e-mail: radoslaw.blazejewski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Punkt Przyjęć Interesantów w Aleksandrowie
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 10.00-15.00
Budynek Urzędu Gminy przy Ośrodku Zdrowia
Aleksandrów 39 B

Rejon służbowy nr 18, asp. szt. Krzysztof Kuleta,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 034
e-mail: dzielnicowy.sulejow1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 

Dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Kuleta w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z popełnianiem wykroczeń społecznie uciążliwych takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych oraz zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności usytuowanych w rejonie parkingu przy ulicy Piotrkowskiej 62D oraz pomiędzy ulicami Piotrkowska-Błonie w Sulejowie , gmina Sulejów pow. piotrkowski woj. łódzkie. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie mają na celu przeciwdziałanie popełnianiu czynów zabronionych na wskazanym terenie, ograniczenie w znacznym stopniu zaśmiecania przestrzeni publicznej oraz osób spożywających alkohol.

 

 

 

 
Rejon służbowy nr 19, mł. asp. Sebastian Zielonka
telefon (44) 610-23-10,
e-mail: dzielnicowy.sulejow2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, Konfederatów Barskich, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Grota Roweckiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.

 

Dzielnicowy mł. asp. Sebastian Zielonka w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie sklepu Żabka przy ul. Dworcowej w Sulejowie. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie oraz współpraca z administratorem obiektu handlowego, a także mieszkańcami przyległego osiedla mają za zadanie zmniejszenie liczby czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Rejon służbowy nr 20,  asp. Norbert Michałowicz,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 091, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.

Dzielnicowy  asp. Norbert Michałowicz  w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętym zakazem stanowiące wykroczenia uciążliwe, do których dochodzi w rejonie sklepu „Krokodylek” przy ulicy Przygłów Las numer 120 w miejscowości Przygłów, gmina Sulejów, powiat piotrkowski. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie oraz współpraca z administracją obiektu handlowego mają za zadanie zwiększenie liczby ujawnianych sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.

 

 

 

Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 123, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
  
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podpałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Nejman w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką wykroczeń społecznie uciążliwych w postaci spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem a w szczególności w miejscowości Uszczyn przy ul. Szkolnej w obrębie sklepu „Perełka”. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie, a także we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie mają za zadanie ograniczyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

 

Rejon słuzbowy nr22, asp. Michał Urbański,
 

telefon (44) 61023-10,  516- 437- 126, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
 
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. 

Dzielnicowy asp. Michał Urbański w okresie  od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci spożywania alkoholu, zaśmiecania i publicznego dopuszczania się nieobyczajnych wybryków oraz nie zakrywania ust i nosa na terenie przyległym do sklepu spożywczego w m-ści Dąbrowa Nad Czarną 57 gm. Aleksandrów, pow. piotrkowski. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie, w tym również patroli nieoznakowanych oraz współpraca z z zarządcą terenu, mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych budynków.

 

 

 

                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach

e-mail: mariusz.adamek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Rejon służbowy nr 23,  asp.szt. Krzysztof Kaczmarek,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 221
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
Dzielnicowy asp.szt. Krzysztof Kaczmarek- rejon służbowy nr 23 cała gmina Gorzkowice

Dzielnicowy w okresie 01.01.2021r. do 30.06.2021r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, , aktów wandalizmu, niszczenia mienia do jakich dochodzi w miejscowości Gorzkowice , ul. Rynek na parkingu przy torach kolejowych w godz. wieczorowo nocnych. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Gorzkowicach oraz Sołtysem Sołectwa mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców

 

 

 


Rejon służbowy nr 24,  sierż. szt. Bartosz Kondraciuk
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 153
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
Dzielnicowy sierż. szt. Bartosz Kondraciuk -rejon służbowy 24- cała gmina Łęki Szlacheckie

Dzielnicowy w okresie 01.01.2021r. do 30.06.2021r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką braku tabliczek z numerem porządkowym posesji w miejscowościach Dobrenice i Dobreniczki. Prowadzone działania prewencyjne przez dzielnicowego mają przynieść efekt w postaci uzupełnienia braków w oznaczeniu numerów porządkowych posesji co ma kolosalne znaczenie w przypadku pilnych interwencji Policji , pogotowia ratunkowego czy innych służb zwłaszcza w godzinach nocnych, co pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

 
Rejon służbowy nr 25,  mł. asp. Marcin Kowalski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 163
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
Dzielnicowy mł. asp. Marcin Kowalski -rejon służbowy 25-cała gmina Ręczno

Dzielnicowy w okresie 01.01.2021r. do 30.06.2021r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywani alkoholu w miejscu objetym zakazem tj. przy sklepie spożywczo przemysłowym położonym w miejscowości Stobnica nr 1, do jakiego dochodzi w trakcie funkcjonowania sklepu. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Personelem przedmiotowego sklepu, Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie oraz Sołtysem wsi Stobnica mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

               Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Rozprzy


Rejon służbowy nr 26,   asp. Piotr Jabłoński,
telefon 47 846-09-97   516- 437- 227
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.
Dzielnicowy  asp. Piotr Jabłoński-rejon służbowy 26- gmina Rozprza - część północna

 

Dzielnicowy w okresie 01.01.2021r. do 30.06.2021r. . prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką braku tabliczek z numerem porządkowym posesji w miejscowościach Cekanów, Janówka oraz Milejów. Prowadzone działania prewencyjne przez dzielnicowego mają przynieść efekt w postaci uzupełnienia braków w oznaczeniu numerów porządkowych posesji co ma kolosalne znaczenie w przypadku pilnych interwencji Policji , pogotowia ratunkowego czy innych służb zwłaszcza w godzinach nocnych, co pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

 Rejon służbowy nr 27,  sierż. sztab. Marcin Błaszczyk
telefon 47 846-09-97   516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.p

- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.
Dzielnicowy sierż. sztab. Marcin Błaszczyk-rejon służbowy 27- gmina Rozprza część południowa

Dzielnicowy w okresie 01.01.2021r. do 30.06.2021r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
w miejscowości Mierzyn pod nr 47 gdzie mieści się stacja paliw „Almar” której funkcjonuje sklep gdzie sprzedawany jest alkoholu. Do negatywnych zdarzeń dochodzi w trakcie funkcjonowania sklepu i stacji paliw. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Personelem przedmiotowego sklepu, Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rozprzy oraz Sołtysem wsi Mierzyn mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

 


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
 

dyżury w KP Grabica w:

poniedziałek 10.00-14.00 pełni

Komendant KP Grabica lub wyznaczona przez niego osoba

 

Rejon służbowy  Nr 28, sierż. szt. Adrian Radziszewski
telefon (44) 616-11-77, 
e-mail: dzielnicowy.grabica1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.

Dzielnicowy sierż. szt. Adrian Radziszewski  w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego i Sali OSP w Gomulinie poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , przedstawicielami sołectwa Gomulin. strażą OSP w Gomulinie w rejonie.

 


Rejon służbowy  Nr 29, mł. asp. Mariusz Jachymski
telefon (44) 616-11-77, 516-436-941
e-mail: dzielnicowy.grabica2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.

Dzielnicowy mł. asp. Mariusz Jachymski w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niezachowania nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt- biegające psy wybiegające na drogę atakujące ludzi oraz stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , przedstawicielami sołectw w rejonie.


Rejon służbowy Nr 30 asp. Hubert Michalak
telefon (44) 616-11-77,   516-436-002
e-mail: dzielnicowy.grabica3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

Dzielnicowy asp. Hubert Michalak w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego w obrębie stacji paliw „AJ Stępień „ w miejscowości Grabica poprzez współprace z władzami Gminy Grabica oraz pracownikami stacji paliw.