Nabór dla funkcjonariuszy

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU NAUKA O POLICJI W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU NAUKA O POLICJI
W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

 

Informacja na temat studiów

 

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

Funkcjonariusze Policji przyjęci na pierwszy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego, będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym oraz uzyskają możliwość wyboru pionu służby adekwatnego do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci będą realizować także praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.  

Cele kształcenia i kompetencje, które uzyskają absolwenci, będą odnosić się do wiedzy, postaw oraz umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi z zakresu przepisów prawnych, języków obcych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji oraz technik  kryminalistycznych.

Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Absolwent studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach służbowych, na niższych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie - na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Policji.

Liczba miejsc na studia: 120. Limit miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji ustala Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie proporcjonalnie do stanu etatowego danego garnizonu.

 

Wymagania wobec kandydata  na studia nauka o Policji

 

Kandydatem na studia mogą być osoby, które:

przeszły pozytywnie dobór do służby w policji, tj. zostało wobec tych osób zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,
posiadają świadectwo maturalne,
wyraziły akces podjęcia studiów na tym kierunku (złożyły oświadczenie).

 

Etapy kwalifikacyjne

 

I etap – dobór do służby w Policji

 

Kandydat do służby w Policji przystępuje do procedury doboru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U z 2012 r., poz. 432 z późn. zm.).
Kandydat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji zostaje umieszczony na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Zatwierdzenie listy kandydatów kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku
do umieszczonego na niej kandydata do służby.

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przekazuje do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wykaz zawierający dane kandydatów, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne do służby
w Policji (dobór) i złożyli oświadczenie dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia
na kierunku nauka o Policji w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

 

II etap – rekrutacja na studia nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

 

Rekrutacja na studia nauka o Policji  odbywa się zgodnie z uchwałą Nr 13/IV/2018 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020

 

Terminy rekrutacji zostały wskazane w tabeli nr 1. Harmonogram rekrutacji na studia

 

Do rekrutacji na studia nauka o Policji może przystąpić osoba, która:

 znajduje się na liście kandydatów do służby w Policji zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,
 posiada świadectwo maturalne,
 złoży oświadczenie woli dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia.

Kandydat na pierwszy rok studiów nauka o Policji, przystępuje do rekrutacji drogą elektroniczną poprzez rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów(IRK)

https://irk.wspol.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Kandydat zakłada w IRK jedno, indywidualne konto, wypełniając formularz elektroniczny,
w którym wskazuje wymagane dane. Zakładając konto w IRK kandydat wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym publikowania jego danych na listach rankingowych oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Dane przekazane za pośrednictwem IRK są automatycznie i ostatecznie zatwierdzane
w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na studia.
Kandydat w IRK dokonuje:

wyboru kierunku studiów: nauka o Policji,
wyboru komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, która prowadziła wobec kandydata postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji,
wprowadzenia wyników egzaminu maturalnego

oraz wnosi opłatę rekrutacyjną.

Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych na studia sporządza Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie i przekazuje komendom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji. Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.
O kolejności przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów nauka o Policji w ramach limitów miejsc przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na podstawie konkursu świadectw maturalnych (wyników egzaminu maturalnego). Kryteria decydujące o przyjęciu na studia I stopnia na kierunku nauka o Policji zawarte zostały w tabeli nr 2.
W rekrutacji nie uwzględnia się punktów uzyskanych w procedurze doboru.
Laureaci oraz finaliści „Olimpiady Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji
w Szczytnie będący kandydatami na studia nauka o Policji otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach konkursu świadectw.
Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego, otrzymują maksymalne liczy punktów możliwych do uzyskania w zakresie przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji.
Kandydaci, znajdujący się na listach rankingowych osób zakwalifikowanych na studia, sporządzonych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz na zatwierdzonym przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji wykazie, składają do Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie osobiście lub przez upoważnioną osobę komplet dokumentów (ankietę osobową, oświadczenie o podjęciu studiów, świadectwo maturalne, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
Osoby zakwalifikowane, które dostarczyły komplet dokumentów zostają przyjęte na studia nauka
o Policji,  w ramach limitów miejsc przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji.

 

 

III etap – skierowanie na studia nauka o Policji

 

Przyjęcie do służby w Policji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do służby w Policji), w terminie określonym przez Komendanta Głównego Policji,
na dzień poprzedzający co najmniej dwutygodniowy termin rozpoczęcia studiów.
 Uzyskanie skierowania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji na studia.
 Na studia nauka o Policji skierowane zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z listami rankingowymi sporządzonymi przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie
w ramach limitów miejsc przyznanych dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Listy rankingowe dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji sporządza się według kolejności od najwyższej do najniżej liczby punktów.
 W przypadku rezygnacji kandydata, skierowana zostaje kolejna osoba z rezerwowych list rankingowych poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia z listy rezerwowej kandydat zobligowany jest uzyskać skierowanie
na studia i złożyć wymagane dokumenty.
W przypadku niewykorzystania przez komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji przyznanego limitu miejsc, Komendant-Rektor może rozdysponować ten limit na pozostałe garnizony.

 

UWAGA!

Kandydaci zakwalifikowani na studia nauka o Policji, którzy w ramach przyznanego limitu dla komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie zostaną skierowani na te studia, po przyjęciu do służby będą kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe realizowane w jednostkach szkoleniowych.

 

Tabela nr 1. Harmonogram rekrutacji na studia

 

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

 

Rejestracja w systemie IRK

od 6 maja do 19 sierpnia 2019 r.

 

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 6 maja do 19 sierpnia 2019 r.

 

Wstępny egzamin* pisemny dla kandydatów, którzy posiadają:

świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);
świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4;
świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

23 sierpnia 2019 r.

 

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia (do kandydatów i jednostek)

do 29 sierpnia 2019 r.

 

Złożenie kompletu dokumentów

do 6 września 2019 r.

 

Dobieranie kandydatów z list rezerwowych

do 12 września 2019 r.

 

Opublikowanie list kandydatów przyjętych na studia (do kandydatów i jednostek)

września 2019 r.

*Egzamin wstępny tylko dla osób posiadających tzw. „maturę zagraniczną”

 

Tabela nr 2 . Kryteria decydujące o przyjęciu na studia I stopnia na kierunku nauka o Policji (łączna liczba punktów przeliczeniowych uzyskanych za każdy niżej wymieniony przedmiot)

% punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości *

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)**

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny

Historia albo
Geografia albo
Matematyka albo
Wiedza o społeczeństwie albo
Fizyka albo
Chemia albo
Biologia

oceny uzyskane z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości*

Uwzględniane przedmioty

Historia albo wiedza o społeczeństwie
Geografia albo matematyka
Fizyka albo chemia
Biologia
Język polski albo język obcy nowożytny

 

Pliki do pobrania

  • 88 KB
Powrót na górę strony