Zakres działania

Informacje o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski Policji jest organem administracji rządowej na obszarze danego województwa. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i miasta.

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;

  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz

  • poszukiwania osób zaginionych.

 

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Miejski Policji podlega nadzorowi Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz Staroście.

Komendanta Miejskiego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii Starosty albo Prezydenta Miasta.

Komendant Miejski Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Miejskiej Policji.

Komendant Miejski Policji jest szefem wszystkich policjantów na terenie na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta na prawach powiatu i powiatu.

Komendant Miejski Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną Komendy oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie, pokazuje Regulamin Komendy Miejskiej Policji.

znajdziesz na stronie internetowej, patrz link w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP, patrz linki w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film Informacje o zakresie dzialalnosci Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim w polskim jezyku migowym PJM.mp4

Opis filmu: Informacje o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policjiw Piotrkowie Trybunalskim i Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim w polskim języku migowym (PJM).

Pobierz plik Informacje o zakresie dzialalnosci Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim w polskim jezyku migowym PJM.mp4 (format mp4 - rozmiar 31.1 MB)

Pliki do pobrania

  • 58.4 KB
    Informacja o zakresie działania Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim - tekst łatwy do odczytania.
Powrót na górę strony